15898 : โครงการผู้บริหารพบบุคลากร (Orientation)
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
นายคธาวุฒิ ทิพจร (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 16/7/2563 13:39:12
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย(เบิกจ่ายจากงบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
21/07/2563  ถึง  30/09/2563
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  80  คน
รายละเอียด  อธิการบดี/ รองอธิการบดี /ผู้ช่วยอธิการบดี/คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/ หรือรองคณบดี/รองผู้อำนวยการสำนัก/ ผู้อำนวยการกอง /เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเกี่ยวข้อง /เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณจากแหล่งอื่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน งบประมาณจากกองทุนพัฒนาบุคลากร 2563 26,200.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
น.ส. กนกวรรณ  แซ่หล่อ
นาย คธาวุฒิ  ทิพจร
นาง โสภา  สุทธิยุทธ์
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์  ศรีเงินยวง
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านการพัฒนาบุคลากร
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2563 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 6.การบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization) (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64MJU 6.3 มีทรัพยากรบุคคลที่มีสมรรถนะสูง
ตัวชี้วัด 63 MJU 6.3.1 ร้อยละการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดในแผนพัฒนาบุคลากร
กลยุทธ์ 61-64MJU 6.3.1 ปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่สำคัญของแผน
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ตามที่มหาวิทยาลัย จะดำเนินการจัดโครงการ “ผู้บริหารพบบุคลากร (Orientation)” เพื่อให้ผู้บริหาร(อธิการบดี) ได้สื่อสารไปยังบุคลากรเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่ผ่านมาในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ แม่โจ้ 100 ปี (1 เมษายน 2562 – 31 มีนาคม 2563) (12 ผลงานเด่นเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แม่โจ้ 100 ปี ของอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้) และกลยุทธ์การพัฒนา ตามแผนการบริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 4 ปี (2563 – 2566) ของอธิการบดี และการปรับตัวของมหาวิทยาลัยกับสถานการณ์โควิด-19 และสิ่งที่ต้องการจะสื่อสารไปยังบุคลากรเพื่อให้ได้รับทราบ เผื่อผลักดันให้มหาวิทยาลัยเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
รับทราบผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่ผ่านมาในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ แม่โจ้ 100 ปี (1 เมษายน 2562 – 31 มีนาคม 2563)
เพื่อรับทราบกลยุทธ์การพัฒนา ตามแผนการบริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 4 ปี (2563 – 2566) ของอธิการบดี
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : รับทราบผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่ผ่านมาในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ แม่โจ้ 100 ปี (1 เมษายน 2562 – 31 มีนาคม 2563)
KPI 1 : การรับรู้ผลดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่ผ่านมาในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ แม่โจ้ 100 ปี (1 เมษายน 2562 – 31 มีนาคม 2563)
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
ผลผลิต : ความเข้าใจของกลยุทธ์การพัฒนา ตามแผนการบริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 4 ปี (2563 – 2566) ของอธิการบดี
KPI 1 : เกิดความเข้าใจเรื่องกลยุทธ์การพัฒนา ตามแผนการบริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 4 ปี (2563 – 2566) ของอธิการบดี
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : รับทราบผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่ผ่านมาในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ แม่โจ้ 100 ปี (1 เมษายน 2562 – 31 มีนาคม 2563)
ชื่อกิจกรรม :
การบรรยาย หัวข้อ “12 ผลงานเด่นเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แม่โจ้ 100 ปี ของอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้”

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 20/07/2563 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นายคธาวุฒิ  ทิพจร (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นางโสภา  สุทธิยุทธ์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (80 คน x 30 บาท x 1 มื้อ)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,400.00 บาท 2,400.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 2400.00
ผลผลิต : ความเข้าใจของกลยุทธ์การพัฒนา ตามแผนการบริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 4 ปี (2563 – 2566) ของอธิการบดี
ชื่อกิจกรรม :
การบรรยาย หัวข้อเรื่องกลยุทธ์การพัฒนา ตามแผนการบริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 4 ปี (2563 – 2566) ของอธิการบดี

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 20/07/2563 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
น.ส.กนกวรรณ  แซ่หล่อ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเช่าอุปกรณ์
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 23,800.00 บาท 23,800.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 23800.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล