15884 : โครงการรณรงค์และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
น.ส.ศศิธร ใจมุก (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 3/7/2563 15:57:12
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา (เบิกจ่ายจากงบพัฒนากิจกรรมนักศึกษา)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
15/07/2563  ถึง  31/07/2563
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  1000  คน
รายละเอียด  นักศึกษา บุคลากร รวมถึงบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการ
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ กองพัฒนานักศึกษา หมวดรายจ่าย » งบดำเนินงาน 2562 23,400.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
น.ส. รัศมี  อภิรมย์
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
นาย สุกิจ  ติดชัย
นาง อรณุตรา  จ่ากุญชร
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
กองพัฒนานักศึกษา
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2563 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 1.การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64 MJU 1.5 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด 63 MJU 1.5.1 ร้อยละของโครงการพัฒนานักศึกษาที่มีการบูรณาการด้านทักษะ IT ภาษาอังกฤษ วิชาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ฯลฯ
กลยุทธ์ 61-64MJU 1.5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านภาษา IT และทักษะวิชาชีพ
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2563] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
เป้าประสงค์ 63 MJU 1.5 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด 63 MJU 1.5.1 ร้อยละของโครงการพัฒนานักศึกษาที่มีการบูรณาการด้านทักษะ IT ภาษาอังกฤษ วิชาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ฯลฯ
กลยุทธ์ 63MJU 1.5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านภาษา IT และทักษะวิชาชีพ
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยสถานการณ์ของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ได้แพร่ระบาดไปทั่วโลกและมีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดการณ์ว่าจะเกิดการระบาดยืดเยื้อยาวนาน ดังนั้น รัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา และจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อกำหนดนโยบายและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของโรคให้กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดจนประชาชนได้รับทราบและปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด ในการนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีการวางแผนแนวทางเตรียมความพร้อม ระบบตรวจคัดกรอง Covid-19 ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังอย่างรัดกุมให้กับนักศึกษา บุคลากร รวมถึงผู้ที่มาติดต่อราชการ และผู้ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมหรือเข้ามาใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัดด้วยเช่นกัน งานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จึงได้จัดโครงการรณรงค์และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ขึ้น เพื่อรณรงค์ให้นักศึกษา บุคลากร ผู้ที่มาติดต่อราชการและผู้ที่มาทำกิจกรรมหรือผู้ที่เข้ามาในมหาวิทยาลัย ได้มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบตนเองและสังคม โดยการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อเข้ามาภายในบริเวณมหาวิทยาลัย และให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการหลักของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งนอกจากจะเป็นการดำเนินงานตามมาตรการของ ศบค. แล้ว ประโยชน์สูงสุดที่เกิดขึ้น คือ ทุกคนที่ปฏิบัติตามมาตรการจะมีคุณภาพชีวิตที่ดี เกิดความปลอดภัยในชีวิตของตนเอง ครอบครัว รวมถึงสังคม ลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) และเป็นส่วนที่สำคัญในการช่วยให้ปัญหาดังกล่าวหมดสิ้นไปจากประเทศไทยในที่สุด

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อรณรงค์ให้นักศึกษา บุคลากร รวมถึงบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการ หรือมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่มหาวิทยาลัย สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อเข้ามาภายในบริเวณมหาวิทยาลัย
เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนรับรู้มาตรการหลักของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
เพื่อเฝ้าระวังความเสี่ยงและการแพร่ระบาดของติดโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : นักศึกษา บุคลากร รวมถึงบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการ หรือมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่มหาวิทยาลัย สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อเข้ามาภายในบริเวณมหาวิทยาลัย
KPI 1 : นักศึกษา บุคลากร รวมถึงบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการ หรือมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่มหาวิทยาลัย สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อเข้ามาภายในบริเวณมหาวิทยาลัย
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
ผลผลิต : มีการดำเนินงานด้านการรณรงค์ให้นักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอกที่เข้ามาภายในมหาวิทยาลัยรับรู้มาตรการหลักของศูนย์บริหารสถานการณ์ การเฝ้าระวังความเสี่ยงและการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
KPI 1 : ร้อยละความพึงพอใจของการรับรู้มาตรการหลักของศูนย์บริหารสถานการณ์ การเฝ้าระวังความเสี่ยงและการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : นักศึกษา บุคลากร รวมถึงบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการ หรือมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่มหาวิทยาลัย สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อเข้ามาภายในบริเวณมหาวิทยาลัย
ผลผลิต : มีการดำเนินงานด้านการรณรงค์ให้นักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอกที่เข้ามาภายในมหาวิทยาลัยรับรู้มาตรการหลักของศูนย์บริหารสถานการณ์ การเฝ้าระวังความเสี่ยงและการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ชื่อกิจกรรม :
การรณรงค์ให้นักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอกที่เข้ามาภายในมหาวิทยาลัยรับรู้มาตรการหลักของศูนย์บริหารสถานการณ์ การเฝ้าระวังความเสี่ยงและการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 15/07/2563 - 31/07/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
น.ส.รัศมี  อภิรมย์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าป้ายไวนิลพร้อมยิงโครงไม้ จำนวน 36 ป้าย ๆ ละ 650 บาท เป็นเงิน 23,400 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 23,400.00 บาท 23,400.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 23400.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล