15862 : โครงการเพิ่มสมรรถนะการจัดการสำนักบริหารประสิทธิภาพสูง
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
นางเพ็ญศิริ หน่อแก้ว (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 25/6/2563 15:09:44
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนางานเดิม
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
01/07/2563  ถึง  30/09/2563
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  10  คน
รายละเอียด  ประกอบด้วย บุคลากรสายสนับสนุนวิทยาลัยพลังงานทดแทน และอาจารย์วิทยาลัยพลังงานทดแทน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ วิทยาลัยพลังงานทดแทน หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563 แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย งานบริหารทั่วไป กองทุนทั่วไป งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการตามภารกิจพัฒนางานเดิม (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6) จำนวน 20,000 บาท 2563 20,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
น.ส. นงเยาว์  เต๋จ๊ะใหม่
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติกร  สาสุจิตต์
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านบริหารจัดการ
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2563 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 6.การบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization) (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64MJU 6.3 มีทรัพยากรบุคคลที่มีสมรรถนะสูง
ตัวชี้วัด 63 MJU 6.3.2 ร้อยละบุคลากรที่ผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด
กลยุทธ์ 61-64MJU 6.3.2 พัฒนา Traning Roadmap สำหรับบุคลากรแต่ละกลุ่มและส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตามเส้นทางที่กำหนด
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2563] ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
เป้าประสงค์ 6.2 มีทรัพยากรบุคคลที่มีสมรรถนะสูง
ตัวชี้วัด 6.2.1 ระดับความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร
กลยุทธ์ 6.2.1.1 กำหนดแผนเพื่อพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันงมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับนานาชาติ และในวิทยาลัยพลังงานทดแทนก็เป็นอีกหน่วยงานที่มีนักศึกษาชาวต่างชาติ เข้ามาศึกษา ดังนั้นวิทยาลัยฯ ต้องมีการปรับกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อใช้สนทนากับนักศึกษาชาวต่างชาติ และยังเป็นประโยชน์ต่อตัวของบุคลากรในการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ คือ สามารถพูด เขียน และจับใจความสาคัญของข้อความทั่วไป สามารถจัดการกับ สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางไปยังต่างประเทศต่างๆ ได้ ด้วยเหตุนี้ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้จัดอบรม “โครงการเพิ่มสมรรถนะการจัดการสำนักบริหารประสิทธิภาพสูง” ขึ้นเพื่อให้บุคลากรพัฒนาความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลาคลและสามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสนทนากับนักศึกษาชาวต่างชาติและใช้ในชีวิตประจำวันของต่างละคนได้

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อให้บุคลการภายในวิทยาลัยพลังงานทดแทนเพิ่มความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อให้บุคลการภายในวิทยาลัยพลังงานทดแทนนำไปปรับใช้ในการสนทนากับนักศึกษาชาวต่างชาติ
เพื่อให้บุคลการภายในวิทยาลัยพลังงานทดแทนได้พัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : เพิ่มความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษบุคลากรผู้เข้าร่วมอบรม
KPI 1 : ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรม
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 2 : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
10 คน 10
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : เพิ่มความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษบุคลากรผู้เข้าร่วมอบรม
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรม : เข้าร่วมอบรมการภาษาอังกฤษ ด้านสามารถพูด การเขียน และจับใจความสาคัญของข้อความทั่วไป สามารถจัดการกับสถานการณ์ต่าง ๆได้

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/07/2563 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
น.ส.นงเยาว์  เต๋จ๊ะใหม่ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 10 คนๆละ 150 บาท จำนวน 1 มื้อ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,500.00 บาท 1,500.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 10 คนๆละ 35 บาท จำนวน 1 มื้อ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 350.00 บาท 350.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
- ค่าวิทยากร (ค่าตอบแทน) จำนวน 1 คน ๆ ละ 10 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 6,000.00 บาท 6,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุสำนักงาน 5000 บาท
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 5000 บาท
- ค่าวัสดุไฟฟ้า 2150 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 12,150.00 บาท 12,150.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 20000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล