15857 : ถวายเทียนเข้าพรรษา คณะบริหารธุรกิจ ปีงบประมาณ 2563
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
นางนพนิตย์ วงศ์สุ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 24/6/2563 14:29:31
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายนอก
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนางานเดิม
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
24/06/2563  ถึง  31/07/2563
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  50  คน
รายละเอียด  บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ นักศึกษา และชุมชน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะบริหารธุรกิจ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน 2563 9,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
น.ส. กาลัญญุตา  แก้วมาเมือง
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
อาจารย์ นนท์  ปิ่นเงิน
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะบริหารธุรกิจ
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อม
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2563 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 5.การเป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64MJU 5.1 การดำรงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมการเกษตร
ตัวชี้วัด 63 MJU 5.1.1 ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัดในแผนทำนุบำรุงบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ์ 61-64MJU 5.1.2 ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากร ได้สืบสานประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมการเกษตร
ตัวชี้วัด 63 MJU 5.1.4 ร้อยละของโครงการหรือกิจกรรมที่มีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจอื่น
กลยุทธ์ 61-64MJU 5.1.7 ส่งเสริมและสนับสนุนให้งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมหรือวัฒนธรรมการเกษตร มีการบูรณาการกับกิจกรรมนักศึกษา การเรียน การสอน และการวิจัย
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2563] ประเด็นยุทธศาสตร์ BA63-1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน
เป้าประสงค์ BA63-G06 มีการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัด BA63-KPI 11 ร้อยละของโครงการพัฒนานักศึกษาที่ใช้เพื่อพัฒนาทักษะของนักศึกษา เช่น ภาษาอังกฤษ IT/ ทักษะวิชาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21 (คำรับรอง)
กลยุทธ์ BA63-S08 ผลิตบัณฑิตที่สอดรับกับอัตลักษณ์ของคณะฯ
เป้าประสงค์ BA63-G07 มีกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อการเรียนรู้มุ่งสู่ Go ECo U
ตัวชี้วัด BA63-KPI 13 ร้อยละกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเพื่อมุ่งสู่ Go, Eco University (P.5)
กลยุทธ์ BA63-S09 สนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการจัดทำกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อการเรียนรู้มุ่งสู่ Go ECo U
[2563] ประเด็นยุทธศาสตร์ BA63-4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
เป้าประสงค์ BA63-G20 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอก ด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด BA63-KPI 37 จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานภายใน และ ภายนอก ด้านศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม (P.5)
กลยุทธ์ BA63-S23 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอก ด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม, ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นและอนุรักษ์ไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ ถือเป็นพันธกิจสำคัญประการหนึ่งของคณะบริหารธุรกิจ ดังนั้น คณะฯ จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมการดำเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และคุณภาพ เพื่อให้เกิดการพัฒนามาตรฐานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 5 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านนโยบาย ด้านการส่งเสริม ด้านการสนับสนุนด้านการสร้างมาตรฐาน และด้านการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และเชื่อมโยงความรู้ท้องถิ่นสู่สากล อันจะเป็นกลไกในการฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งสร้างสรรค์ส่งเสริมภูมิปัญญาไทยให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น วันเข้าพรรษา ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี หรือราวเดือนกรกฎาคม วันเข้าพรรษาเป็นวันที่พระภิกษุสงฆ์อธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่แห่งใดแห่งหนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝน มีกำหนด 3 เดือนตามพระวินัยบัญญัติ โดยไม่ไปค้างแรมในที่อื่น เรียกกันโดยทั่วไปว่า “จำพรรษา” ซึ่งเป็นเวลาที่พระภิกษุสงฆ์จะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมสำหรับตนเอง และศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย ตลอดจนเตรียมการสั่งสอนประชาชน ประโยชน์ของการเข้าพรรษาของพระภิกษุที่มีต่อพุทธศาสนิกชน คือ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสบำเพ็ญกุศลเป็นการพิเศษ เช่น การทำบุญตักบาตร หล่อเทียนเข้าพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน รักษาศีล เจริญภาวนา ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม งดเว้นอบายมุข และมีโอกาสได้ฟังพระธรรมเทศนาตลอดเวลาเข้าพรรษา ในวันเข้าพรรษานั้น จะมีการจัดพิธีการต่าง ๆ เช่น พิธีหล่อและแห่เทียนเข้าพรรษา พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน เป็นต้น พิธีหล่อเทียนเข้าพรรษา มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่ครั้งโบราณ เพราะเมื่อสมัยก่อนยังไม่มีไฟฟ้าใช้อย่างในปัจจุบัน เวลาพระภิกษุสามเณรจะสวดมนต์ท่องจำตำรับตำรา ต้องอาศัยแสงสว่างจากคบ ตะเกียง และเทียนไข ชาวบ้านจึงพร้อมใจกันหล่อเทียนถวาย โดยการเรี่ยไรขี้ผึ้งจากผู้มีจิตศรัทธา เมื่อมีมากพอแล้วจึงทำการหล่อที่วัดหรือสถานที่จัดงาน ทำการตกแต่งประดับประดาและแกะสลักลวดลายสวยงาม มีการประกวดประชันความสวยงามกันเป็นที่ครื้นเครง ก่อนถึงวันเข้าพรรษา 1 วัน จะจัดให้มีการฉลองต้นเทียน กลางคืนมีมหรสพสมโภช นิมนต์พระมาสวดเจริญพระพุทธมนต์ ซึ่งพิธีการเหล่านี้สุดแล้วแต่จะเห็นสมควร พอรุ่งเช้าเป็นวันเข้าพรรษา จึงทำการแห่ต้นเทียนไปถวายพระตามวัดต่าง ๆ แม้ในปัจจุบันบ้านเมืองจะเจริญรุ่งเรืองมีไฟฟ้าใช้กันเป็นส่วนใหญ่แล้ว แต่ชาวบ้านก็ยังนิยมประกอบพิธีหล่อเทียนและ แห่เทียนเข้าพรรษากันอยู่ บางจังหวัดจัดเป็นงานประเพณียิ่งใหญ่ระดับประเทศ เช่น ที่จังหวัดอุบลราชธานี เป็นต้น อานิสงส์ของการหล่อเทียนหรือถวายเทียนพรรษาแก่พระภิกษุสงฆ์ ถือว่าจะทำให้เป็นผู้มีปัญญาดีเจริญก้าวหน้า เหมือนดังแสงเทียนที่ส่องสว่างในยามค่ำคืน ซึ่งพระภิกษุสงฆ์ในสมัยก่อนใช้เป็นแสงสว่างในการอ่านหนังสือธรรมะและประกอบกิจวัตรของสงฆ์ คณะบริหารธุรกิจ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามนี้ ดังนั้น คณะบริหารธุรกิจและสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จึงได้จัดทำโครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 ขึ้น เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้ร่วมกันทำบุญไหว้พระตลอดจนได้ตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีการแห่เทียนเข้าพรรษา รวมทั้งเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการทำงานร่วมกันซึ่งจะก่อให้เกิดความสามัคคีภายในคณะฯ อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามนี้ให้คงอยู่ต่อไป

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งประเพณีการถวายเทียนเข้าพรรษาให้มีสืบต่อไป
เพื่อให้นักศึกษา และบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ บุคลากรสำนักวิจัย ได้ร่วมทำบุญแห่เทียนเข้าพรรษา ร่วมกับชุมชน
เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะบริหารธุรกิจกับ หน่วยงานภายนอก และชุมชน
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : นักศึกษา บุคลากร และชุมชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม ปลูกฝังการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอันดี
KPI 1 : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (แบบสอบถาม)
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 ระดับ 3.51
KPI 2 : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
50 คน 50
KPI 3 : ระดับความสำเร็จในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม ปลูกฝังการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอันดี
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 ระดับ 3.51
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : นักศึกษา บุคลากร และชุมชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม ปลูกฝังการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอันดี
ชื่อกิจกรรม :
ถวายเทียนเข้าพรรษา คณะบริหารธุรกิจ ปีงบประมาณ 2563

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/07/2563 - 31/07/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
น.ส.กาลัญญุตา  แก้วมาเมือง (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
1. ค่าหลอดไฟนีออน จำนวน 3 ชุด ๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท
2. ค่าชุดสังฆทาน จำนวน 3 ชุดๆละ 500 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,000.00 บาท 3,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
1. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 1,000 บาท
2. ค่าอาหารกลางวันรวมอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คนๆละ 100 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 6,000.00 บาท 6,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 9000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล