15866 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ (เว็บไซต์)
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
นางเพ็ญศิริ หน่อแก้ว (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 26/6/2563 10:30:24
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนางานเดิม
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
01/07/2563  ถึง  30/09/2563
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  15  คน
รายละเอียด  ประกอบด้วย บุคลากรสายสนับสนุนวิทยาลัยพลังงานทดแทน และอาจารย์วิทยาลัยพลังงานทดแทน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ วิทยาลัยพลังงานทดแทน หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563 แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย งานบริหารทั่วไป กองทุนทั่วไป งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการตามภารกิจพัฒนางานเดิม (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6) จำนวน 20,000 บาท 2563 20,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติกร  สาสุจิตต์
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิกราน  หอมดวง
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2563 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 6.การบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization) (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64MJU 6.1 มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด 63 MJU 6.1.6 ร้อยละการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ 63-64MJU6.1.14 พัฒนาเวบไซต์ และสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเป็นภาษาอังกฤษ และมีความเคลื่อนไหวต่อเนื่อง
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2563] ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
เป้าประสงค์ 6.1 มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด 6.1.1 ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้รับบริการที่มีต่อนโยบายและการให้บริการ IT เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านต่างๆ
กลยุทธ์ 6.1.1.1 พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านต่างๆ
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาท และมีความจำเป็นอย่างมากในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันการศึกษา ซึ่งมีการใช้คอมพิวเตอร์มากขึ้นภายในสถาบันการศึกษาระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ไปจนถึงระดับอุดมศึกษา การใช้งานอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์เป็นเทคโนโลยีที่กำลังได้รับความนิยม ถูกนำมาใช้เพื่อเป็นช่องทางในการนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร ตลอดจนเป็นเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ต่างๆ ทำให้มีการกระจายความรู้อย่างรวดเร็ว สำหรับในด้านการสื่อสารนั้น ปัจจุบันเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้เกิดประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารให้มีความน่าสนใจมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งมีการจัดทำเว็ปไวต์ของวิทยาลัย ฯ จึงได้จัดอบรม “โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ (เว็บไซต์)” ขึ้นเพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้วิธีการใช้งานโปรแกรม เพื่อนำข้อมูลข่าวสารในแต่ละสายงานขึ้นเว็บไซต์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ และการเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรภายในวิทยาลัยพลังงานทดแทน ให้มีความรู้และทักษะในการใช้งานสื่อผ่านเวบไซต์กลาง
เพื่อให้บุคลากรภายในวิทยาลัยพลังงานทดแทนมีทักษะในการบริหารจัดการด้าน Hardware และ Software
เพื่อให้บุคลการภายในวิทยาลัยพลังงานทดแทนใช้สารสนเทศให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : เว็บไซต์วิทยาลัยพลังงานทดแทน www.renewable.mju.ac.th
KPI 1 : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
15 คน 15
KPI 2 : ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรม
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : เว็บไซต์วิทยาลัยพลังงานทดแทน www.renewable.mju.ac.th
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรม : เข้าร่วมอบรมการใช้เว็ปไชต์วิทยาลัยพลังงานทดแทนเพื่อสามารถใช้งานได้ทุกแพลทฟอร์ม ทั้งคอมพิวเตอร์และ โทรศัพท์มือถือ รวมไปถึงแท็บเล็ต โดยมีระบบการจักการเว็บไซต์เพื่อ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลได้

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/07/2563 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกร  สาสุจิตต์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
- ค่าจ้างเหมาจัดทำเว็ปไซต์ จำนวน 1 งาน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 15,000.00 บาท 15,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 15 คนๆละ 150 บาท จำนวน 1 มื้อ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,250.00 บาท 2,250.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 15 คนๆละ 35 บาท จำนวน 1 มื้อ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 525.00 บาท 525.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุสำนักงานจำนวน 2,225 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,225.00 บาท 2,225.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 20000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล