15876 : กิจกรรมถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษาร่วมกับมหาวิทยาลัย
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
นายนพพร สุนะ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 30/6/2563 16:15:57
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนางานเดิม
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
01/07/2563  ถึง  31/07/2563
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  25  คน
รายละเอียด  บุคลากรคณะสารสนเทศและการสื่อสาร สายวิชาการ จำนวน 4 คน สายสนับสนุน จำนวน 6 คน นักศึกษาและศิษย์เก่าคณะสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 15 คน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน ไม่ใช้งบประมาณ 2563 0.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
นาย นพพร  สุนะ
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ  ชัยพิบูลย์
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านบริหารจัดการ
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2563 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 5.การเป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64MJU 5.1 การดำรงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมการเกษตร
ตัวชี้วัด 62MJU 5.1.2 จำนวนผู้เข้าชมศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีเกษตร วิถีแม่โจ้ (62-64)
กลยุทธ์ 61-64MJU 5.1.4 พัฒนาศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีเกษตร วิถีแม่โจ้ ด้วยการบูรณาการจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2563] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63Info-5 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ 63Info-5.1 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยการรักษา เผยแพร่และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด 63Info-5.2 ระดับความสำเร็จในการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ 63Info-5.1.2 การมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งของบุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและผู้ประกอบการ ในการสืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มีกลยุทธ์ในการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม โดยการสนับสนุนมหาวิทยาลัยสืบสานศิลปวัฒนธรรมที่เป็นรากเหง้าของความเป็นไทย คุณค่า สภาพแวดล้อมสังคม ด้วยระบบการสื่อสารและสารสนเทศ ในปี 2563 คณะฯ จึงจัดให้มีกิจกรรมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยเน้นการมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัย ซึ่งการดำเนินกิจกรรมในโครงการเป็นกิจกรรมในการรักษา สืบสาน สืบทอดและเผยแพร่ โดยการสร้างและร่วมกันสืบสานศิลปวัฒนธรรมร่วมกับนักศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้เกิดการสร้างบรรยากาศของความเอื้ออาทรระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้ง ยังสร้างให้เกิดการสืบทอดและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมล้านนาและประเพณีอันดีงามอีกด้วย

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของคณะฯ มีส่วนร่วมในกิจกรรรมอนุรักษ์ สืบสาน และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย
เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของคณะฯ
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : ส่วนร่วมในกิจกรรรมอนุรักษ์ สืบสาน และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย(กิจกรรมถวายเทียนพรรษา)
KPI 1 : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
25 คน 25
KPI 2 : การมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : ส่วนร่วมในกิจกรรรมอนุรักษ์ สืบสาน และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย(กิจกรรมถวายเทียนพรรษา)
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ร่วมกับมหาวิทยาลัย

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/07/2563 - 01/07/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นายนพพร  สุนะ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รวมจำนวนเงินทั้งหมด
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
รายการเอกสารประกอบ
กิจกรรมถวายเทียน 2563
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล