15870 : โครงการเสริมสร้างและเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
น.ส.ถิรนันท์ กิติคู้ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 26/6/2563 16:41:56
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนางานเดิม
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
29/06/2563  ถึง  30/09/2563
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  8  คน
รายละเอียด  นักศึกษาในสาขาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
อาจารย์ ดร. วัชรี  เลขะวิพัฒน์
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร. ศุกรี  อยู่สุข
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2563 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 1.การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64 MJU 1.5 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด 63 MJU 1.5.1 ร้อยละของโครงการพัฒนานักศึกษาที่มีการบูรณาการด้านทักษะ IT ภาษาอังกฤษ วิชาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ฯลฯ
กลยุทธ์ 61-64MJU 1.5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านภาษา IT และทักษะวิชาชีพ
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2563] ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. การเสริมสร้างวิชาการและทักษะวิชาชีพที่ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
เป้าประสงค์ 1.5 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด 1.5.1 ร้อยละความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนานักศึกษาที่มีการบูรณาการด้านทักษะไอที ภาษา วิชาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านภาษา IT และทักษะวิชาชีพ
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ตามที่ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคการเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ภายใต้สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์เป็นระยะเวลา 1 เดือน (8 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2563) หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนแบบปกติที่เข้าชั้นเรียน มาเป็นรูปแบบการเรียนการสอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้เกิดปัญหาน้อยที่สุดในรูปแบบการเรียนการสอนแบบนี้ ทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้เครื่องมือสำหรับการเรียนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจัดให้มี “โครงการเสริมสร้างและเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์” โดยมีการจัดให้มีกิจกรรมอบรมการใช้ MS Team สำหรับการเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ขึ้น โดยได้จัดกิจกรรมอบรมการใช้งานโปรแกรม MS Team ในการเรียนออนไลน์ พร้อมกันนี้เพื่อให้เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาจึงได้สร้าง Homeroom ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้อาจารย์และนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ได้รับรู้ปัญหาในการดำเนินชีวิตภายในรั้วมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นการป้องกันและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังมีการสอดแทรกสาระความรู้ให้แก่นักศึกษาผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อีกด้วย

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
1. เพื่อให้การเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักการประยุกต์ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
3. เพื่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา ทำให้นักศึกษามีความอุ่นใจ เกิดความร่วมมือและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
4. เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning skills)
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : โครงการเสริมสร้างและเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
KPI 1 : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
8 คน 8
KPI 2 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : โครงการเสริมสร้างและเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ชื่อกิจกรรม :
อบรมการใช้งาน MS Team

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 29/06/2563 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ ดร.วัชรี  เลขะวิพัฒน์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์ ดร.คนิติน  สมานมิตร (ผู้รับผิดชอบรอง)
อาจารย์ ดร.จักรกฤช  เตโช (ผู้รับผิดชอบรอง)
อาจารย์ ดร.พัชรณัฐ  ดาวดึงษ์ (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
หมวดรายจ่าย » งบดำเนินงาน
ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 0.00
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมโฮมรูมและปรับปรุงและทำความสะอาดห้องปกป้องความเข้มแข็งทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 29/06/2563 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ ดร.วัชรี  เลขะวิพัฒน์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์ ดร.คนิติน  สมานมิตร (ผู้รับผิดชอบรอง)
อาจารย์ ดร.จักรกฤช  เตโช (ผู้รับผิดชอบรอง)
อาจารย์ ดร.พัชรณัฐ  ดาวดึงษ์ (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
หมวดรายจ่าย » งบดำเนินงาน
ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 0.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล