15776 : โครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัว ร่วมต้านโควิด-19
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
อาจารย์ ดร.จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 28/4/2563 16:27:34
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนางานเดิม
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
01/04/2563  ถึง  30/06/2563
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  70  คน
รายละเอียด  นักเรียน นักศึกษา ประชาชน, บุคลากร ม.แม่โจ้-ชุมพร, บุคลากรทางการแพทย์ รพ.ละแม, ประชาชนทั่วไป
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน ไม่ใช้งบประมาณ 2563 0.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
อาจารย์ ดร. จิระศักดิ์  วิชาสวัสดิ์
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร. บุญศิลป์  จิตตะประพันธ์
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านบริการวิชาการ
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2563 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 4.การบริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชนด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64MJU 4.2 เป็นที่พึ่งของประชาชน และมีส่วนร่วมในการยกระดับการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
ตัวชี้วัด 63 MJU 4.2.2 จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมเครือข่ายเกษตรอินทรีย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กลยุทธ์ 61-64MJU 4.2.5 สร้างและพัฒนาชุมชนเป้าหมายด้านบริการวิชาการ และแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือ
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2563] ประเด็นยุทธศาสตร์ 4. การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์ 4.1 ส่งเสริมการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัด 4.1.1 จำนวนโครงการที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
กลยุทธ์ 1. ส่งเสริมงานบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ตามที่ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ได้รับมอบหมายให้จัดทำแปลงสาธิตการปลูกพืชของสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืชเพื่อเตรียมจัดงานวันเกษตรแม่โจ้@ชุมพร โดยปลูกพิขผัก เช่น มะเขือเทศ กระเจี๊ยบแดงพันธุ์ม่วงจัมโบ้ จำนวนหนึ่งแปลง ณ พื้นที่ฟาร์มสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช และได้มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 นั้น ในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวได้มีผลผลิตทางการเกษตรจำนวนหนึ่ง โดยแบ่งผลผลิต เป็นสองส่วน ส่วนที่ 1 ผลผลิตที่เก็บไว้ขยายพันธุ์และใช้ในการเรียนการสอน เช่น วิชาเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ หรือใช้ปลูกในแปลงสาธิตงานวันเกษตรแม่โจ้ฯ ส่วนที่ 2 เป็นผลผลิตกระเจี๊ยบแดง จึงมีแนวคิดที่จะนำไปแจกจ่ายให้เกษตรกร บุคลากรของมหาวิทยาลัย บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลละแม และประชาชนทั่วไป สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสซึ่งกระทบกับการดำเนินชีวิตของประชาชน ประชาชนบางคนขาดรายได้จากการทำงานประจำหรือถูกเลิกจ้างงาน และรายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน จึงควรมีการดำเนินโครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อลดรายจ่ายให้กับเกษตรกร ประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้มีเครือข่ายศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่มีศักยภาพสูงที่จะคัดสรรเมล็ดพันธุ์ดี และจัดส่งเมล็ดพันธุ์พืชผักต่างๆ มาร่วมสนับสนุนโครงการในการปลูกพืชผักและแจกจ่ายให้กับเกษตรกร และประชาชนเพื่อร่วมต้านโรคโควิดอีกด้วย โดยโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อแจกจ่ายผลผลิตทางการเกษตรเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนในการร่วมกันฝ่าวิกฤตการณ์โรคโควิดที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ ช่วยประชาสัมพันธ์ผลงานของนักศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชุมชน เป็นการบริการวิชาการแก่สังคมและประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร และสนับสนุนให้เครือข่ายศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้ร่วมกันในการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชผัก ร่วมใจต้านโรคโควิด

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์และผลผลิตผัก เป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนในการร่วมกันฝ่าวิกฤตการณ์โรคโควิด-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้
เพื่อสนับสนุนให้เครือข่ายศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้ร่วมกันในการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชผัก ร่วมใจต้านโรคโควิด-19
เพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชน และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : ผลผลิตจากพืชผักปลอดสารพิษ
KPI 1 : รายการผลผลิตพืชผัก/ผลิตผลทางการเกษตรปลูกแบบปลอดสารพิษ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 รายการ 1
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : ผลผลิตจากพืชผักปลอดสารพิษ
ชื่อกิจกรรม :
1. ปลูกพืชผักและดูแลรักษา
2. เก็บเกี่ยวผลผลิตและใส่บรรจุภัณฑ์
3.แจกจ่ายเมล็ดพันธุ์และผลผลิต
4. สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/04/2563 - 30/06/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ ดร.เชษฐ์  ใจเพชร (ผู้รับผิดชอบรอง)
อาจารย์ ดร.ณัชพัฒน์  สุขใส (ผู้รับผิดชอบรอง)
อาจารย์วิชชุดา  เอื้ออารี (ผู้รับผิดชอบรอง)
อาจารย์วีรชัย  เพชรสุทธิ์ (ผู้รับผิดชอบรอง)
นายณรงค์  โยธิน (ผู้รับผิดชอบรอง)
อาจารย์พัชรินทร์  วิริยะสุขสวัสดิ์ (ผู้รับผิดชอบรอง)
อาจารย์ภารวี  ขจรไพบูลย์ (ผู้รับผิดชอบรอง)
อาจารย์ ดร.ประดิษฐ์  ชินอุดมทรัพย์ (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
รวมจำนวนเงินทั้งหมด
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
การผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ดี (เตรียมเมล็ดพันธุ์สำหรับใช้ในการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563)
ช่วงเวลา : 01/04/2563 - 30/06/2563
ตัวชี้วัด
5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
การบูรณาการ
เอกสารประกอบ
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล