15843 : โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคโควิด-19
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
น.ส.กิ่งกาญจน์ มะโนชัย (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 22/6/2563 15:40:37
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา (เบิกจ่ายจากงบพัฒนากิจกรรมนักศึกษา)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
22/06/2563  ถึง  30/09/2563
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  400  คน
รายละเอียด  ผู้นำนักศึกษา ,กรรมการหอพักนักศึกษา
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ กองพัฒนานักศึกษา หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน แผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 2563 38,400.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
นาง เจริญศรี  เอี้ยงกุญชร
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
นาย สุกิจ  ติดชัย
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
กองพัฒนานักศึกษา
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2563 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 1.การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64 MJU 1.5 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด 63 MJU 1.5.1 ร้อยละของโครงการพัฒนานักศึกษาที่มีการบูรณาการด้านทักษะ IT ภาษาอังกฤษ วิชาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ฯลฯ
กลยุทธ์ 61-64MJU 1.5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านภาษา IT และทักษะวิชาชีพ
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2563] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
เป้าประสงค์ 63 MJU 1.5 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด 63 MJU 1.5.1 ร้อยละของโครงการพัฒนานักศึกษาที่มีการบูรณาการด้านทักษะ IT ภาษาอังกฤษ วิชาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ฯลฯ
กลยุทธ์ 63MJU 1.5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านภาษา IT และทักษะวิชาชีพ
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลกในขณะนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีนักศึกษาไทยและนานาชาติและบุคลากรที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก ย่อมมีโอกาสเสี่ยงต่อการระบาดของโรคได้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค (COVID-19) งานอนามัยและพยาบาล จึงได้จัดอบรมให้ความรู้ การป้องกัน (COVID-19) และโรคติดต่ออื่น ๆ ให้กับผู้นำนักศึกษา และกรรมการหอพักนักศึกษาเพื่อให้มีความรู้ในการแนะนำดูแลเพื่อน ๆ และน้อง ๆ นักศึกษาต่อไป

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อ COVID-19
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : บรรยายให้ความรู้ในการป้องกันโรค COVID-19 ตอบปัญหา ซักถามและประเมินความรู้ความเข้าใจเกียวกับโรค
KPI 1 : ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 2 : นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ในการป้องกันโรค COVID - 19 เพิ่มขึ้น
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : บรรยายให้ความรู้ในการป้องกันโรค COVID-19 ตอบปัญหา ซักถามและประเมินความรู้ความเข้าใจเกียวกับโรค
ชื่อกิจกรรม :
บรรยายให้ความรู้ในการป้องกันโรค COVID-19 ตอบปัญหา ซักถามและประเมินความรู้ความเข้าใจเกียวกับโรค COVID-19

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 16/07/2563 - 16/07/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นางเจริญศรี  เอี้ยงกุญชร (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นางนิธิวดี  จรรยาสุภาพ (ผู้รับผิดชอบรอง)
นางลักษมี  ตันธนสิน (ผู้รับผิดชอบรอง)
น.ส.กิ่งกาญจน์  มะโนชัย (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารและอาหารว่างนักศึกษา 200 คน x 80 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 16,000.00 บาท 16,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ปากกา 4 กล่อง x 200 บาท
สมุดบันทึก 200 เล่ม x 10 บาท
กระดาษ A4 7 รีม x 110 บาท
ดินสอ 1 กล่อง x 30 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,600.00 บาท 3,600.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 19600.00
ชื่อกิจกรรม :
บรรยายให้ความรู้ในการป้องกันโรค COVID-19 ตอบปัญหา ซักถามและประเมินความรู้ความเข้าใจเกียวกับโรค COVID-19

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 23/07/2563 - 23/07/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นางเจริญศรี  เอี้ยงกุญชร (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นางนิธิวดี  จรรยาสุภาพ (ผู้รับผิดชอบรอง)
นางลักษมี  ตันธนสิน (ผู้รับผิดชอบรอง)
น.ส.กิ่งกาญจน์  มะโนชัย (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารและอาหารว่าง นักศึกษา 200 คน x 80 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 16,000.00 บาท 16,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ปากกา 4 กล่อง x 200 บาท
สมุดบันทึก 200 เล่ม x 10 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,800.00 บาท 2,800.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 18800.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล