15795 : โครงการจัดการความรู้คณะสารสนเทศและการสื่อสาร กิจกรรมอบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอน (สายวิชาการ)
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
น.ส.เพียรสว่าง บูชา (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 22/5/2563 11:23:31
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนางานเดิม
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
28/05/2563  ถึง  25/06/2563
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  8  คน
รายละเอียด  บุคลากรคณะสารสนเทศและการสื่อสาร สายวิชาการ จำนวน 6 คน สายสนับสนุน 2 คน วิทยากร 1 คน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน ไม่ใช้งบประมาณ 2563 0.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
อาจารย์ วิชญา  โคตรฐิติธรรม
น.ส. เพียรสว่าง  บูชา
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ  ชัยพิบูลย์
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านบริหารจัดการ
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2563 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 6.การบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization) (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64MJU 6.3 มีทรัพยากรบุคคลที่มีสมรรถนะสูง
ตัวชี้วัด 63 MJU 6.3.4 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ
กลยุทธ์ 61-64MJU 6.3.4 สนับสนุนคณาจารย์ที่มีคุณสมบัติในการขอตำแหน่งทางวิชาการให้ผลิตผลงานและยื่นของตำแหน่ง
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2563] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63Info-6 การบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
เป้าประสงค์ 63Info-6.1 บุคลากรมีทักษะระดับมืออาชีพและเหมาะสมต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด 63Info-6.4 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้
กลยุทธ์ 63Info-6.1.2 บริหารจัดการคณะฯ สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) โดยส่งเสริมให้บุคลากรทุกฝ่ายเป็นผู้มีความคิดเชิงระบบและมีความคิดสร้างสรรค์ มีส่วนร่วมในการออกแบบและปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตนอย่างมีความเป็นมืออาชีพ สนับสนุนให้บุคลากรทุกฝ่ายพัฒนางานของตนเอง มีพื้นที่แสดงผลงานที่จัดโดยคณะและจัดโดยหน่วยงานภายนอกทั้งระดับชาติและนานาชาติ
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ตามประกาศ ก.พ.อ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ เพื่อเป็นช่องทางในการพัฒนาคุณภาพวิชาการ รวมทั้งครอบคลุมผลงานที่คณาจารย์ได้นำความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตนมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน สังคม หรือประเทศ ตลอดจนผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษาไทยก้าวสู่ความเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำระดับนานาชาติ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาคณาจารย์ ให้มีศักยภาพในการผลิตผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีการเชิญคณาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป เป็นพี่เลี้ยงในการให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในการอบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอน (สายวิชาการ) ให้แก่คณาจารย์เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอตำแหน่งทางวิชาการและให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการเขียนเอกสารประกอบการสอน (สายวิชาการ) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอน (สายวิชาการ) สำหรับการยื่นของตำแหน่งทางวิชาการ
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : ได้องค์ความรู้ด้านการเขียนเอกสารประกอบการสอน (สายวิชาการ) สำหรับการยื่นของตำแหน่งทางวิชาการ
KPI 1 : จำนวนองค์ความรู้
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 เรื่อง 1
KPI 2 : ระดับความสำเร็จขององค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ระดับ 4 มีการเผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับองค์ความรู้)
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
4 ระดับ 4
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : ได้องค์ความรู้ด้านการเขียนเอกสารประกอบการสอน (สายวิชาการ) สำหรับการยื่นของตำแหน่งทางวิชาการ
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมอบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอน (สายวิชาการ)

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 28/05/2563 - 25/06/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์วิชญา  โคตรฐิติธรรม (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.เพียรสว่าง  บูชา (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
รวมจำนวนเงินทั้งหมด
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล