15878 : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานด้านกิจการนักศึกษาระดับคณะฯ (Learning by Sharing)
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
นางดวงใจ ไพพงค์ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 1/7/2563 14:28:04
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนางานเดิม
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
07/07/2563  ถึง  31/07/2563
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  20  คน
รายละเอียด  บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนานักศึกษาระดับคณะ ฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้คณะพัฒนาการท่องเที่ยว แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย งานบริหารทั่วไป กองทุนพัฒนาบุคลากร งบเงินอุดหนุน 2563 5,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
น.ส. ณภาภัช  เลี้ยงประยูร
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านบริหารจัดการ
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2563 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 6.การบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization) (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64MJU 6.3 มีทรัพยากรบุคคลที่มีสมรรถนะสูง
ตัวชี้วัด 63 MJU 6.3.1 ร้อยละการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดในแผนพัฒนาบุคลากร
กลยุทธ์ 61-64MJU 6.3.1 ปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่สำคัญของแผน
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2563] ประเด็นยุทธศาสตร์ TDS63ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
เป้าประสงค์ TDS6.2 มีทรัพยากรบุคคลที่มีสมรรถนะสูง (63)
ตัวชี้วัด TDS6.2.1 ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัดในแผนพัฒนาบุคลากร (63)
กลยุทธ์ TDS6.2.1.1 ปรับปรุงแผนพัฒนา บุคลากรที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ให้ประสบความสําเร็จ ตามวัตถุประสงค์และผลผลัพธ์ที่สําคัญของแผน (63)
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ภายในองค์กรเป็นการนำความรู้มาใช้พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรให้ได้มากที่สุด โดยมีกระบวนการในการสรรหาความรู้เพื่อถ่ายทอดและแบ่งปันไปยังบุคลากรเป้าหมาย ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อพัฒนางานให้มีคุณภาพและมีผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น การพัฒนาคนหรือผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนพัฒนาฐานความรู้ขององค์กร จากเหตุผลดังกล่าว คระพัฒนาการท่องเที่ยว จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของ การนำกระบวนการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาคุณภาพและ ประสิทธิภาพ และพัฒนาฐานความรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและบังเกิดผลต่อการปฏิบัติ โดยเฉพาะ “นักวิชาการศึกษา” กลุ่มงานผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาเป็นหลัก การพัฒนาตนเอง และงานจึงควรควบคู่ไปพร้อมๆกัน โดยปรับตัวเองจากผู้สอนงาน ให้เป็นผู้แนะนำงาน (Coaching) มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ทันต่อยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติตามภารกิจของนักวิชาการศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงมีความจำเป็นในการพัฒนาความรู้ของบุคลากร โดยอาศัยการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เพื่อรวบรวมความรู้ที่มีคุณค่า และดำเนินต่อการปฏิบัติงานทั้งความรู้ที่อยู่ในรูปของเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน และความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคลมาประมวลกลั่นกรองจัดเป็นระเบียบให้บุคลากรได้เห็นโดยสะดวกรวดเร็วผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ บุคลากรสามารถนำองค์ความรู้ไปพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO) ต่อไป

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมการพัฒนาส่งเสริมให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ และนำมาใช้ประโยชน์สูงสุดกับองค์กร
เพื่อรวบรวมความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานซึ่งกระจัดกระจ่ายอยู่กับบุคลากรของหน่วยงานภายในมารวบรวมเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาค้นคว้าโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่จัดเก็บ
เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ความเชี่ยวชาญของบุคลากรและเป็นเวทีในการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการด้านกิจการนักศึกษา
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญของบุคลากรเพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีในการให้ปฏิบัติงาน
KPI 1 : ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 2 : ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
2 เรื่อง 2
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญของบุคลากรเพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีในการให้ปฏิบัติงาน
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานด้านกิจการนักศึกษาระดับคณะ ฯ (Learning by Sharing)

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 07/07/2563 - 31/07/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
น.ส.ณภาภัช  เลี้ยงประยูร (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน 120 บาท x 30 คน x 1 มื้อ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,600.00 บาท 3,600.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 30 บาท x 30 คน x 1 มื้อ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 900.00 บาท 900.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 500.00 บาท 500.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 5000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล