15792 : โครงการ เพื่อลดภาระของผู้ปกครองช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
นางเพ็ญศิริ หน่อแก้ว (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 18/5/2563 14:56:11
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายนอก
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนางานเดิม
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
26/05/2563  ถึง  30/09/2563
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  50  คน
รายละเอียด  นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวนไม่น้อยกว่า 50 คน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ วิทยาลัยพลังงานทดแทน หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน ไม่ใช้งบประมาณ 2563 0.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ  ไชยชนะ
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิกราน  หอมดวง
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านบริการวิชาการ
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2563 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 4.การบริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชนด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64MJU 4.2 เป็นที่พึ่งของประชาชน และมีส่วนร่วมในการยกระดับการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
ตัวชี้วัด 63 MJU 4.2.3 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของชุมชนเป้าหมาย ที่เกิดจากโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ 61-64MJU 4.2.7 ติดตามประเมินสัมฤทธิ์ผล และผลกระทบต่อชุมชนจากการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2563] ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชนเข้มแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง
เป้าประสงค์ 4.1 เป็นที่พึ่งของประชาชน และมีส่วนร่วมในการยกระดับการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
ตัวชี้วัด 4.1.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาชุมชนเป้าหมาย
กลยุทธ์ 4.1.1.1 พัฒนาการให้บริการวิชาการเพื่อมุ่งพัฒนาและเป็นที่พึ่งของชุมชนและสังคม
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อการเปิดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และยังส่งผลต่อรายจ่ายและรายได้ของผู้ปกครองที่ต้องรับภาระค่าเล่าเรียนและค่ากินอยู่ของนักศึกษา วิทยาลัยพลังงานทดแทนมีการเปิดการเรียนการสอนใน 3 หลักสูตร คือ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน (ต่อเนื่อง) และวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทน ซึ่งการดำเนินงานของหลักสูตรนอกจากจะเป็นด้านการเรียนการสอนแล้วหลักสูตรยังมีการดำเนินงานที่เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาและได้หาแนวทางในการสร้างรายได้ให้กับนักศึกษาผ่านกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เช่น นักศึกษาช่วยงานในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร นักศึกษาช่วยงานด้านงานธุรการและเอกสาร ซึ่งทางวิทยาลัยพลังงานทดแทนให้การสนับสนุนตามโอกาศ และงบประมาณที่มี ดังนั้นเพื่อให้การสนับสนุนแก่นักศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการลดภาระของผู้ปกครองช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วิทยาลัยพลังงานทดแทนจึงขออนุญาตดำเนินงานโครงการ “รับนักศึกษาเพื่อมาช่วงงาน กิจกรรม และโครงการ เพื่อลดภาระของผู้ปกครองช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” โดยการเปิดรับนักศึกษาเพื่อมาช่วงงาน กิจกรรม และโครงการ ต่าง ๆ ของวิทยาลัยพลังงานทดแทนที่มีการดำเนินการในช่วงเดือน เมษายน - กันยายน 2563 โดยจ่ายค่าตอบแทนการช่วยงานงาน กิจกรรม และโครงการ ต่าง ๆ ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้กำหนด คือ 200 บาท/คน/วัน โดยมีเป้าหมายในการเปิดรับนักศึกษาเพื่อมาช่วงงาน กิจกรรม และโครงการ ต่าง ๆ ของวิทยาลัยพลังงานทดแทนจำนวนไม่น้อยกว่า 50 คน ทั้งนี้งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานจะมาจากงบประมาณของ งาน กิจกรรม และโครงการ ต่าง ๆ ของวิทยาลัยพลังงานทดแทน

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
1. เพื่อช่วยลดภาระผู้ปกครองช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2. เพื่อเป็นการสนับสนุนทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายให้กับนักศึกษาในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
3. เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ในลักษณะการทำงานจริงใน กิจกรรมและโครงการต่างๆ
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : 1.ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2.นัดศึกษามีทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 3.นักศึกษามีประสบการณ์ในลักษณะการทำงานจริงใน กิจกรรมและโครงการต่างๆ
KPI 1 : นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวนไม่น้อยกว่า 50 คน
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
50 คน 50
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : 1.ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2.นัดศึกษามีทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 3.นักศึกษามีประสบการณ์ในลักษณะการทำงานจริงใน กิจกรรมและโครงการต่างๆ
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล