15796 : สร้างความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับบุคลากรวิชาการ
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
นางนพนิตย์ วงศ์สุ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 22/5/2563 13:56:23
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายนอก
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนางานเดิม
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
22/05/2563  ถึง  31/08/2563
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  50  คน
รายละเอียด  บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ และผู้สนใจ
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะบริหารธุรกิจ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน 2563 14,800.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
อาจารย์ ปกรณ์  อุดมธนะสารสกุล
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะบริหารธุรกิจ
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านการพัฒนาบุคลากร
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2563 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 6.การบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization) (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64MJU 6.3 มีทรัพยากรบุคคลที่มีสมรรถนะสูง
ตัวชี้วัด 63 MJU 6.3.1 ร้อยละการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดในแผนพัฒนาบุคลากร
กลยุทธ์ 61-64MJU 6.3.1 ปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่สำคัญของแผน
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2563] ประเด็นยุทธศาสตร์ BA63-5 ด้านการบริหารจัดการ
เป้าประสงค์ BA63-G25 มีการบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัด BA63-KPI 45 ระดับความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร (P.1)
กลยุทธ์ BA63-S29 ปรับปรุงแผนพัฒนาบุคคลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์คณะ ให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และผลลัพธ์ที่สำคัญของแผน
ตัวชี้วัด BA63-KPI 46 ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมการพัฒนาของบุคลากรสายวิชาการด้านวิชาชีพ (P.5)
กลยุทธ์ BA63-S29 ปรับปรุงแผนพัฒนาบุคคลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์คณะ ให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และผลลัพธ์ที่สำคัญของแผน
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ตามที่การระบาดของเชื้อไวรัสโควิค 19 ทำให้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์มีความสำคัญต่อนักศึกษามาก แต่บุคลากรสายวิชาการจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาความรู้ในด้านการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อเพิ่มทักษะให้กับบุคลากรสายวิชาการได้สามารถใช้เครื่องมือ โปรแกรมสำเร็จรูปให้คุ้มค่า และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ทางคณะบริหารธุรกิจ จึงโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการเข้าใจหลักการและสามารถนำความรู้มาใช้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการสามารถเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้
เพื่อการใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : บุคลากรสายวิชาการสามารถเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
KPI 1 : ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 ระดับ 3.51
KPI 2 : ร้อยละบุคลากรสายวิชาการสามารถเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 3 : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
50 คน 50
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : บุคลากรสายวิชาการสามารถเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ชื่อกิจกรรม :
สร้างความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับบุคลากรวิชาการ

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 29/05/2563 - 29/05/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ปกรณ์  อุดมธนะสารสกุล (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คนๆ ละ 25 บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 2,500 บาท
2.ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 50 คนๆ ละ 150 บาท 1 มื้อ เป็นเงิน 7,500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 10,000.00 บาท 10,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
1.ค่าตอบแทนวิทยากร ชม.ละๆ 600 บาท จำนวน 4 ชม. จำนวน 2 คน เป็นเงิน 4,800 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 4,800.00 บาท 4,800.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 14800.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล