15883 : โครงการ การจัดการขยะ : "ลุงซาเล้งกับขยะที่หายไป"
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
น.ส.เพชรประกายแก้ว ดวงหฤทัยทิพย์ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 20/7/2563 9:28:49
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏับัติราชการ(incentive)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
03/07/2563  ถึง  13/08/2563
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  80  คน
รายละเอียด  บุคลากรสำนักหอสมุด และนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน เบิกจ่ายจากงบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2563 6,336.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
น.ส. อารีรัตน์  ศรีธิ
น.ส. ศิริพร  ยาวิชัย
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
นาง อริศรา  สิงห์ปัน
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
สำนักหอสมุด
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านการพัฒนาบุคลากร
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2563 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 6.การบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization) (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64MJU 6.4 มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานและเป็นสากล
ตัวชี้วัด 63 MJU 6.4.2 ผลคะแนนการประเมิน Green University Ranking
กลยุทธ์ 61-64MJU 6.4.4 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์มหาวิทยาลัยสีเขียว ได้แก่ การจัดการกายภาพ พลังงาน น้ำ ของเสีย และการจราจร
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2563] ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 การบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
เป้าประสงค์ 3.3 มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานและเป็นสากล
ตัวชี้วัด 3.3.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสภาพแวดล้อม
กลยุทธ์ 3.3.1.1 พัฒนาห้องสมุดสู่การเป็น Green Library และ Green Office
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ในปี 2560 สำนักหอสมุด ได้เข้าร่วมภาคีเครือข่ายห้องสมุดสีเขียวนำร่อง 11 แห่ง และสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นหน่วยงานนำร่องเข้ารับการประเมินสู่การเป็นห้องสมุดสีเขียว (Green Library) และผ่านการประเมิน ได้รับประทานเกียรติบัตร จากพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาส เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 อีกทั้ง ได้เข้าร่วมตรวจประเมินการเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) ผลการเข้าตรวจประเมิน ได้รับรางวัล G Green ระดับดีเยี่ยม จากการเข้าร่วมโครงการทั้ง 2 สำนักหอสมุด ได้รับข้อเสนอแนะการนำไปสู่การเป็นองค์กรสีเขียวอย่างยั่งยืน ต่อมาในปี2561 สำนักหอสมุด ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องสมุดคาร์บอนนิวทรัลแห่งแรกในภาคเหนือ และในปี 2563 สำนักหอสมุด จะเข้าร่วมประเมินการเป็น “สำนักงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ดังนั้น สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่ให้ความรู้สนับสนุนแก่นักศึกษา ที่มาใช้บริการในรูปแบบของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยการสร้างการให้บริการ และสร้างการใช้บริการ ทุกบริการ ในสำนักหอสมุดให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีแผนการดังนี้ 1) สร้างจิตสำนึกด้านการให้บริการและการใช้บริการอย่างประหยัดพลังงานให้แก่นักศึกษาและบุคลากร 2) ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการประหยัดพลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่นักศึกษา และบุคลากร 3) พัฒนากายภาพและการจัดระบบอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 4) มุ่งให้ความรู้แก่ชุมชนในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และ 5) สร้างความตระหนักรู้ในการทิ้งขยะในมหาวิทยาลัย ให้แก่นักศึกษาและบุคลากร ซึ่งแผนการดังกล่าวจะประกอบไปด้วยกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีจิตสำนึก มีความรู้ อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อให้การสนับสนุนห้องสมุดเป็นองค์กรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บรรลุวัตถุประสงค์ สำนักหอสมุดจะจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร นักศึกษาและชุมชน มีความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
เพื่อส่งเสริมการให้บริการ และการใช้บริการอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เพื่อส่งเสริมและสร้างจิตสำนักในการใช้ทรัยากรที่มีอย่างประหยัดและรักษาสิ่งแวดล้อม
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : นักศึกษาและบุคลากรสำนักหอสมุด มีจิตสำนักในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและรักษาสิ่งแวดล้อม
KPI 1 : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้และสามารถจัดการขยะได้ถูกต้อง
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : นักศึกษาและบุคลากรสำนักหอสมุด มีจิตสำนักในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและรักษาสิ่งแวดล้อม
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมให้ความรู้การจัดการขยะ

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 13/08/2563 - 13/08/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
น.ส.อารีรัตน์  ศรีธิ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.ศิริพร  ยาวิชัย (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 80 คน คนละ 30 บาท จำนวน 1 มื้อ (80*30)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,400.00 บาท 2,400.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าพาหนะวิทยากร - ค่าชดเชยการใช้พาหนะส่วนตัวฯ กิโลเมตรละ 4 บาท ไป-กลับ จำนวน 84 กิโลเมตร (84*4)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 336.00 บาท 336.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 3 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 1,200 บาท (3*1,200)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,600.00 บาท 3,600.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 6336.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล