15784 : โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรวิทยาลัยพลังงานทดแทน ประจำปี 2563
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
นางเพ็ญศิริ หน่อแก้ว (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 14/5/2563 10:26:11
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนางานเดิม
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
21/05/2563  ถึง  31/05/2563
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  10  คน
รายละเอียด  บุคลากรที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2563 แบ่งเป็น 1. บุคลากรสายวิชาการ - ด้านหลักสูตร จำนวน 3 คน - ด้านวิจัย จำนวน 1 คน - ด้านบริการวิชาการ จำนวน 1 คน - ด้านพัฒนานักศึกษา จำนวน 1 คน 2. บุคลากรที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป - การทำผลงาน/สร้างผลงานให้กับวิทยาลัย/มหาวิทยาลัย จำนวน 2 คน 3. บุคลากรสายสนับสนุน - งานบริหารและธุรการ จำนวน 1 คน - งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา จำนวน 1 คน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ วิทยาลัยพลังงานทดแทน หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน แผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กองทุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการภารกิจพัฒนางานเดิม (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ) 2563 5,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
นาง จิราพร  ดุษฎี
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิกราน  หอมดวง
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านการพัฒนาบุคลากร
ด้านการสนองงานโครงการในพระราชดำริ
ด้านบริหารจัดการ
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2563 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 5.การเป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64MJU 5.1 การดำรงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมการเกษตร
ตัวชี้วัด 63 MJU 5.1.1 ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัดในแผนทำนุบำรุงบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ์ 61-64MJU 5.1.2 ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากร ได้สืบสานประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมการเกษตร
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2563] ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น
เป้าประสงค์ 5.1 การดำรงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมการเกษตร
ตัวชี้วัด 5.1.1 ความสำเร็จของแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ์ 5.1.1.1 ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากร ได้สืบสานประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมการเกษตร
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

บุคลากรของวิทยาลัยพลังงานทดแทนเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญและเป็นกลไกหลักต่อองค์กร การปฏิบัติของบุคลากรของวิทยาลัยทุกคนเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตสำนึกที่จะตอบสนองคุณของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยด้วยการกระทำทุกสิ่งเพื่อคุณประโยชน์ขององค์กร ย่อมส่งผลดีต่อองค์กร ดังนั้นวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญนี้จึงได้มีการกำหนดให้มีการสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากร ซึ่งเป็นบุคลากรขององค์กรที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ให้ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตอบแทนคุณความดีและสร้างแรงจูงใจให้ได้มีความวิริยะอุตสาหะและพัฒนาศักยภาพของตนเอง วิทยาลัยพลังงานทดแทนพิจารณาแล้วว่าการยกย่องบุคลากรที่ประพฤติตนดีปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และเป็นที่รักใคร่ชื่นชมจากบุคลากรด้วยกัน ด้วยการประกาศเกียรติคุณให้ประจักษ์นั้น จะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และเกิดความภาคภูมิใจกับบุคลากรผู้นั้น ทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากรท่านอื่นให้ประพฤติปฏิบัติตามอีกด้วย จึงกำหนดให้มีโครงการ “เชิดชูเกียรติบุคลากรวิทยาลัยพลังงานทดแทน ประจำปี 2563” ขึ้น

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
1. เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2563
2. เพื่อให้ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น เกิดความภาคภูมิใจ
3. เพื่อคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับองค์กร
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : ประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2563
KPI 1 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 2 : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
20 คน 20
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : ประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2563
ชื่อกิจกรรม :
1. มอบใบประกาศเกียรติคุณ

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 21/05/2563 - 31/05/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นางจิราพร  ดุษฎี (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุสำนักงานจำนวน 5,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 5000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล