15780 : โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและนำเสนองาน
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
น.ส.ธัฒฌา ธนัญชัย (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 8/5/2563 14:01:16
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนางานเดิม
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
01/06/2563  ถึง  30/09/2563
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  30  คน
รายละเอียด  ผู้อำนวยการ, หัวหน้างาน, หัวหน้าฝ่าย
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ สำนักงานมหาวิทยาลัย หมวดรายจ่าย » งบดำเนินงาน 2563 75,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
น.ส. ธัฒฌา  ธนัญชัย
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
นาง ประทุมทิพย์  ดวงดีทวีรัตน์
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
กองวิเทศสัมพันธ์
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านบริหารจัดการ
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2563 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 1.การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64 MJU 1.5 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด 63 MJU 1.5.1 ร้อยละของโครงการพัฒนานักศึกษาที่มีการบูรณาการด้านทักษะ IT ภาษาอังกฤษ วิชาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ฯลฯ
กลยุทธ์ 61-64MJU 1.5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านภาษา IT และทักษะวิชาชีพ
[ 2563 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 6.การบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization) (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64MJU 6.3 มีทรัพยากรบุคคลที่มีสมรรถนะสูง
ตัวชี้วัด 63 MJU 6.3.1 ร้อยละการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดในแผนพัฒนาบุคลากร
กลยุทธ์ 61-64MJU 6.3.1 ปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่สำคัญของแผน
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

จากแผนพัฒนาสำนักงานมหาวิทยาลัย ตามวิสัยทัศน์ คือ เป็นสำนักงานมหาวิทยาลัยมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลง และมีบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง ดังนั้น การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะการใช้ภาษา จึงมีความสำคัญ ทั้งนี้ มีเป้าประสงค์ที่จะให้บุคลากรมีทักษะด้านภาษาต่างประเทศและการสื่อสาร โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มัทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับศัพท์ โครงสร้างประโยค ไวยากรณ์ และการใช้เครื่องหมายวรรคตอน ที่จำเป็นต่อการเขียน และการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ
เพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเขียนและนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : บุคลากรสำนักงานมหาวิทยาลัย มีทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถนำเสนอผลงานได้
KPI 1 : มีผู้สำเร็จการฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการนำเสนองาน
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
30 คน 30
KPI 2 : บุคลากรมีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
30 คน 30
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : บุคลากรสำนักงานมหาวิทยาลัย มีทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถนำเสนอผลงานได้
ชื่อกิจกรรม :
โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและนำเสนองาน

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/06/2563 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
น.ส.ธัฒฌา  ธนัญชัย (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าลงทะเบียนเรียนพร้อมเอกสาร จำนวน 30 คน * คนละ 2,500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 75,000.00 บาท 75,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 75000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาและอุปสรรค
ไม่สามารถจัดโครงการฝึกอบรมฯ ได้ตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรค
ปรับเปลี่ยนระยะเวลาการฝึกอบรมตามความเหมาะสมของผู้เข้าร่วมฯ
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล