15793 : โครงการผลิตบัณฑิตและพัฒนาศักยภาพบัณฑิตทางด้านพลังงานทดแทนในกลุ่มประเทศอาเซียนสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี(โครงาน ทุนยากจน)
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
นางเพ็ญศิริ หน่อแก้ว (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 18/5/2563 15:17:22
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย(เบิกจ่ายจากงบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
26/05/2563  ถึง  30/09/2563
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  211  คน
รายละเอียด  1) ทุนประเภทที่ 1 ทุนสนับสนุนเพื่อการศึกษา (เพชรพลังงาน ขาดแคลนทุนทรัพย์ และกิจกรรมเด่น) จำนวน 40 คน จัดให้ตามความเหมาะสม สำหรับ นักศึกษาในหลักสูตร - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน - สูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน (ต่อเนื่อง) 2) ทุนประเภทที่ 2 ทุนสนับสนุนเพื่อทำโครงงานพลังงานทดแทนหรือการเรียนรู้อิสระ จำนวน 171 คน - นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน จำนวน 77 คน - นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน (ต่อเนื่อง) จำนวน 94 คน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณแผ่นดิน วิทยาลัยพลังงานทดแทน หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน แผนงานการเรียนการสอน งานจัดการศึกษาสาขาพลังงานทดแทน กองทุนเพื่อการศึกษา งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนทุนการศึกษา 2563 600,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ  ไชยชนะ
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิกราน  หอมดวง
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ด้านวิชาการ
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2563 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 1.การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64 MJU 1.5 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด 63 MJU 1.5.3 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการพัฒนานักศึกษา 5 ด้านตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ก่อนสำเร็จการศึกษา
กลยุทธ์ 61-64MJU1.5.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เอื้อต่อการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านการพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียนของมหาวิทยาลัย
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2563] ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนุในระดับสากล
เป้าประสงค์ 1.2 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตาม อัตลักษณ์ที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด 1.2.2 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการพัฒนานักศึกษา 5 ด้านตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ก่อนสำเร็จการศึกษา
กลยุทธ์ 1.2.2.1 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เอื้อต่อการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านการพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียนของมหาวิทยาลัย
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ตามที่วิทยาลัยพลังงานทดแทน ได้รับงบประมาณสนับสนุนเพื่อจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนทุนการศึกษา “โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพบัณฑิตทางด้านพลังงานทดแทน ในกลุ่มประเทศอาเซียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี” โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัย อันจะนำไปสู่การต่อยอดองค์ความรู้ เพื่อสร้างสรรค์งานวิจัยระดับเบื้องต้นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ ให้มีองค์ความรู้ในการแหล่งพลังงานใหม่ ๆ มาทดแทนพลังงานในปัจจุบัน เช่น น้ำมัน ก๊าช ถ่านหิน ที่กำลังจะหมดไป วิทยาลัยพลังงานทดแทนจึงได้จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา ระดับปริญญาตรีเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เข้าศึกษาเรื่องพลังงานทดแทนและนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปสร้างสรรค์ผลงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศต่อไป

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพี่อจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี และขาดแคลนทุนทรัพย์
เพื่อจัดสรรทุนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับทำโครงงานด้านพลังงานทดแทน
เพื่อสร้างนักศึกษาเกิดที่มีความรู้ด้านพลังงานทดแทนออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติ
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : ผลผลิต : นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาและการทำวิจัย
KPI 1 : ทุนประเภทที่ 2 ทุนสนับสนุนเพื่อทำโครงงานพลังงานทดแทนหรือการเรียนรู้อิสระ - จำนวนผลงานวิจัย/บทความวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
85 เรื่อง 85
KPI 2 : ทุนประเภทที่ 1 ทุนสนับสนุนเพื่อการศึกษา - จำนวนนักศึกษาที่ได้ทุนอุดหนุนการศึกษาผลการเรียนดี (เพชรพลังงาน) - จำนวนนักศึกษาที่ได้ทุนอุดหนุนการศึกษาประเภททุนวิริยะพลังงาน (ขาดแคลนทุนทรัพย์) - จำนวนนักศึกษาที่ได้ทุนอุดหนุนการศึกษาประเภททุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21 (กิจกรรมเด่น)
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
40 คน 40
KPI 3 : ทุนประเภทที่ 2 ทุนสนับสนุนเพื่อทำโครงงานพลังงานทดแทนหรือการเรียนรู้อิสระ - จำนวนนักศึกษาที่ได้ทุนอุดหนุนการศึกษาประเภททุนโครงงาน/วิจัย
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
171 คน 171
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : ผลผลิต : นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาและการทำวิจัย
ชื่อกิจกรรม :
1. ทุนประเภทที่ 1
-ทุนสนับสนุนเพื่อการศึกษา

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 26/05/2563 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ  ไชยชนะ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
หมวดรายจ่าย » งบเงินอุดหนุน
1. ทุนประเภทที่ 1
-ทุนสนับสนุนเพื่อการศึกษา
ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงวันที่ 12 กันยายน 2557
จำนวน 40 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 200,000.00 บาท 200,000.00 บาท
หมวดรายจ่าย » งบเงินอุดหนุน
2. ทุนประเภทที่ 2
-ทุนสนับสนุนเพื่อทำโครงงานพลังงานทดแทนหรือการเรียนรู้อิสระ
ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงวันที่ 12 กันยายน 2557
จำนวน 40 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท (หรือจัดสรรตามความเหมาะสม โดยได้เป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 400,000.00 บาท 400,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 600000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล