15802 : โครงการจัดทำฐานข้อมูลการวิจัยและบริการวิชาการ
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
นางเพ็ญศิริ หน่อแก้ว (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 27/5/2563 13:12:09
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนางานเดิม
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
01/06/2563  ถึง  30/09/2563
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  18  คน
รายละเอียด  กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 18 คน ประกอบด้วย อาจารย์และนักวิจัยของวิทยาลัยพลังงานทดแทน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ วิทยาลัยพลังงานทดแทน หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน แผนงานวิจัย งานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี กองทุนเพื่อการวิจัย งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการพัฒนางานเดิม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 2563 20,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
รองศาสตราจารย์ ดร. นัฐพร  ไชยญาติ
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านวิจัยและนวัตกรรม
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2563 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 3.การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม โดยใช้เกษตรเป็นรากฐาน เพื่อมุ่งสู่การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64MJU 3.1 ผลงานวิจัยมุ่งเน้นภาคการเกษตรเพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน
ตัวชี้วัด 63 MJU 3.1.6 ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยประจำที่มีผลงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำทั้งหมด
กลยุทธ์ 61-64MJU3.1.10 ส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานวิจัยตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2563] ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ โดยใช้เกษตรเป็น รากฐาน เพื่อมุ่งสู่การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
เป้าประสงค์ 3.1 ผลงานวิจัยมุ่งเน้นภาคการเกษตรเพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน
ตัวชี้วัด 3.1.2 ร้อยละของจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำที่มีผลงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำทั้งหมด
กลยุทธ์ 3.1.2.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจัยประจำจัดทำผลงานวิจัย
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้หน่วยงานหรือองค์กรให้มีการพัฒนาไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ประโยชน์ในการบริการและบริหารจัดการ และภายใต้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ มีส่วนสำคัญที่จะช่วยกำหนดแนวทางการพัฒนา คือ รูปแบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาทักษะของบุคลากร การบริหารการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีสารสนเทศ และสิทธิการรับรู้ในข่าวสารข้อมูลของนักศึกษา และบุคคลทั่วไป เหล่านี้ต่างมีผลต่อการจัดทำแนวทางการพัฒนาทั้งสิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารความรู้ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ นำไปสู่การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพเป็นกลไกที่อำนวยความสะดวก ส่งผลต่อการสร้างคนและองค์ความรู้ให้แก่สังคมในยุคของการเรียนรู้ในสังคมยุคอินเตอร์เน็ตต่อไป

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อให้อาจารย์และนักวิจัยมีฐานข้อมูลการวิจัยและบริการวิชาการ
เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลการวิจัยและบริการวิชาการของวิทยาลัยพลังงานทดแทน
เพื่อให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลการวิจัยและบริการวิชาการของวิทยาลัยพลังงานทดแทน
เพื่อดำเนินการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของวิทยาลัยพลังงานทดแทน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสอดคล้องกับนโยบายของ มหาวิทยาลัย
เพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้ในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีศักยภาพในการกระจายองค์ความรู้ให้สู่ระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิผล
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : พัฒนาระบบแสดงผลงานวิจัย
KPI 1 : งบประมาณการจัดทำฐานข้อมูลการวิจัยและบริการวิชาการ
ประเภท : เชิงต้นทุน
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
20000 บาท 20000
KPI 2 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฐานข้อมูลการวิจัยและบริการวิชาการ
ประเภท : เชิงเวลา
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 3 : ระบบฐานข้อมูลการวิจัยและบริการวิชาการของวิทยาลัยพลังงานทดแทน
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 ระบบ 1
KPI 4 : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฐานข้อมูลการวิจัยและบริการวิชาการ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : พัฒนาระบบแสดงผลงานวิจัย
ชื่อกิจกรรม :
จัดทำระบบฐานข้อมูลการวิจัยและบริการวิชาการ

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/06/2563 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐพร  ไชยญาติ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาพัฒนาระบบแสดงผลงานวิจัย 1 ระบบ จำนวน 20,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 20,000.00 บาท 0.00 บาท 20,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 20000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล