15871 : โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาต่างประเทศ ให้นักศึกษาก่อนฝึกสหกิจศึกษา
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
นายณรงค์ โยธิน (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 29/6/2563 15:42:34
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏับัติราชการ(incentive)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
03/08/2563  ถึง  31/08/2563
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  30  คน
รายละเอียด  คณาจารย์ นักศึกษา และองค์กรผู้ใช้บัณฑิต
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน โครงการขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Incentive) 2563 6,303.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
นาย ณรงค์  โยธิน
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านบริการวิชาการ
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2563 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 2.การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64MJU 2.2 มีเครือข่ายความร่วมมือที่ลงสู่การปฏิบัติจริงในทุกกิจกรรมตามพันธกิจ และมีผลสำเร็จในระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด 63 MJU 2.2.1 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่่เข้มแข็ง และมีกิจกรรมร่วมกัน (Inc-B)
กลยุทธ์ 63-64MJU2.2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและสนับสนุนกิจการนักศึกษาด้านการแลกเปลี่ยนการต่างประเทศ
ตัวชี้วัด 63 MJU 2.2.5 จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน (Outbound) (Inc-B)
กลยุทธ์ 61-64MJU 2.2.6 สร้างความพร้อมในการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับเครือข่ายต่างประเทศให้มากขึ้น (In bound-Out bound)
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2563] ประเด็นยุทธศาสตร์ 2. การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ
เป้าประสงค์ 2.1 มีเครือข่ายความร่วมมือและระบบแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร ด้านสหกิจวิชาการหรือวิจัยหรือบริการวิชาการกับต่างประเทศ
ตัวชี้วัด 2.1.1 จำนวนกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ
กลยุทธ์ 1. ส่งเสริมและสนับสนับสนุนนักศึกษา บุคลากร ในการแลกเปลี่ยนด้านสหกิจวิชาการ วิจัย บริการวิชาการ ต่างประเทศ
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ถึงแม้ว่าหน้าที่ของสถานศึกษานั้น ก็คือการถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันระหว่างนักศึกษาทั้งหมด แต่ในความเป็นจริงการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อความต้องการของสถานประกอบการที่จะรับนักศึกษาเข้าทำงานไม่ว่าจะเป็นภาครับหรือภาคเอกชนก็ตาม ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่นักศึกษาจะต้องเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะของตนเองให้สะท้อนกับความต้องการของสถานประกอบการและพัฒนาศักยภาพในการทำงานของตน นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยเองก็จำเป็นที่จะต้องให้การสนับสนุนนักศึกษาให้สามารถพัฒนาศักยภาพดังกล่าวของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ หนทางหนึ่งที่นักศึกษาจะสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ก็คือการสร้างเสริมประสบการณ์การทำงานผ่านทางการฝึกสหกิจหรือฝึกงานตามสถานประกอบการต่างๆ เพื่อที่จะได้เรียนรู้กระบวนการทำงานจริง ความกดดันที่เกิดขึ้น การปรับตัว และความต้องการของสถานประกอบการ รวมทั้งยังเป็นโอกาสให้แก่นักศึกษาที่จะนำเสนอตนเอง และสร้างความประทับใจให้กับผู้ประกอบการต่างๆ อย่างไรก็ดีการฝึกสหกิจภายในประเทศนั้นไม่ได้ช่วยพัฒนาทักษะทางด้านภาษาให้แก่นักศึกษา ซึ่งทักษะทางด้านภาษาอาจกล่าวได้ว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากในยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพ หรือใช้ชีวิตประจำวัน โครงการฝึกสหกิจภายนอกประเทศจึงเกิดขึ้นเนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาผ่านทางการฝึกสหกิจและการพัฒนาศักยภาพทักษะด้านภาษาผ่านประสบการณ์และการใช้ชีวิตจริงในต่างประเทศ เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้ทำหน้าที่ในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาได้อย่างสมบูรณ์และรอบด้าน อันเป็นปณิธานของการก่อตั้งสถาบันการศึกษาทั่วทุกแห่ง ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดให้มีโครงการฝึกสหกิจภายนอกประเทศตามที่ได้กล่าวเอาไว้ข้างต้น

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาผ่านประสบการณ์ในการทำงานจริงและการใช้ชีวิตภายนอกประเทศ
เพื่อให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เป็นสถาบันการศึกษาที่มีขีดความสามารถในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาจนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพและทักษะทางด้านภาษาอันจะนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของโอกาสที่จะได้รับการจ้างงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความสามารถในด้านการฟัง พูดได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะการสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการติดต่อสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
KPI 1 : นักศึกษามีทักษะการฟัง – พูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 2 : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
30 คน 30
KPI 3 : ระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการฯ
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความสามารถในด้านการฟัง พูดได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะการสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการติดต่อสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
ชื่อกิจกรรม :
การอบรมภาษาอังกฤษ ความรู้ความสามารถในด้านการฟัง พูดได้อย่างถูกต้อง

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 26/08/2563 - 26/08/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นายณรงค์  โยธิน (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์ภารวี  ขจรไพบูลย์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
- ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 6 ชั่วโมงๆละ 500 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 30 คนๆละ 2 มื้อๆละ 30 บาท เป็นเงิน 1,800 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 30 คนๆละ 1 มื้อๆละ 50 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 6,300.00 บาท 6,300.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 6300.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล