15777 : โครงการให้บริการรถไฟฟ้ารับ-ส่งภายในมหาวิทยาลัย ขับเคลื่อนนโยบาย Green University
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
นางอรทัย เป็งนวล (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 29/4/2563 9:35:59
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการยุทธศาสตร์ (Go Eco U.)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
28/04/2563  ถึง  30/09/2563
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  3000  คน
รายละเอียด  นักศึกษาและบุคลากร
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
นาย ประคอง  ยอดหอม
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ  ดุษฎี
นาย สุกิจ  ติดชัย
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อม
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2563 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 6.การบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization) (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64MJU 6.4 มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานและเป็นสากล
ตัวชี้วัด 63 MJU 6.4.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาผังแม่บทของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ 61-64MJU 6.4.1 พัฒนาแผนแม่บทของมหาวิทยาลัยทั้ง3 วิทยาเขตให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย GO Eco U และ Green Ranking
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการเข้ารับการประเมินมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ซึ่งในปี 2563 กำหนดแผนการขับเคลื่อนการดำเนินการด้านการสัญจร (Transportation) โดยจัดให้มีบริการรถรับ-ส่งบุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย โดยจัดรถรับ-ส่งสำหรับบุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ตามเส้นทางที่กำหนด โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อความสะดวก ปลอดภัย และลดอุบัติเหตุบนท้องถนน มีการจัดตารางรถบริการรถรับ-ส่ง รองรับผู้โดยสารได้อย่างน้อย 12 คน/เที่ยว ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน (รถออกทุก 15 นาที) แบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงเวลาที่ 1 เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 – 10.30 น. ช่วงเวลาที่ 2 เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น. ในช่วงแรกจะมีรถบริการ จำนวน 3 คัน เพื่อทดสอบการให้บริการ Shuttle service รับ-ส่งนักศึกษาและบุคลากรในพื้นที่มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 1. รถกอล์ฟไฟฟ้า ขนาด 15 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน (จัดซื้อโดยใช้งบประมาณโครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้มุ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ปีงบประมาณ 2562) 2. รถไฟฟ้า ขนาด 14 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน (มจ.กส.2350-009-0001/บริจาค 59) ซึ่งได้รับมอบจากกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย เส้นทางการเดินรถ จำนวน 2 เส้นทาง จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดที่อาคารเทิดกสิกร (โรงอาหาร) ดังต่อไปนี้ 1. เส้นทางสีแดง ระยะทางประมาณ 2 กม. ใช้เวลาประมาณ 30 นาที/รอบ (จุดขนส่ง 9 จุด) 2. เส้นทางสีน้ำเงิน ระยะทางประมาณ 3 กม. ใช้เวลาประมาณ 40 - 45 นาที/รอบ (จุดขนส่ง 14 จุด) พนักงานขับรถ ประกอบด้วย พนักงานขับรถจากกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม กองกลาง กองพัฒนานักศึกษา คณะ/สำนัก หน่วยงานที่ยินดีให้ความร่วมมือจัดส่งพนักงานขับรถร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานดังกล่าว โดยมีการจัดตารางการปฏิบัติงานตามความจำเป็นและเหมาะสม พร้อมจัดทำคำสั่งมหาวิทยาลัยมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติ ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินการด้านการสัญจร บริการรถรับ-ส่งในพื้นที่มหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม จึงขออนุมัติโครงการให้บริการรถรับ-ส่งภายในมหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย Green University ด้านการสัญจร Transportation ให้เป็นรูปธรรม
เพื่อให้บริการรถรับ-ส่งนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน และลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่มหาวิทยาลัย
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : มหาวิทยาลัยมีการให้บริการรถไฟฟ้ารับ-ส่งภายในมหาวิทยาลัย
KPI 1 : ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรที่ใช้บริการรถไฟฟ้ารับ-ส่งภายในมหาวิทยาลัย
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
70 ร้อยละ 70
KPI 2 : คะแนนการประเมินด้านการสัญจร Transportation สูงขึ้น
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
10 ร้อยละ 10
KPI 3 : การให้บริการรถไฟฟ้ารับ-ส่งภายในมหาวิทยาลัย
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
2 เส้นทาง 2
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : มหาวิทยาลัยมีการให้บริการรถไฟฟ้ารับ-ส่งภายในมหาวิทยาลัย
ชื่อกิจกรรม :
การให้บริการรถไฟฟ้ารับ-ส่งภายในมหาวิทยาลัย

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 29/04/2563 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นายประคอง  ยอดหอม (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รวมจำนวนเงินทั้งหมด
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาและอุปสรรค
รถไฟฟ้าที่ให้บริการไม่เพียงพอ
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรค
จัดซื้อรถไฟฟ้าเพิ่มเติม หรือให้เอกชนดำเนินการ
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล