15874 : โครงการพัฒนา website และช่องทาง social media เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร (63-5.1.6)
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
น.ส.รุ้งทอง เขื่อนขัน (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 8/7/2563 19:00:43
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนางานเดิม
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
15/07/2563  ถึง  30/09/2563
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  500  คน
รายละเอียด  นักเรียนชั้นมัธยมปลาย ผู้ปกครอง เครือข่ายวิชาการ วิชาชีพและประชาสังคม
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน แผนงานพื้นฐาน
แผนงานรอง : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการทั่วไป
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย
งานบริหารทั่วไป
กองทุนทั่วไป
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการตามภารกิจพัฒนางานเดิม (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6)
2563 30,600.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
รองศาสตราจารย์ ดร. อรทัย  มิ่งธิพล
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล
ด้านนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ด้านบริหารจัดการ
ด้านวิชาการ
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2563 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 1.การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64MJU 1.1 นักศึกษามีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 63 MJU 1.1.6 ร้อยละของนักศึกษาใหม่ตามแผนการรับนักศึกษา
กลยุทธ์ 61-64MJU 1.1.11 พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับนักศึกษาเชิงรุก
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2563] ประเด็นยุทธศาสตร์ 5(62-64)-FAED การบริหารจัดการพันธกิจทุกด้าน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์ 5.1(62-64)-FAED มีการพัฒนาระบบและกลไก สามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด 5FAED63-7 ผลการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย/คณะ
กลยุทธ์ FAED-5.1.11(62-64) ส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์คณะเชิงรุกทุกรูปแบบ ทุกด้าน ตลอดจนเพิ่มช่องทางการสื่อสารกับกลุ่มบุคคลภายนอก และช่องทางการรับสมัครนักศึกษาใหม่
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยทั่วประเทศประสบปัญหานักศึกษามาเรียนไม่เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งสถาบันระดับอุดมศึกษาของไทยสามารถรับนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีทั่วประเทศได้ถึง 140,000 ที่นั่ง แต่มีนักเรียนเข้ามาเรียนเพียง 80,000 คน แสดงว่ามีอุปทานส่วนเกิน(Over Supply) ถึง 60,000 คนต่อปี และส่งผลกระทบต่อรายได้ของแต่ละสถาบันให้ลดลงมาก ทำให้ต้องลดมาตรฐานในการคัดเลือกนักศึกษาลง ซึ่งก็ส่งผลให้คุณภาพการศึกษามีคุณภาพที่ลดลงตามไปด้วย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานที่เปิดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพที่จำเป็นต้องกำหนดกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ คือ นักศึกษามีคุณสมบัติพึงประสงค์ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติในทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะวิชาชีพ ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยการประชาสัมพันธ์จะเป็นตัวช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ และสร้างค่านิยมของหน่วยงานได้ดีขึ้น หมายถึง การสร้างความรู้สึกประทับใจต่อนักศึกษา บัณฑิต บุคลาการ และเครือข่าย การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ทำให้เกิดความร่วมมือกับหน่วยงาน และฝ่ายบริหาร การให้ข่าวสารข้อเท็จจริงและความถูกต้อง เป็นตัวช่วยในเรื่องการขายและการตลาด เป็นการปูพื้นค่านิยม ทัศนคติที่ดี ให้เกิดกับหน่วยงาน ในการนี้ คณะจึงได้จัดทำโครงการพัฒนา Website เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร และการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะขึ้น

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อสร้างความเข้าใจ และเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลของคณะอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว ต่อสาธารณชน
เพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาด และการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ และเอกชน
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : ผลการพัฒนา website และช่องทาง social media เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร
KPI 1 : สื่อการประชาสัมพันธ์ของคณะได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้มีความทันสมัยและทันต่อสถานการณ์
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
90 ร้อยละ 90
KPI 2 : ร้อยละการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาข้อมูลผ่าน Website ของคณะ
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
90 ร้อยละ 90
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : ผลการพัฒนา website และช่องทาง social media เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมพัฒนา website และช่องทาง social media เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 15/07/2563 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  มิ่งธิพล (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาทำ website ของคณะ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 20,600.00 บาท 20,600.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาจัดทำวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์คณะ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 10,000.00 บาท 10,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 30600.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาและอุปสรรค
-ไม่มี-
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรค
-ไม่มี-
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล