15877 : โครงการแห่เทียนพรรษาและบำเพ็ญประโยชน์ องค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2563
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
นายจิรวัฒน์ แก้วตา (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 1/7/2563 10:40:16
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา (เบิกจ่ายจากงบพัฒนากิจกรรมนักศึกษา)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
01/07/2563  ถึง  31/07/2563
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  100  คน
รายละเอียด  อาจารย์และเจ้าหน้าที่บุคลากร จำนวน 10 คน, ผู้นำองค์กรนักศึกษา จำนวน 90 คน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ กองพัฒนานักศึกษา หมวดรายจ่าย » งบดำเนินงาน งบพัฒนานักศึกษา 2563 20,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
นาย จิรวัฒน์  แก้วตา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รภัสสรณ์  คงธนจารุอนันต์
รองศาสตราจารย์ ดร. วาที  คงบรรทัด
อาจารย์ ดร. วินิตรา  ลีละพัฒนา
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
นาย สุกิจ  ติดชัย
นาง อรณุตรา  จ่ากุญชร
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
กองพัฒนานักศึกษา
สภานักศึกษา
องค์การนักศึกษา
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2563 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 1.การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64 MJU 1.5 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด 63 MJU 1.5.3 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการพัฒนานักศึกษา 5 ด้านตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ก่อนสำเร็จการศึกษา
กลยุทธ์ 61-64MJU1.5.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เอื้อต่อการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านการพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียนของมหาวิทยาลัย
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2563] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
เป้าประสงค์ 63 MJU 1.5 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด 63 MJU 1.5.3 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการพัฒนานักศึกษา 5 ด้านตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ก่อนสำเร็จการศึกษา
กลยุทธ์ 63MJU 1.5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านภาษา IT และทักษะวิชาชีพ
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วย องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการจัดกิจกรรมให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เล็งเห็นความสำคัญทางศาสนาพุทธเนื่องจากเป็นวันเข้าพรรษา ซึ่งวันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญของศาสนาพุทธและเป็นประเพณีปฏิบัติของชาวพุทธที่ได้กระทำมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจุบันนี้ ด้วยเหตุนี้ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและกิจกรรมอาสาบำเพ็ญประโยชน์แก่ศาสนสถานร่วมกับผู้นำองค์กรนักศึกษาซึ่งเป็นตัวแทนนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไป รวมไปถึงองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้สร้างความสัมพันธ์และมีส่วนร่วมต่อสังคมอีกด้วย

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
เพื่อบำเพ็ญประโยชน์แก่ศาสนสถาน
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : นักศึกษาได้สืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณี มีกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์แก่ผู้นำนักศึกษา และส่งเสริมให้นักศึกษามีภาวะความเป็นผู้นำ มีความเสียสละ มีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
KPI 1 : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจากกลุ่มเป้าหมาย
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 2 : ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและบำเพ็ญประโยชน์
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 ระดับ 3.51
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : นักศึกษาได้สืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณี มีกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์แก่ผู้นำนักศึกษา และส่งเสริมให้นักศึกษามีภาวะความเป็นผู้นำ มีความเสียสละ มีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ชื่อกิจกรรม :
แห่เทียนพรรษาและบำเพ็ญประโยชน์ องค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2563

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 03/07/2563 - 03/07/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นายธีรวัฒน์  แก้วมงคล (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นายจิรวัฒน์  แก้วตา (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารสูงกว่าอัตราที่กำหนด จำนวน 100 คน x 1 มื้อ x มื้อละ 60 บาท
เป็นเงิน 6,000 บาท
- อาหารว่างสูงกว่าอัตราที่กำหนด จำนวน 100 คน x 2 มื้อ x มื้อละ 35 บาท
เป็นเงิน 7,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 13,000.00 บาท 13,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
- ไม้กวาดทางมะพร้าว จำนวน 30 ด้าม x 120 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท
- ไม้กวาด จำนวน 14 ด้าม x 100 บาท เป็นเงิน 1,400 บาท
- ที่ตักขยะสังกะสี ด้ามไม้ จำนวน 10 อัน x 200 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 7,000.00 บาท 7,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 20000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล