15785 : โครงการรดน้ำดำหัวผู้บริหาร และผู้อาวุโส
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
นางเพ็ญศิริ หน่อแก้ว (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 14/5/2563 11:24:20
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนางานเดิม
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
21/05/2563  ถึง  31/05/2563
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  40  คน
รายละเอียด  กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 40 คน ประกอบด้วย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของวิทยาลัยพลังงานทดแทน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ วิทยาลัยพลังงานทดแทน หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน แผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กองทุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการภารกิจพัฒนางานเดิม (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ) 2563 10,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
นาง จิราพร  ดุษฎี
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิกราน  หอมดวง
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านการสนองงานโครงการในพระราชดำริ
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2563 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 5.การเป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64MJU 5.1 การดำรงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมการเกษตร
ตัวชี้วัด 63 MJU 5.1.1 ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัดในแผนทำนุบำรุงบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ์ 61-64MJU 5.1.2 ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากร ได้สืบสานประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมการเกษตร
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2563] ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น
เป้าประสงค์ 5.1 การดำรงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมการเกษตร
ตัวชี้วัด 5.1.1 ความสำเร็จของแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ์ 5.1.1.1 ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากร ได้สืบสานประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมการเกษตร
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปทั่วโลก ซึ่งทำให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ประกอบกับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยได้ประกาศการปฏิบัติการทำงานที่บ้าน (Work from Home) โดยให้งดกิจกรรมที่ทำร่วมกัน เช่น การจัดประชุม สัมมนา กิจกรรมนักศึกษา และกิจกรรมอื่นๆ ภายในและภายนอกวิทยาลัย ดังนั้น วิทยาลัยจึงได้ตระหนักถึงความสำคัญประเพณีสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามไว้ ผู้รับผิดชอบโครงการจึงขอจัดกิจกรรมการสรงน้ำพระ ณ ใต้ตุนอาคารเรียนและปฏิบัติการพลังงานทดแทน ที่จัดตั้งเตรียมไว้ให้บุคลากร นักศึกษา หรือบุคลากรภายนอกที่มาติดต่อวิทยาลัย อีกทั้งผู้บริหาร และตัวแทนบุคลากร ไปขอขมาผู้อาวุโส และขอพรผู้อาวุโสเพื่อเป็นสิริมงคลในการดำเนินงานต่อไป และเป็นการสร้างให้เกิดการสืบทอดและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามอีกด้วย

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาได้ร่วมกันทำกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และให้บุคลากร นักศึกษาได้สืบทอดและรักษาวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาได้ร่วมกันทำกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และให้บุคลากร นักศึกษาได้สืบทอดและรักษาวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม
KPI 1 : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
40 คน 40
KPI 2 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาได้ร่วมกันทำกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และให้บุคลากร นักศึกษาได้สืบทอดและรักษาวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม
ชื่อกิจกรรม :
1. สรงน้ำพระเพื่อเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรและนักศึกษา
2. รดน้ำดำหัวผู้บริหาร และผู้อาวุโส

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 21/05/2563 - 31/05/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นางจิราพร  ดุษฎี (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 40 คนๆ ละ 150 บาท (40 x 150 = 6,000)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 6,000.00 บาท 0.00 บาท 6,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 4,000.00 บาท 0.00 บาท 4,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 10000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล