15774 : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลือกใช้วัสดุและวิธีการทำหน้ากากอนามัย
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
น.ส.พิชณิชา นิปุณะ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 24/4/2563 21:38:21
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการบริการวิชาการ (เบิกจ่ายจากงบประมาณบริการวิชาการ)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
28/04/2563  ถึง  30/09/2563
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  60  คน
รายละเอียด  ชุมชนในเขตเทศบาลต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณแผ่นดิน คณะวิทยาศาสตร์ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน งบประมาณโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2563 66,400.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
รองศาสตราจารย์ ดร. อรุณี คงดี  อัลเดรด
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐปน  ชื่นบาล
รองศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ  ข้ามสี่
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะวิทยาศาสตร์
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านบริการวิชาการ
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2563 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 4.การบริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชนด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64MJU 4.2 เป็นที่พึ่งของประชาชน และมีส่วนร่วมในการยกระดับการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
ตัวชี้วัด 63 MJU 4.2.3 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของชุมชนเป้าหมาย ที่เกิดจากโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ 61-64MJU 4.2.7 ติดตามประเมินสัมฤทธิ์ผล และผลกระทบต่อชุมชนจากการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2563] ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การถ่ายทอดองค์ความรู้และการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศก่อเกิดการบริการวิชาการเชิงพาณิชย์และเชิงสาธารณะ
เป้าประสงค์ 4.1 ระบบการบริหารจัดการงานบริการ วิชาการที่ดี มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด 1 ร้อยละงบประมาณบริการวิชาการ (ทั้งงบแผ่นดินและรายได้) ที่เพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ 4.1.2 พัฒนาหลักเกณฑ์ในการของบประมาณบริการวิชาการให้เอื้อต่อนักวิจัยรุ่นใหม่ การ บูรณาการ และการทำงานเป็นทีม
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID 19 ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ 2563 ที่พบจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวยังคงมีแนวโน้มแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าจะมีมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรค โควิด 19 แล้วก็ตาม ส่งผลให้ความต้องการในการใช้หน้ากากอนามัยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก หน้ากากอนามัยที่ผลิตขึ้นในระดับอุตสาหกรรม มีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน จึงทำให้ชาวบ้านทั่วไปที่มีฝีมือในการเย็บผ้า ได้ตัดเย็บหน้ากากใช้เองบ้าง จำหน่ายหารายได้พิเศษบ้าง อย่างไรก็ตาม ผ้าที่มีจำหน่ายในท้องตลาดทำจากวัสดุหลายชนิด บางชนิดไม่เหมาะที่จะนำมาทำเป็นหน้ากากอนามัย รวมทั้งการใส่แผ่นกรอง ซึ่งทำให้เกิดการอึดอัด หายใจไม่ออกเมื่อสวมใส่ อาจทำให้เป็นลม หน้ามืด ได้เนื่องจากการระบายอากาศของหน้ากากไม่ดี ในการนี้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงมีนโยบายที่จะจัดทำโครงการบริการวิชาการวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีในการเลือกใช้วัสดุและวิธีการทำหน้ากากอนามัยขึ้น โดยจะถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนให้มีความรู้ในการเลือกใช้วัสดุในการทำหน้ากากที่ถูกต้อง และวิธีการทำหน้ากากให้มีสมบัติในการกันฝุ่น กันน้ำ และกันเชื้อโรค ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้องค์ความรู้และต่อยอดผลงานที่ได้จากงานวิจัยมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชน

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลือกใช้วัสดุและวิธีการทำหน้ากากอนามัยที่มีคุณสมบัติในการกันฝุ่น กันน้ำ และกันเชื้อโรค
เพื่อประยุกต์ใช้องค์ความรู้และต่อยอดผลงานที่ได้จากงานวิจัยมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง
เพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : ผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีความรู้ในการเลือกใช้วัสดุและวิธีการทำหน้ากากอนามัย
KPI 1 : จำนวนผู้รับบริการ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
60 คน 60
KPI 2 : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
ประเภท : เชิงเวลา
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
90 ร้อยละ 90
KPI 3 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 4 : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ประเภท : เชิงต้นทุน
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
0.664 ล้านบาท 0.664
KPI 5 : ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
90 ร้อยละ 90
KPI 6 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : ผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีความรู้ในการเลือกใช้วัสดุและวิธีการทำหน้ากากอนามัย
ชื่อกิจกรรม :
- ถ่ายทอดเทคโนโลยีในการเลือกใช้วัสดุในการทำหน้ากากอนามัย
- ถ่ายทอดเทคโนโลยีวิธีการทำหน้ากากอนามัย

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 28/04/2563 - 30/04/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี คงดี  อัลเดรด (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาเคลือบผ้า จำนวน 50 บาท x 120 หลา เป็นเงิน 6,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 6,000.00 บาท 0.00 บาท 6,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม จำนวน 60 ชุด ๆ ละ 40 บาท เป็นเงิน 2,400 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 2,400.00 บาท 0.00 บาท 2,400.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยงาน จำนวน 200 บาท x 5 วัน x 2 คน เป็นเงิน 2,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 2,000.00 บาท 0.00 บาท 2,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว : ค่าผ้า 100% คอทตอน จำนวน 120 หลา x 100 บาท x 2 ชุด เป็นเงิน 24,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 24,000.00 บาท 0.00 บาท 24,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว : ค่ายางยืดกลมเนื้อแน่น จำนวน 800 หลา x 15 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 12,000.00 บาท 0.00 บาท 12,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น สารเคมีเทฟลอนอิมัลชัน แมกนีเซียมคลอไรด์ ซิงค์ไนเตรต กรดอะซีติก ฯลฯ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 20,000.00 บาท 0.00 บาท 20,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 66400.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล