15879 : ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และการประกอบการ
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
นางนพนิตย์ วงศ์สุ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 8/7/2563 8:53:05
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายนอก
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนางานเดิม
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
02/07/2563  ถึง  31/08/2563
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  12  คน
รายละเอียด  คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และการประกอบการ อาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องในการปรับปรุงหลักสูตร
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะบริหารธุรกิจ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน 2563 35,700.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
อาจารย์ ปกรณ์  อุดมธนะสารสกุล
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะบริหารธุรกิจ
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านวิชาการ
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2563 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 1.การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64MJU 1.3 ความเข้มแข็งของหลักสูตร คณาจารย์ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวชี้วัด 63 MJU 1.3.3 จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาบริหารหลักสูตร โดยเกณฑ์ AUN QA
กลยุทธ์ 61-64MJU 1.3.12 พัฒนารายวิชา/ หลักสูตรใหม่หรือปรับปรุงเพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรของชาติ และ Thailand 4.0
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2563] ประเด็นยุทธศาสตร์ BA63-1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน
เป้าประสงค์ BA63-G01 มีหลักสูตรที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ
ตัวชี้วัด BA63-KPI 02 ร้อยละของนักศึกษาใหม่ตามแผนการรับนักศึกษา (P.1,คำรับรอง)
กลยุทธ์ BA63-S02 พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับนักศึกษาเชิงรุก
เป้าประสงค์ BA63-G05 มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก
ตัวชี้วัด BA63-KPI 09 จำนวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และส่งเสริมธุรกิจ start up (P.5)
กลยุทธ์ BA63-S07 ส่งเสริมการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก
[2563] ประเด็นยุทธศาสตร์ BA63-5 ด้านการบริหารจัดการ
เป้าประสงค์ BA63-G22 มีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ
ตัวชี้วัด BA63-KPI 40 ผลประเมินตามเกณฑ์คุณภาพ AUN QA (Inc-A) ให้หลักสูตรที่มีผลการประเมินเฉลี่ย 1.00 ขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย) (คำรับรอง)
กลยุทธ์ BA63-S25 พัฒนาระบบประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร คณะ ให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการจัดการศึกษา
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ตามที่หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเอกการจัดการ ได้ดำเนินการจัดทำวิจัยและประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการจัดทำ PLO เพื่อเป็นข้อมูล เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร ปี 2565 นั้น เพื่อให้หลักสูตรมที่ปรับปรุงมีความทันสมัย สอดคล้องกับการเรียนรู้ของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 รวมถึงพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อประโยชน์ต่อการออกแบบหลักสูตรในอนาคตที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และการพัฒนาการเรียนการสอน

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการสมัยใหม่และการประกอบการให้มีความทันสมัย เป็นที่ยอมรับของบัณฑิตและผู้ที่สนใจ
เพื่อให้ได้แนวคิดที่เป็นประโยชน์จากผู้มีส่วนได้เสีย มาแก้ไขและพัฒนาหลักสูตรให้เกิดประโยชน์และเป็นที่ต้องการของผู้เรียนมากที่สุด
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : ร่าง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และการประกอบการ
KPI 1 : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
12 คน 12
KPI 2 : ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 ระดับ 3.51
KPI 3 : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และการประกอบการที่ได้รับการปรับปรุง
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 ฉบับ 1
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : ร่าง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และการประกอบการ
ชื่อกิจกรรม :
ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และการประกอบการ

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 08/07/2563 - 31/08/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ปกรณ์  อุดมธนะสารสกุล (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 12 คนๆละ 25 บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 600 บาท
2.ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 12 คนๆละ 150 บาท 1 มื้อ เป็นเงิน 1,800 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,400.00 บาท 2,400.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
1.ค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 5 คนๆละ 2,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 10,000.00 บาท 10,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 12400.00
ชื่อกิจกรรม :
วิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และการประกอบการ

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 08/07/2563 - 31/08/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ปกรณ์  อุดมธนะสารสกุล (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 12 คนๆละ 25 บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 600 บาท
2.ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 12 คนๆละ 150 บาท 1 มื้อ เป็นเงิน 1,800 บาท
3.ค่าพาหนะ จำนวน 2 คนๆละ 5,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท
4.ค่าที่พัก จำนวน 2 คนๆละ 1,450 บาท 1 คืน เป็นเงิน 2,900 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 15,300.00 บาท 15,300.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
1.ค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 4 คนๆละ 2,000 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 8,000.00 บาท 8,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 23300.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล