15783 : โครงการนิเทศสหกิจศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ประจำปีการศึกษา 2/2562 3/2562 และ 1/2563
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 25/5/2563 9:10:03
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนางานเดิม
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
01/06/2563  ถึง  31/08/2563
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  4  คน
รายละเอียด  นักศึกษาที่ลงทะเบียนสหกิจศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวน 1 คน นักศึกษาที่ลงทะเบียนสหกิจศึกษาในภาคเรียนที่ 3/2562 จำนวน 2 คน และ นักศึกษาที่ลงทะเบียนสหกิจศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2563 จำนวน 1 คน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะเศรษฐศาสตร์ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน แผนงานการเรียนการสอน งานจัดการศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ กองทุนเพื่อการศึกษา งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1) 2563 1,089.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์ชนก  สังข์แก้ว
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรศักดิ์  โพธิอุโมงค์
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะเศรษฐศาสตร์
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ด้านวิชาการ
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2563 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 1.การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64 MJU 1.5 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด 63 MJU 1.5.3 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการพัฒนานักศึกษา 5 ด้านตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ก่อนสำเร็จการศึกษา
กลยุทธ์ 61-64MJU1.5.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เอื้อต่อการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านการพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียนของมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ 61-64MJU 1.1 นักศึกษามีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 63 MJU 1.1.8 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาของหลักสูตร
กลยุทธ์ 61-64MJU 1.1.12 พัฒนาและสนับสนุนนักศึกษาให้สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2563] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63ECON-1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
เป้าประสงค์ 63ECON 1.2 บัณฑิตมีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 63ECON 1.3 ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำและศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี
กลยุทธ์ 63ECON 1.3.1 สร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการเพื่อช่วยให้นักศึกษามีงานทำหลังจากสำเร็จการศึกษา
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ด้วยสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เปิดสอนรายวิชา ศศ 497 สหกิจศึกษา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 นั้นมีนักศึกษาตกค้าง 1 คน ในภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562 โดยมีนักศึกษาลงทะเบียนทั้งหมด 2 คน และ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษาลงทะเบียนทั้งหมด 1 คน ทั้งหมดได้ออกฝึกปฏิบัติสหกิจ ณ สถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งหมด 3 แห่ง ทั้งนี้ เมื่อผ่านระยะเวลาการปฏิบัติสหกิจแล้ว อาจารย์ในหลักสูตรต้องเข้าไปนิเทศงานสหกิจนักศึกษา นอกจากการเข้าไปเยี่ยม ให้คำแนะนำ ข้อชี้แนะและให้คะแนนในการทำงานแก่นักศึกษาแล้วนั้น ยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ประกอบการและหลักสูตรเศรษฐศาสตร์สหกรณ์อีกด้วย การนิเทศงานสหกิจศึกษานักศึกษาครั้งนี้กำหนดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2563 - 31 สิงหาคม 2563

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อเป็นการตรวจสอบการทำงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา
เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการและหลักสูตรเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : นักศึกษาได้รับคำแนะนำคำชี้แนะในการทำงานและคณาจารย์เชื่อมความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการ
KPI 1 : จำนวนสถานประกอบการที่อาจารย์หลักสูตรเข้าไปนิเทศ(3 แห่ง)
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
100 ร้อยละ 100
KPI 2 : จำนวนนักศึกษาที่ได้พบอาจารย์นิเทศ(4 คน)
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
100 ร้อยละ 100
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : นักศึกษาได้รับคำแนะนำคำชี้แนะในการทำงานและคณาจารย์เชื่อมความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการ
ชื่อกิจกรรม :
อาจารย์ออกนิเทศให้คำแนะนำนักศึกษาและเชื่อมความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการ

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/06/2563 - 31/08/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก  สังข์แก้ว (ผู้รับผิดชอบหลัก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทพรรดิ์  นิตยพงศ์ชัย (ผู้รับผิดชอบรอง)
รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  จรรยาสุภาพ (ผู้รับผิดชอบรอง)
อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.นัยนา  โปธาวงค์ (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเบี้ยเลี้ยง(ผศ.ดร.นันทพรรดิ์ รวม 1 วันครึ่ง วันละ 240 บาท=360 บาท) (ดร.นัยนา รวม 1 วันครึ่ง วันละ 240 บาท=360 บาท) (รศ.ดร.ประเสริฐ รวม ครึ่งวันๆ ละ 162 บาท= 81 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 801.00 บาท 801.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าพาหนะรถยนต์ส่วนตัว ผศ.ดร.นันทพรรดิ์และ ดร.นัยนา อ.เมือง รวม 65.58 กิโลเมตรๆ ละ 4 บาทเป็นเงิน 262.32 บาท (เบิกเพียง 261 บาท) รศ.ดร.ประเสริฐ อำเภอสันทราย รวม 6.83 กิโลเมตรๆ ละ 4 บาท เป็นเงิน 27.32 บาท (เบิกเพียง 27 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 288.00 บาท 288.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าของที่ระลึก(ชุดกาแฟ 4 ชุด)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 1089.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล