15850 : โครงการพัฒนากระบวนการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ตาม CUPT-QMS Guidelines
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
น.ส.ศิริกานดา ไข่คำ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 24/6/2563 9:25:19
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏับัติราชการ(incentive)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
01/07/2563  ถึง  28/08/2563
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  56  คน
รายละเอียด  - ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยบริหารศาสตร์ จำนวน 40 คน - คณะกรรมการประเมิน จำนวน 4 คน - นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต จำนวน 12 คน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณจากแหล่งอื่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน งบประมาณ Incentive (ก่อน) สำหรับขับเคลื่อนการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 38,787 บาท และ งบประมาณ Incentive (หลัง) ในคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 25,519 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 64,306 บาท 2563 64,306.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
น.ส. ศิริกานดา  ไข่คำ
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร. พิชญ์  จิตต์ภักดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุริยจรัส  เตชะตันมีนสกุล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านบริหารจัดการ
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2563 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 1.การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64MJU 1.3 ความเข้มแข็งของหลักสูตร คณาจารย์ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวชี้วัด 63 MJU 1.3.1 ผลการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ 61-64MJU 1.3.1 สนับสนุนให้มีการพัฒนา ผลักดันการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภายในที่เน้นการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคมและการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์มาตรฐานระดับอาเซียนอย่างต่อเนื่อง
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2563] ประเด็นยุทธศาสตร์ SAS 63-65 (6) พัฒนาระบบบริหารและการจัดการวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ตามแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่
เป้าประสงค์ SAS 63-65 (6.1) ยกระดับการบริหารวิทยาลัยบริหารศาสตร์สู่วิทยาลัยชั้นนำ
ตัวชี้วัด SAS 63-KPI การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัย (คณะ) CUPT-QMS
กลยุทธ์ SAS 63-65 สนับสนุนให้นำระบบการประเมินคุณภาพการศึกษามาเป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง “คุณภาพ คือ หัวใจ”
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ได้กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติต่างๆ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการดำเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อตอบสนองต่อเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และสอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพื่อก้าวไปสู่การสร้างบัณฑิตให้เกิดการเรียนรู้และมีคุณภาพอย่างแท้จริง สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และสามารถนำพาประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการเรียนการสอน ดำเนินกิจกรรมเพื่อตอบสนองต่อพันธกิจหลัก 5 ด้านของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นผู้ผลักดันการดำเนินงานตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนให้วิทยาลัยบริหารศาสตร์ก้าวไปสู่การเป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และเพื่อผลิตบัณฑิตของวิทยาลัยบริหารศาสตร์ให้มีความพร้อมเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคม และประเทศชาติต่อไป การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน นับเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการตรวจเช็คผลการดำเนินงานของวิทยาลัยบริหารศาสตร์ในแต่ละด้านตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ผลการตรวจสอบจะสามารถแสดงถึงผลการพัฒนา และแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยได้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ด้วยเกณฑ์ AUN-QA และระดับคณะ ด้วยเกณฑ์ CUPT-QMS โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิมาประเมิน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารงานหน่วยงาน ดังนั้น วิทยาลัย จัดโครงการพัฒนากระบวนการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ตาม CUPT-QMS Guidelines ขึ้น ณ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อให้บุคลากรทุกฝ่าย ได้รับความรู้และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการดำเนินงานร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ และนำข้อเสนอแนะมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้วิทยาลัยบริหารศาสตร์ดียิ่งขึ้นเพื่อก้าวสู่การยอมรับระดับสากลต่อไป

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อนำกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษามาขับเคลื่อนการดำเนินงานของวิทยาลัยบริหารศาสตร์ให้ก้าวไปสู่การเป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพ มาตรฐานตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ตาม CUPT-QMS Guidelines
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ตาม CUPT-QMS Guidelines
KPI 1 : - ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับระดับคณะ ตาม CUPT-QMS Guidelines ในปีที่ 2
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
2 2 2
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ตาม CUPT-QMS Guidelines
ชื่อกิจกรรม :
1.1 แลกเปลี่ยนแนวทางการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 08/07/2563 - 08/07/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
น.ส.ศิริกานดา  ไข่คำ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 คน x 35 บาท x 1 มื้อ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,050.00 บาท 1,050.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 1050.00
ชื่อกิจกรรม :
1.2 วิพากษ์รายงานการประเมินตนเองระดับคณะ

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 15/07/2563 - 15/07/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
น.ส.ศิริกานดา  ไข่คำ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่อง 30 คน x 35 บาท x 2 มื้อ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,100.00 บาท 2,100.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน 30 คน x 150 บาท x 1 มื้อ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 4,500.00 บาท 4,500.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 6600.00
ชื่อกิจกรรม :
1.3 รับการตรวจประเมินระดับคณะ วันที่ 6-7 สิงหาคม 2563

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 06/08/2563 - 07/08/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
น.ส.ศิริกานดา  ไข่คำ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่ารับรองเหมาจ่าย ศิษย์เก่าและผู้ใช้บัณฑิตที่เข้ารับการสัมภาษณ์ในการประเมินคุณภาพภายใน 12 คนๆ ละ 500บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 6,000.00 บาท 6,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน 40 คน x 150 บาท x 2 มื้อ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 12,000.00 บาท 12,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 40 คน x 35 บาท x 4 มื้อ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 5,600.00 บาท 5,600.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าที่พัก 1 คน x 2 คืนๆ ละ 1,400 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,800.00 บาท 2,800.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าพาหนะ (สำหรับประธานกรรมการที่เป็นคนนอกมหาวิทยาลัยและอยู่ระหว่างการทาบทาม จาก มหาวิทยาลัยในกรุงเทพ/ ม.พะเยา) 1 คน (เลือกเบิกอย่างใดอย่างหนึ่ง) จากนี้
-เครื่องบินเชียงใหม่-กรุงเทพ และรถรับจ้าง หรือ
-ค่าจ้างเหมารถรับจ้างจาก ม.พะเยา-ม.แม่โจ้- ม.พะเยา หรือ
-ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงกรณีใช้รถตู้วิทยาลัยรับ-ส่ง ม.พะเยา-ม.แม่โจ้-ม.พะเยา

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 8,000.00 บาท 8,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนกรรมการ (ประธาน 5,000x1คน+กรรมการ 1,500x2 คน+เลขานุการ 1,000x1 คน)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 9,000.00 บาท 9,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าถ่ายเอกสาร เล่มรายงานผลการดำเนินงาน 30 เล่ม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 5,256.00 บาท 5,256.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 48656.00
ชื่อกิจกรรม :
1.4 ทบทวนแผนพัฒนาการดำเนินงานระดับคณะ วันที่ 19 สิงหาคม 2563

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 19/08/2563 - 19/08/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
น.ส.ศิริกานดา  ไข่คำ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าอาหารกลางวัน 40 คน x 130 บาท x 1 มื้อ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 5,200.00 บาท 5,200.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 40 คน x 35 บาท x 2 มื้อ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,800.00 บาท 2,800.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 8000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล