15905 : โครงการ Fisheries Award ประจำปีการศึกษา 2563
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
นางกัลยารัตน์ วงศ์แก้ว (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 20/7/2563 16:52:47
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา (เบิกจ่ายจากงบพัฒนากิจกรรมนักศึกษา)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
24/07/2563  ถึง  30/09/2563
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  300  คน
รายละเอียด  นักศึกษาของคณะ
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน งานสนับสนุนการจัดการศึกษา กองทุนกิจการนักศึกษา งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนานักศึกษา พ.ศ. 2563 จำนวน 25,000 บาท 2563 25,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
นาย ประเสริฐ  ประสงค์ผล
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาตรี  วิระสิทธิ์
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ด้านวิชาการ
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2563 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 1.การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64 MJU 1.5 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด 63 MJU 1.5.1 ร้อยละของโครงการพัฒนานักศึกษาที่มีการบูรณาการด้านทักษะ IT ภาษาอังกฤษ วิชาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ฯลฯ
กลยุทธ์ 61-64MJU1.5.3 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยผ่านกิจกรรม
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2563] ประเด็นยุทธศาสตร์ FT-63-1. การผลิตบัณฑิตที่อดทนและเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา และเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการ
เป้าประสงค์ FT-63-2.1 นักศึกษาและศิษย์เก่ามีศักยภาพและทักษะในการดำเนินชีวิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตัวชี้วัด FT-63-2-1 ร้อยละความสำเร็จของแผนพัฒนานักศึกษา ตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
กลยุทธ์ FT-63-2.1.1 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพในสาขาวิชาและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

จากข้อมูลศูนย์คุณธรรมได้วิจัยพบว่า แกนหลักของคุณธรรมที่จำเป็นสำหรับสังคมไทยมี 10 ประการคือ 1) ความพอเพียง 2) ความเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 3) ความกตัญญู กตเวทิตา 4) ความซื่อสัตย์ ซื่อตรง 5) ความเสียสละ 6) ความมีวินัย 7) ความอดทนอดกลั้น 8) ความรับผิดชอบ 9) ความขยันหมั่นเพียร และ 10) ความมีสติ นอกจากนี้ยังเสนอแนะว่าการจะสร้างคนไทยให้มีคุณธรรมเหล่านี้เป็นลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพแล้ว ต้องเริ่มตั้งแต่วัยเด็ก โดยต้องมีการส่งเสริม มีต้นแบบ มีการให้ความคิด มีการกระทำและให้ตระหนักเข้าใจ อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ ด้วยการทำกิจกรรมคุณธรรมในหลากหลายรูปแบบ สถาบันการศึกษาทุกแห่งต่างก็มีนโยบายและหน้าที่ในการสร้างนิสิตนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ อันประกอบด้วยคุณสมบัติในสามด้านคือ 1) เป็นคนมีคุณธรรมจริยธรรมในการคิด การพูด การกระทำดี ถูกต้องเหมาะสม เป็นประโยชน์ มีคุณค่า 2) เป็นคนมีความสามารถในทางวิชาชีพ 3) เป็นคนที่มีความสุขทางจิตวิญญาณในตนเองและสามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมได้ คณะเทคโนโลยีการประมงฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้มีการบรรจุโครงการ Fisheries Award ประจำปีการศึกษา 2563 ไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีคุณธรรม-จริยธรรม และมีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรม ให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักศึกษารุ่นต่อ ๆ ไป

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีคุณธรรมจริยธรรม และมีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรม ให้เป็นตัวอย่างที่ดีแห่นักศึกษารุ่นต่อๆ ไป
เพื่อเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีคุณธรรม-จริยธรรม และมีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรม
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : บัณฑิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดี เก่ง และมีความสุข
KPI 1 : ระดับความพึงพอใจโดยรวมต่อการจัดโครงการ
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 คะแนน 3.51
KPI 2 : ร้อยละของโครงการเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด
ประเภท : เชิงเวลา
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
100 ร้อยละ 100
KPI 3 : จำนวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัล
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
14 คน 14
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : บัณฑิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดี เก่ง และมีความสุข
ชื่อกิจกรรม :
โครงการ Fisheries Award ประจำปีการศึกษา 2563

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 24/07/2563 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นายประเสริฐ  ประสงค์ผล (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเงินรางวัลสำหรับนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 14 รางวัล ๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 21,000.00 บาท 21,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจัดทำเกียรติบัตรพร้อมกรอบ จำนวน 14 ชุด ๆ ละ 250 บาท เป็นเงิน 3,500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,500.00 บาท 3,500.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจัดทำไวนิลเพื่อเชิดชูเกียรติ เป็นเงิน 500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 500.00 บาท 500.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 25000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาและอุปสรรค
-
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรค
-
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล