15838 : โครงการสานสัมพันธ์นักศึกษาที่ได้รับทุน
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
น.ส.กชสร จินดารัตน์ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 24/6/2563 10:22:57
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา (เบิกจ่ายจากงบพัฒนากิจกรรมนักศึกษา)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
06/07/2563  ถึง  12/09/2563
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  150  คน
รายละเอียด  นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา บุคลากร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ กองพัฒนานักศึกษา หมวดรายจ่าย » งบดำเนินงาน งบพัฒนานักศึกษา ปีงบประมาณ 2563 2563 24,150.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
น.ส. กชสร  จินดารัตน์
นาย เฉลิมศักดิ์  ใจสุดา
น.ส. ชลลดา  ปัญญา
นาง รุ่งนภา  รินคำ
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
นาย สุกิจ  ติดชัย
นาง อรณุตรา  จ่ากุญชร
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
กองพัฒนานักศึกษา
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2563 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 1.การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64 MJU 1.5 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด 63 MJU 1.5.1 ร้อยละของโครงการพัฒนานักศึกษาที่มีการบูรณาการด้านทักษะ IT ภาษาอังกฤษ วิชาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ฯลฯ
กลยุทธ์ 61-64MJU 1.5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านภาษา IT และทักษะวิชาชีพ
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2563] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
เป้าประสงค์ 63 MJU 1.5 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด 63 MJU 1.5.3 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการพัฒนานักศึกษา 5 ด้านตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ก่อนสำเร็จการศึกษา
กลยุทธ์ 63MJU 1.5.3 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยผ่านกิจกรรม
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน วิสาหกิจ บุคคลทั่วไปและศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประจำทุกปีการศึกษา เพื่อมาจัดสรรให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่เรียนดี ประพฤติดี มีจิตอาสา และขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา ซึ่งทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้มีทั้งประเภทต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง ในหลักสูตร 4 ปี 5 ปี และหลักสูตร 4 ปีเทียบเข้าเรียน โดยในแต่ละปีการศึกษามีนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามาจากต่างคณะ สาขา งานแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสานสัมพันธ์นักศึกษาทุน เพื่อให้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาทุน ตลอดจนได้รับทราบแนวคิดจากนักศึกษาทุนรุ่นพี่ทุนการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วในด้านประสบการณ์ การเรียน การทำกิจกรรม ในช่วงที่เรียนในมหาวิทยาลัยแม่โจ้และประกอบอาชีพอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ และได้รับทราบถึงข้อปฏิบัติตนการเป็นนักศึกษาทุนที่ดี และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อให้นักศึกษาทุนได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์กับกลุุ่มนักศึกษาทุนที่ศึกษากับรุ่นพี่ทุนการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้ว
เพื่อให้นักศึกษารับทราบถึงข้อปฏิบัติของการเป็นนักศึกษาทุนที่ดี
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : ให้นักศึกษาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาทุน เจ้าหน้าที่ และรับทราบแนวทางการปฎิบัติของนักศึกษาทุนระหว่างนักศึกษาทุนที่ศึกษาอยู่กับรุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว
KPI 1 : ร้อยละของนักศึกษาทุนได้รับทราบถึงข้อปฏิบัติของนักศึกษาทุนที่ดี
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 2 : ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการจากกลุ่มเป้าหมาย 150 คน
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 3 : ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาทุนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ทางสังคม
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
4 ระดับ 4
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : ให้นักศึกษาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาทุน เจ้าหน้าที่ และรับทราบแนวทางการปฎิบัติของนักศึกษาทุนระหว่างนักศึกษาทุนที่ศึกษาอยู่กับรุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว
ชื่อกิจกรรม :
เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาทุน เจ้าหน้าที่ และรับทราบแนวทางการปฎิบัติของนักศึกษาทุน

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 13/07/2563 - 18/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นางรุ่งนภา  รินคำ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.กชสร  จินดารัตน์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นายเฉลิมศักดิ์  ใจสุดา (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.ชลลดา  ปัญญา (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 150 คน ๆละ 25 บาท จำนวน 1 มื้อ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,750.00 บาท 3,750.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 150 คน ๆละ 75 บาท จำนวน 1 มื้อ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 11,250.00 บาท 11,250.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าถ่ายเอกสารประกอบการบรรยาย เอกสารข้อปฏิบัตินักศึกษาทุน จำนวน 150 ชุด ชุดละ 20 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,000.00 บาท 3,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน 2 ชั่วโมง ชุละ 1,200 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,400.00 บาท 2,400.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระเป๋าเอกสาร สมุด ปากกา และอื่นๆ จำนวน 150 ชุด ชุดละ 25 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,750.00 บาท 3,750.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 24150.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล