15778 : โครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้มุ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
นางอรทัย เป็งนวล (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 5/5/2563 13:29:20
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการยุทธศาสตร์ (Go Eco U.)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
29/04/2563  ถึง  30/09/2563
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  4500  คน
รายละเอียด  บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หมวดรายจ่าย » งบดำเนินงาน 2563 3,000,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
นาย ประคอง  ยอดหอม
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ  ดุษฎี
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อม
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2563 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 6.การบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization) (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64MJU 6.4 มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานและเป็นสากล
ตัวชี้วัด 63 MJU 6.4.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาผังแม่บทของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ 61-64MJU 6.4.1 พัฒนาแผนแม่บทของมหาวิทยาลัยทั้ง3 วิทยาเขตให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย GO Eco U และ Green Ranking
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

จากปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศได้ส่งผลกระทบต่อด้านสังคมและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศสภาวะโลกร้อนจากก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลต่อผลิตผลทางด้านการเกษตร และพลังงานของประเทศ ซึ่งแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ไว้ 6 หลักด้วยกัน 1 ใน 6 หลัก คือ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีนิเวศแห่งสังคมอุดมปัญญาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Agro-ecosystem for Lifelong Learning) ของคนทุกเพศทุกวัย ทุกกลุ่มอาชีพ และเป็นภูมิปัญญาด้านการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของประเทศ เพื่อการพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยมีเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่การเป็น “มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต” ตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555-2569) ยุทธศาสตร์ Go Eco U บนพื้นฐานหลักแนวคิดการพัฒนาที่เคารพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมอันดีงาม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน และมีความสุข ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้นำเสนอโครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) เพื่อให้การดำเนินการสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และดำเนินโครงการต่อเนื่องจากงบประมาณ ปี 2561 และปี 2562 โดยมุ่งหวังในการลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ และการดำเนินการด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร นักศึกษา ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไปที่เข้ามาในพื้นที่มหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลและดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน ปรับปรุงและพัฒนางานเดิมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้นให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ลดการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด และเพื่อพัฒนาการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) เคารพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่มีความยั่งยืนต่อไป

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) โดยกระบวนการจัดกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ลดการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
เพื่อจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการขยะมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีการบริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพและครบวงจร
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ได้รับการรับรอง และมีผลคะแนนการดำเนินการมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) เพิ่มขึ้นจากปี 2562
เพื่อสร้างผลงานวิจัย/ฐานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการของเสียและขยะ สำหรับนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการดำเนินการจัดการของเสียและขยะของมหาวิทยาลัย
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) มีการดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า มีการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ลดการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
KPI 1 : การมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม นักศึกษา และบุคลากร
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 2 : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
ประเภท : เชิงเวลา
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 3 : ความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 4 : ความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมและการรักษาสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 5 : จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
15 6 กิจกรรม 21
KPI 6 : ค่าใช้จ่ายค่าใช้ไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยลดลง
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
10 ร้อยละ 10
ผลผลิต : มหาวิทยาลัยมีกระบวนการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพและครบวงจร
KPI 1 : ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้หลังการดำเนินโครงการ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
18000 18000 กก. 36000
KPI 2 : ศูนย์บริหารจัดการขยะมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 ศูนย์ 1
KPI 3 : ลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องกำจัดด้วยการฝังกลบ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
15000 15000 กก. 30000
ผลผลิต : มหาวิทยาลัยได้รับการรับรองการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) โดยมีผลคะแนนการดำเนินการมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) เพิ่มขึ้นจากปี 2562
KPI 1 : จำนวนงานวิจัยหรือการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือสอดคล้องกับ Green University
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
2 2 เรื่อง 4
KPI 2 : แบบผังแนวคิดภูมิทัศน์การเพิ่มพื้นที่สีเขียวองค์กร
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
2 3 หน่วยงาน 5
KPI 3 : คะแนนในการเข้ารับการประเมินมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
6500 คะแนน 6500
KPI 4 : เว็บไซต์มหาวิทยาลัยสีเขียว
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 เว็บไซต์ 1
ผลผลิต : ผลงานวิจัย/ฐานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการของเสียและขยะ และนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการดำเนินการจัดการของเสียและขยะของมหาวิทยาลัย
KPI 1 : แอปพลิเคชันในการส่งเสริมการคัดแยกขยะ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 ระบบ 1
KPI 2 : ข้อมูลการทิ้งและคัดแยกขยะรีไซเคิล อย่างน้อย 50% ของปริมาณถังทั้งหมด
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
50 50 ร้อยละ 100
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) มีการดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า มีการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ลดการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ชื่อกิจกรรม :
ปรับปรุงพื้นที่ ภูมิทัศน์ พื้นที่ส่วนกลาง เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 29/04/2563 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นายประคอง  ยอดหอม (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นายกฤษฎา  ยศเดช (ผู้รับผิดชอบรอง)
นายทศพล  อุปินโน (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
งบลงทุน » ค่าครุภัณฑ์
ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ (รถบรรทุกน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร) จำนวน 1 คัน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 500,000.00 บาท 0.00 บาท 500,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
วัสดุเกษตร (ไม้ดอกไม้ประดับ ฯลฯ) จำนวน 1 กิจกรรม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 150,000.00 บาท 0.00 บาท 150,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
วัสดุก่อสร้าง (อิฐบล็อค เหล็กเส้น ฯลฯ) จำนวน 1 กิจกรรม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 50,000.00 บาท 0.00 บาท 50,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าฯ (สายไฟ คัทเอาท์ ฯลฯ) จำนวน 1 กิจกรรม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 16,200.00 บาท 0.00 บาท 16,200.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 716200.00
ชื่อกิจกรรม :
จัดระเบียบที่จอดรถ พื้นที่จอดรถรวมศูนย์ และการจราจรในมหาวิทยาลัย

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 29/04/2563 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นายประคอง  ยอดหอม (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นายสมเพชร  ปาวิน (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
วัสดุก่อสร้าง (สีทาถนน ฯลฯ) จำนวน 1 กิจกรรม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 30,000.00 บาท 0.00 บาท 30,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงาน (ป้ายจราจร ฯลฯ) จำนวน 1 กิจกรรม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 50,000.00 บาท 0.00 บาท 50,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 80000.00
ชื่อกิจกรรม :
ลดการใช้พลังงานในสำนักงานอาคารหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 29/04/2563 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นายประคอง  ยอดหอม (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นายเสกสรรค์  ขวัญศรีวงค์ (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาติดตั้งเซนเซอร์ไฟห้องน้ำ จำนวน 1 งาน (100 ชุด)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 15,000.00 บาท 0.00 บาท 15,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาติดตั้งสวิทช์กระตุก จำนวน 1 งาน (300 ชุด)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 105,000.00 บาท 0.00 บาท 105,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 120000.00
ชื่อกิจกรรม :
ปรับปรุงและพัฒนาผังแม่บทมหาวิทยาลัย

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 29/04/2563 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นายประคอง  ยอดหอม (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นายไพศาล  สงวน (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาพิมพ์เอกสาร (รายละเอียดประกอบผังแม่บท) จำนวน 1 งาน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 2,000.00 บาท 0.00 บาท 2,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาจัดทำผังแม่บท จำนวน 1 งาน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 98,000.00 บาท 0.00 บาท 98,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 100000.00
ชื่อกิจกรรม :
ส่งเสริม สนับสนุนการลดใช้ยานพาหนะที่ใช้น้ำมันในการเดินทาง ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่มหาวิทยาลัย และขับเคลื่อนการดำเนินการขนส่งมวลชนในพื้นที่มหาวิทยาลัย

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 29/04/2563 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นายประคอง  ยอดหอม (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างฯ (CAR FREE DAY จำนวน 200 คน x 30 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 6,000.00 บาท 6,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงาน (ถุงผ้า สมุด ฯลฯ) จำนวน 1 กิจกรรม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,000.00 บาท 3,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
วัสดุโฆษณาฯ (ป้ายไวนิล ฯลฯ) จำนวน 1 กิจกรรม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 1,000.00 บาท 0.00 บาท 1,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 10000.00
ชื่อกิจกรรม :
จัดระบบการสัญจร และจัดให้มีรถบริการสาธารณะผ่านเส้นทางในมหาวิทยาลัย

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 29/04/2563 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นายประคอง  ยอดหอม (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นายรัฐพล  ญาติมิตรหนุน (ผู้รับผิดชอบรอง)
นายเชิดพงศ์  รอบเมือง (ผู้รับผิดชอบรอง)
อาจารย์ ดร.พันธุ์ระวี  กองบุญเทียม (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมารถโดยสาร เพื่อบริการรับบุคลากรและนักศึกษาในพื้นที่มหาวิทยาลัย ตามเส้นทางและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด จำนวน 1 งาน (สัปดาห์ละ 3 เที่ยว x 200 บาท x 20 สัปดาห์)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 4,800.00 บาท 7,200.00 บาท 12,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 12000.00
ชื่อกิจกรรม :
รณรงค์ กระตุ้น สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน สู่มหาวิทยาลัยคาร์บอนต่ำ

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 29/04/2563 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
น.ส.เพชรประกายแก้ว  ดวงหฤทัยทิพย์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างฯ (100 คน x 30 บาท x 2 มื้อ)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 6,000.00 บาท 0.00 บาท 6,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวันฯ (100 คน x 90 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 9,000.00 บาท 0.00 บาท 9,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าพาหนะเดินทางวิทยากร (2 คน x 6,000 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 12,000.00 บาท 0.00 บาท 12,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าที่พักวิทยากร (2 คน x 1,450 บาท x 1 คืน)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 2,900.00 บาท 0.00 บาท 2,900.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าพาหนะรับ-ส่งวิทยากร จำนวน 1 ครั้ง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 800.00 บาท 0.00 บาท 800.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร (2 คน x 3 ชั่วโมง x 1,200 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 7,200.00 บาท 7,200.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
วัสดุโฆษณาฯ (ป้ายไวนิล ฯลฯ) จำนวน 1 ผืน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 500.00 บาท 0.00 บาท 500.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
วัสดุเชื้อเพลิงฯ จำนวน 1 รายการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 400.00 บาท 0.00 บาท 400.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงาน (กระดาษโปสเตอร์ ฯลฯ) จำนวน 1 รายการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 1,000.00 บาท 0.00 บาท 1,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 39800.00
ชื่อกิจกรรม :
การจัดทำระบบน้ำเพื่อการเกษตร สำหรับดูแลพื้นที่สีเขียวในมหาวิทยาลัย

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 29/04/2563 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นายประคอง  ยอดหอม (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นายธีระชัย  ตันเรืองพร (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
งบลงทุน » ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์การเกษตร ปั๊มน้ำหอยโข่ง แบบโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว จำนวน 1 ชุด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 32,000.00 บาท 0.00 บาท 32,000.00 บาท
งบลงทุน » ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์การเกษตร ปั๊มน้ำหอยโข่ง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 8,000.00 บาท 0.00 บาท 8,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
วัสดุก่อสร้าง (ท่อ pvc กาว ฯลฯ) จำนวน 1 กิจกรรม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 60,000.00 บาท 0.00 บาท 60,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าฯ (สายไฟ คัทเอาท์ ฯลฯ) จำนวน 1 กิจกรรม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 20,000.00 บาท 0.00 บาท 20,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 120000.00
ชื่อกิจกรรม :
สนับสนุนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และนำมาใช้ภายในมหาวิทยาลัย

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 29/04/2563 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นายประคอง  ยอดหอม (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นางอรทัย  เป็งนวล (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
งบลงทุน » ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์งานบ้านฯ (เครื่องทำจาน ชาม) จำนวน 1 ชุด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 40,000.00 บาท 0.00 บาท 40,000.00 บาท
งบลงทุน » ค่าครุภัณฑ์
วัสดุงานบ้านฯ (วัสดุจัดทำภาชนะ/บรรจุภัณฑ์ แม่พิมพ์ ฯลฯ) จำนวน 1 กิจกรรม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 20,000.00 บาท 0.00 บาท 20,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 60000.00
ชื่อกิจกรรม :
ปรับปรุงระบบโหลดไฟฟ้า เพื่อความสูญเสียภายในหม้อแปลง เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (ลดจำนวนหม้อแปลง) จำนวน 1 งาน

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 29/04/2563 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นายเสกสรรค์  ขวัญศรีวงค์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นายรัฐพล  ญาติมิตรหนุน (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
งบลงทุน » ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งานปรับปรุงระบบโหลดไฟฟ้า (อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย อาคารอิงคศรีกสิการ อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ฯ) จำนวน 1 งาน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 400,000.00 บาท 0.00 บาท 400,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 400000.00
ชื่อกิจกรรม :
จัดระบบการสัญจร ลดการใช้ยานพาหนะ ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่มหาวิทยาลัย

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 29/04/2563 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นายประคอง  ยอดหอม (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบลงทุน » ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ รถกอล์ฟไฟฟ้า ขนาด 15 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 481,500.00 บาท 0.00 บาท 481,500.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 481500.00
ผลผลิต : มหาวิทยาลัยมีกระบวนการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพและครบวงจร
ชื่อกิจกรรม :
จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการขยะมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 29/04/2563 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นายประคอง  ยอดหอม (ผู้รับผิดชอบหลัก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนวัฒน์  นิทัศน์วิจิตร (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์ ดร.แสนวสันต์  ยอดคำ (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ (1 คน x 15,000 บาท x 6 เดือน)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 45,000.00 บาท 45,000.00 บาท 90,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาคนงาน (2 คน x 7,500 บาท x 6 เดือน)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 45,000.00 บาท 45,000.00 บาท 90,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาตรวจคุณภาพปุ๋ยอินทรีย์ และวัตถุดิบ จำนวน 5 ตัวอย่าง ๆ ละ 4,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 20,000.00 บาท 0.00 บาท 20,000.00 บาท
งบลงทุน » ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ปรับปรุงและต่อเติมโรงรวบรวมขยะของมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 100,000.00 บาท 0.00 บาท 100,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
วัสดุเกษตร (มูลโค) จำนวน 1,500 กระสอบ ๆ ละ 40 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 60,000.00 บาท 0.00 บาท 60,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
วัสดุเกษตร (กระสอบ ด้าย ฯลฯ สำหรับบรรจุปุ๋ย) จำนวน 1 รายการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 20,000.00 บาท 0.00 บาท 20,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงาน (ใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์บริหารจัดการขยะ) จำนวน 1 รายการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 10,000.00 บาท 0.00 บาท 10,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
วัสุคอมพิวเตอร์ (ใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์บริหารจัดการขยะ เช่น หมึกพิมพ์ ฯลฯ)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 10,000.00 บาท 0.00 บาท 10,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 400000.00
ผลผลิต : มหาวิทยาลัยได้รับการรับรองการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) โดยมีผลคะแนนการดำเนินการมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) เพิ่มขึ้นจากปี 2562
ชื่อกิจกรรม :
บูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในองค์กร

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 29/04/2563 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวนิตย์  ธาราฉาย (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นางอรทัย  เป็งนวล (ผู้รับผิดชอบรอง)
นายนิรุต  ทองสุก (ผู้รับผิดชอบรอง)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรี  เหมสันต์ (ผู้รับผิดชอบรอง)
อาจารย์พรทิพย์  จันทร์ราช (ผู้รับผิดชอบรอง)
นายพิชิตพงษ์  ไชยโยชน์ (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล จำนวน 1 งาน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงาน (กระดาษ สี ฯลฯ) จำนวน 1 กิจกรรม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 40,000.00 บาท 0.00 บาท 40,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
วัสดุการเกษตร (ต้นไม้ วัสดุปลูก ฯลฯ) จำนวน 1 กิจกรรม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 20,000.00 บาท 0.00 บาท 20,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 65000.00
ชื่อกิจกรรม :
จัดเก็บรวบรวมข้อมูลและพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยสีเขียว

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 29/04/2563 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวนิตย์  ธาราฉาย (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นายนิรุต  ทองสุก (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและพัฒนาเว็บไซต์ จำนวน 1 งาน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 20,000.00 บาท 0.00 บาท 20,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 20000.00
ชื่อกิจกรรม :
ประกวดสื่อรณรงค์ ปลุกจิตสำนึก

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 29/04/2563 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวนิตย์  ธาราฉาย (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์ ดร.ณภัทร  เรืองนภากุล (ผู้รับผิดชอบรอง)
นายนิรุต  ทองสุก (ผู้รับผิดชอบรอง)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรี  เหมสันต์ (ผู้รับผิดชอบรอง)
นายพิชิตพงษ์  ไชยโยชน์ (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
เงินรางวัล (ประกวดสื่อรณรงค์ Green University) จำนวน 6 รางวัล (ประกวด 2 ประเภท ๆ ละ 10,000 บาท โดยรางวัลที่ 1 จำนวน 7,000 บาท รางวัลที่ 2 จำนวน 5,000 บาท รางวัลที่ 3 จำนวน 3,000 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 30,000.00 บาท 0.00 บาท 30,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงาน (โปสเตอร์ ฯลฯ) จำนวน 1 กิจกรรม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 35000.00
ชื่อกิจกรรม :
รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานเพื่อเข้ารับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 29/04/2563 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวนิตย์  ธาราฉาย (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นางอรทัย  เป็งนวล (ผู้รับผิดชอบรอง)
นายนิรุต  ทองสุก (ผู้รับผิดชอบรอง)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรี  เหมสันต์ (ผู้รับผิดชอบรอง)
อาจารย์พรทิพย์  จันทร์ราช (ผู้รับผิดชอบรอง)
นายพิชิตพงษ์  ไชยโยชน์ (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานเพื่อเข้ารับการจัดอันดับ Green University ปี 2563
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 30,000.00 บาท 30,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงาน (กระดาษ ฯลฯ) จำนวน 1 กิจกรรม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท 5,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 35000.00
ชื่อกิจกรรม :
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 29/04/2563 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวนิตย์  ธาราฉาย (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นางอรทัย  เป็งนวล (ผู้รับผิดชอบรอง)
นายรัฐพล  ญาติมิตรหนุน (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างฯ (6 ครั้ง x 30 บาท x 50 คน)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 3,000.00 บาท 6,000.00 บาท 9,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาจัดเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบการประเมินด้านต่าง ๆ (ด้านน้ำ ด้านขนส่งมวลชน ฯลฯ เพื่อประกอบการประเมิน Green University ปี 2563
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 80,000.00 บาท 80,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 89000.00
ผลผลิต : ผลงานวิจัย/ฐานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการของเสียและขยะ และนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการดำเนินการจัดการของเสียและขยะของมหาวิทยาลัย
ชื่อกิจกรรม :
การนำวัสดุเหลือใช้/ขยะรีไซเคิลมาใช้ประโยชน์

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 29/04/2563 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นายประคอง  ยอดหอม (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.เพชรประกายแก้ว  ดวงหฤทัยทิพย์ (ผู้รับผิดชอบรอง)
นางอริศรา  สิงห์ปัน (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร (4 คน x 5,000 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 20,000.00 บาท 0.00 บาท 20,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงาน (กาว กระดาษ เทปกาว ฯลฯ) จำนวน 4 กิจกรรม ๆ ละ 5,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 20,000.00 บาท 0.00 บาท 20,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
วัสดุโฆษณาฯ (ป้ายไวนิล ฯลฯ) จำนวน 1 รายการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 500.00 บาท 0.00 บาท 500.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 40500.00
ชื่อกิจกรรม :
การเตรียมฐานข้อมูลขยะรีไซเคิล สำหรับการจัดการแยกขยะ (การเก็บสำรวจและพัฒนาฐานข้อมูลของการคัดแยกขยะรีไซเคิล การสำรวจพฤติกรรมและการสร้าง recycle hub เพื่อรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการแยกขยะ)

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 29/04/2563 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ ดร.มุจลินทร์  ผลจันทร์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นายพนมเทียน  ทนคำดี (ผู้รับผิดชอบรอง)
นางจีรพรรณ  จันทราศัพท์ (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
งบลงทุน » ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถเข็น จำนวน 1 คัน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 2,000.00 บาท 0.00 บาท 2,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการคัดแยกขยะรีไซเคิล จำนวน 1 งาน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 14,700.00 บาท 0.00 บาท 14,700.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาจัดทำแอปพลิเคชั่น จำนวน 1 งาน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 20,000.00 บาท 0.00 บาท 20,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาเฝ้าฐานขยะ จำนวน 1 งาน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 3,000.00 บาท 0.00 บาท 3,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านฯ (ถุงขยะ ถุงมือ ฯลฯ) จำนวน 1 กิจกรรม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 27,200.00 บาท 0.00 บาท 27,200.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตร์ (น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ) จำนวน 1 กิจกรรม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 1,600.00 บาท 0.00 บาท 1,600.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
วัสดุก่อสร้าง (ตาข่ายพลาสติก แปรงขัด ฯลฯ) จำนวน 1 กิจกรรม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 1,350.00 บาท 0.00 บาท 1,350.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงาน (เทปกาว ปากกาเคมี ฯลฯ) จำนวน 1 กิจกรรม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 550.00 บาท 0.00 บาท 550.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
วัสดุการเกษตร (รองเท้ากันน้ำ ฯลฯ) จำนวน 1 กิจกรรม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 600.00 บาท 0.00 บาท 600.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านฯ (ถุงขยะ ถุงมือ ฯลฯ) จำนวน 1 กิจกรรม (การสำรวจพฤติกรรมและการสร้าง recycle hub เพื่อรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการแยกขยะ)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 7,000.00 บาท 0.00 บาท 7,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงาน (กระดาษ ฯลฯ) จำนวน 1 กิจกรรม (การสำรวจพฤติกรรมและการสร้าง recycle hub เพื่อรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการแยกขยะ)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 2,000.00 บาท 0.00 บาท 2,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
วัสดุอื่น จำนวน 1 รายการ (การสำรวจพฤติกรรมและการสร้าง recycle hub เพื่อรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการแยกขยะ)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 1,000.00 บาท 0.00 บาท 1,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 81000.00
ชื่อกิจกรรม :
การศึกษา วิจัยการทำปุ๋ยหมัก โดยใช้เศษใบไม้หมักร่วมกับกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 29/04/2563 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นายพนมเทียน  ทนคำดี (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยหมัก จำนวน 1 งาน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 32,000.00 บาท 0.00 บาท 32,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (1 ครั้ง x 8,000 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 8,000.00 บาท 0.00 บาท 8,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาจัดทำรายงาน จำนวน 1 งาน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 2,000.00 บาท 0.00 บาท 2,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตร์ (น้ำยาเคมีภัณฑ์สำหรับใช้ในการศึกษาวิจัย ฯลฯ) จำนวน 1 กิจกรรม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 2,000.00 บาท 0.00 บาท 2,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงฯ จำนวน 1 รายการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 1,000.00 บาท 0.00 บาท 1,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 45000.00
ชื่อกิจกรรม :
ส่งเสริมการคัดแยกขยะของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 29/04/2563 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นายประคอง  ยอดหอม (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นายเชิดพงศ์  รอบเมือง (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านฯ (ถังขยะสำหรับใส่เศษอาหาร ฯลฯ) จำนวน 1 รายการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 50,000.00 บาท 0.00 บาท 50,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 50000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาและอุปสรรค
กลุ่มเป้าหมายอาจเข้าร่วมกิจกรรมตามจำนวนที่กำหนด อาจส่งผลต่อการประเมินผลการดำเนินกิจกรรม
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรค
ประชาสัมพันธ์ สื่อสาร เชิญชวน กระตุ้นการเข้าร่วมกิจกรรม/ร่วมขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง และทั่วถึงทุกกลุ่ม
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล