15773 : โครงการพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มศักยภาพศูนย์การเรียนชาวไทยภูเขาและคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชุมชนบนพื้นที่สูงตามแนวชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
นางเพ็ญศิริ หน่อแก้ว (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 5/5/2563 11:36:32
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการบริการวิชาการ (เบิกจ่ายจากงบประมาณบริการวิชาการ)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
01/04/2563  ถึง  30/09/2563
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  108  คน
รายละเอียด  ประกอบด้วย 1. ชุมชนบ้านแม่ดึ๊ จำนวน 25 หลังคาเรือน จำนวนประชากรประมาณ 108 คน 2. โรงเรียนขยายโอกาสชุมชนบ้านแม่ดึ๊ จำนวน 1 โรงเรียน 3. สถานปฏิบัติธรรมชุมชนบ้านแม่ดึ๊ จำนวน 1 แห่ง
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณแผ่นดิน วิทยาลัยพลังงานทดแทน หมวดรายจ่าย » งบดำเนินงาน เบิกจ่าบจากงบประมาณบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 2563 350,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ  ดุษฎี
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านการสนองงานโครงการในพระราชดำริ
ด้านบริการวิชาการ
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2563 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 4.การบริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชนด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64MJU 4.2 เป็นที่พึ่งของประชาชน และมีส่วนร่วมในการยกระดับการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
ตัวชี้วัด 63 MJU 4.2.3 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของชุมชนเป้าหมาย ที่เกิดจากโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ 61-64MJU 4.2.7 ติดตามประเมินสัมฤทธิ์ผล และผลกระทบต่อชุมชนจากการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2563] ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชนเข้มแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง
เป้าประสงค์ 4.1 เป็นที่พึ่งของประชาชน และมีส่วนร่วมในการยกระดับการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
ตัวชี้วัด 4.1.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาชุมชนเป้าหมาย
กลยุทธ์ 4.1.1.1 พัฒนาการให้บริการวิชาการเพื่อมุ่งพัฒนาและเป็นที่พึ่งของชุมชนและสังคม
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ศูนย์การเรียนชุมชนบนพื้นที่สูง บ้านแม่ดึ๊ เป็นโครงการภายใต้โครงการพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน มีภารกิจในการจัดการเรียนการสอนในระดับเด็กเล็กให้กับชนกลุ่มน้อย พื้นที่ชายแดนระหว่างไทย-พม่า ปัจจุบันมีนักเรียน เตรียมความพร้อมจนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 30 คน ผู้เรียนการศึกษาผู้ใหญ่ จำนวน 15 คน มีประชากรทั้งสิ้น 25 หลังคาเรือนจำนวนประชากร ทั้งสิ้น 108 คน ภายในชุมชมมีวัด เป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน และประชากรในหมู่บ้านไม่สามารถอ่าน-เขียน ภาษาไทยได้ ในปี 2557 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยวิทยาลัยพลังงานทดแทน ได้จัดทำโครงการไฟฟ้าพลังงานจากนํ้า ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบนพื้นที่สูง บ้านแม่ดึ๊ จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ และฝายกักเก็บน้ำสำหรับเป็นแหล่งน้ำสำหรับผลิตไฟฟ้า ร่วมกันเดินสายเพื่อขยายกำลังการผลิตไฟฟ้า และต่อสายส่งไปยังหมู่บ้าน ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างสำหรับชุนชนสามารถใช้ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำของโครงการ และฝายกักเก็บน้ำสำหรับเป็นแหล่งน้ำสำหรับผลิตไฟฟ้าให้แก่ชุมชนบนพื้นที่สูงบ้านแม่ดึ๊ เพื่อให้ชุมชนสามารถมีไฟฟ้าใช้ในตอนกลางคืน และสามารถขยายการเรียนรู้ภาษาไทยไปสู่ชุมชนให้สามารถเรียน และอ่านเขียนภาษาไทยได้ เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการขยายการเรียนรู้ภาษาไทย วัฒนธรรมของประเทศไทยสู่ชุมชมตามแนวชายแดนไทย-พม่า อย่างไรก็ตาม จากผลการดำเนินโครงการดังกล่าวของวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับการตอบรับจากชุมชน เนื่องจากยกระดับการใช้ชีวิตของชุมชนทั้งในด้านสาธารณสุข การเก็บรักษายา รวมไปถึงการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ ของชุมชน จากการมีแหล่งพลังงานไฟฟ้าใช้ในชุมชน แต่ทั้งนี้ในช่วงการดำเนินโครงการดังกล่า มีงบประมาณเพียงบางส่วนในการดำเนินโครงการ ซึ่งเป็นระบบเพียงการผลิตไฟฟ้าใช้สำหรับโรงเรียน แต่ในระดับชุมชนยังคงต้องการไฟฟ้าเพื่อใช้ในระบบแสงสว่างสำหรับการใช้ชีวิตประจำวันในช่วงเวลากลางคืน ประกอบกับทางโรงเรียนมีความต้องการสื่อการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการขยายการเรียนรู้ภาษาไทยวัฒนธรรมของประเทศไทยสู่ชุมชมตามแนวชายแดนไทย-พม่า การประกอบอาชีพ รวมไปถึงการพัฒนาส่งเสริมการจัดทำระบบการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับชุมชน โรงเรียน และวัด ในพื้นที่ดังกล่าวเช่นกัน ซึ่งการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริฯ นี้ถือว่าเป็นพื้นที่หนึ่งที่ควรมีการพัฒนาต่อเนื่องจากการดำเนินงานในปี 2557 โดยทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะดำเนินการภายใต้แนวคิดการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการพัฒนาชุมชนบ้านแม่ดึ้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ทั้งในด้านการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน ด้านภาคเกษตรกรรม ด้านภาคการศึกษา ด้านการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งจะดำเนินการผ่านความร่วมมือหลายฝ่ายประกอบไปด้วย ฝ่ายตำรวจตะเวนชายแดน (ตชด.) ฝ่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฝ่ายวิชาการ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ฝ่ายการศึกษาในท้องถิ่น (ครู ตชด.) และฝ่ายพัฒนาอาชีพสำหรับชุมชน ตามแนวคิดตามภาพที่ 5 ซึ่งจะเห็นภาพความร่วมมือทั้งหลายฝ่ายเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นต้นแบบให้กับชุมชนชายแดนบนพื้นที่สูงอื่น ๆ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อพัฒนาและส่งเสริมโครงการพระราชดำริในด้านการขยายการเรียนรู้ภาษาไทยให้กับชุมชน ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ชุมชนตามแนวชายแดน
เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีต้นแบบชุมชนพลังงานทดแทนสำหรับการเรียนรู้ภายในโรงเรียนและหมู่บ้านในด้านพลังงานทดแทนสำหรับภาคเกษตรกรรมและการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม
เพื่อส่งเสริมระบบเกษตรพอเพียงตามแนวพระราชดำริ และส่งเสริมด้านอาชีพสำหรับชุมชนตามแนวชายแดนโดยใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการนำองค์ความรู้ด้านวิชาการไปพัฒนาชุมชนในโครงการพระราชดำริ
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : ศูนย์การเรียนชาวไทยภูเขาและคุณภาพชีวิตของชุมชนบนพื้นที่สูงมีศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน ด้านภาคเกษตรกรรม ด้านภาคการศึกษา และด้านการส่งเสริมอาชีพเพิ่มขึ้น
KPI 1 : ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
2 ผลิตภัณฑ์ 2
KPI 2 : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ประเภท : เชิงต้นทุน
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
0.35 ล้านบาท 0.35
KPI 3 : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 4 : แปลงเกษตรพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 แปลง 1
KPI 5 : ร้อยละของการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
90 ร้อยละ 90
KPI 6 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 7 : จำนวนผู้รับบริการ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
108 คน 108
KPI 8 : เทคโนโลยีพลังงานทดแทนพลังงานเพื่อการเกษตร เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อการศึกษา และชุมชน
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3 เทคโนโลยี 3
KPI 9 : แปลงผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
2 แปลง 2
KPI 10 : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
ประเภท : เชิงเวลา
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : ศูนย์การเรียนชาวไทยภูเขาและคุณภาพชีวิตของชุมชนบนพื้นที่สูงมีศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน ด้านภาคเกษตรกรรม ด้านภาคการศึกษา และด้านการส่งเสริมอาชีพเพิ่มขึ้น
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมย่อยที่ 1 การประชุมวางแผน และการสำรวจพื้นที่เพิ่มเติม

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/04/2563 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ  ดุษฎี (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมารถและน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับการสำรวจพื้นที่ จำนวน 2 คัน 3 วันๆละ 2,500 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 15,000.00 บาท 0.00 บาท 15,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับลงพื้นที่ จำนวน 8 คนๆละ 240 บาท จำนวน 3 วัน เป็นเงิน 5,760 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 5,760.00 บาท 0.00 บาท 5,760.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าที่พักสำหรับลงพื้นที่ จำนวน 4 ห้องๆละ 800 บาท จำนวน 2 คืน เป็นเงิน 6,400 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 6,400.00 บาท 0.00 บาท 6,400.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น ปากกาลูกลื่น กระดาษ A4 แฟ้มพับ A4 ถาดใส่เอกสาร 3 ชั้น
เทปใส กระดานเขียนไวท์บอร์ด ฯลฯ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 16,700.00 บาท 0.00 บาท 16,700.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ ฮาร์ดดิสก์แบบพกพา การ์ดหน่วยความจำ ฯลฯ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 16,140.00 บาท 0.00 บาท 16,140.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 60000.00
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมย่อยที่ 2 กิจกรรมการจัดทำระบบผลิตไฟฟ้าและจัดทำระบบการเกษตรตามแนวพระราชดำริสำหรับชุมชน โรงเรียน และวัด

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/04/2563 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ  ดุษฎี (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับลงพื้นที่ จำนวน 8 คนๆละ 240 บาท จำนวน 5 วัน เป็นเงิน 9,600 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 9,600.00 บาท 9,600.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าที่พักสำหรับลงพื้นที่ จำนวน 4 ห้องๆละ 800 บาท จำนวน 4 คืน เป็นเงิน 12,800 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 12,800.00 บาท 12,800.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเช่าเรือเดินทางแม่น้ำสาละวิน (เรือขนส่งในพื้นที่) จำนวน 1 ครั้ง ไป-กลับ เป็นเงิน 5,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท 5,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุไฟฟ้า เช่น สายไฟฟ้า กล่องพลาสติก เบรกเกอร์ หลอดแอลอีดี โคมไฟสำหรับใส่หลอด สายไฟฟ้า VCT 2x2.5 สายไฟฟ้า THW 1x1.5 กล่องพลาสติกกันน้ำ ฯลฯ เป็นเงิน 27,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 27,000.00 บาท 27,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น เหล็กกล่อง ท่อส่งน้ำขนาด 3 นิ้ว ข้อต่อตรงขนาด 3 นิ้ว ข้องอขนาด 3 นิ้ว เหล็กแผ่น มุ้งลวด บานเปิดปิด เหล็กฉาก ซิลิโคน ฉากอลูมิเนียม ล้อเหล็ก กาวพีวีซี ท่อพีวีซี ข้อต่อตรงเกลียวใน 3 นิ้ว ท่อเหล็กขนาด 2 นิ้ว ฯลฯ เป็นเงิน 22,500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 22,500.00 บาท 22,500.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุเกษตร เช่น สายยางรดน้ำ ถังน้ำ แผ่นพลาสติกใส ผ้าปูยาง ฯลฯ
เป็นเงิน 50,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 50,000.00 บาท 50,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ A4 ปากกาลูกลื่น สันห่วง แผ่นปกใส กระดาษแข็ง กระดาษสี A4 เครื่องเย็บกระดาษ ซองน้ำตาลตราครุฑ ฯลฯ
เป็นเงิน 40,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 40,000.00 บาท 40,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น กล่องพลาสติก ถุงดำ ถุงมือยาง ไม้กวาด ฯลฯ เป็นเงิน 38,100 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 38,100.00 บาท 38,100.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 205000.00
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมย่อยที่ 3 กิจกรรมฝึกอบรมถ่ายทอดและส่งเสริมอาชีพสำหรับชุมชนบนพื้นที่สูงและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทางเกษตร

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/04/2563 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ  ดุษฎี (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม จำนวน 30 ชุด ๆ ละ 70 บาท จำนวน 2 ครั้ง เป็นเงิน 4,200 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 4,200.00 บาท 4,200.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 30 คนๆละ 100 บาท จำนวน 1 มื้อ จำนวน 2 ครั้ง เป็นเงิน 6,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 6,000.00 บาท 6,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 30 คนๆละ 30 บาท จำนวน 2 มื้อ จำนวน 2 ครั้ง เป็นเงิน 3,600 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,600.00 บาท 3,600.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมารถและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คันๆละ 5 วันๆละ 2,500 บาท เป็นเงิน 12,500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 12,500.00 บาท 12,500.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับลงพื้นที่ จำนวน 8 คนๆละ 240 บาท จำนวน 5 วัน เป็นเงิน 9,600 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 9,600.00 บาท 9,600.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าที่พักสำหรับลงพื้นที่ จำนวน 4 ห้องๆละ 800 บาท จำนวน 4 คืน เป็นเงิน 12,800 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 12,800.00 บาท 12,800.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเช่าเรือเดินทางแม่น้ำสาละวิน (เรือขนส่งในพื้นที่) จำนวน 1 ครั้ง ไป-กลับ เป็นเงิน 5,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท 5,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร ภาคบรรยาย จำนวน 3 ชม. X 600 บาท x 1 คน x 2 ครั้ง เป็นเงิน 3,600 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,600.00 บาท 3,600.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร ภาคบรรยาย จำนวน 3 ชม. X 300 บาท x 1 คน x 2 ครั้ง เป็นเงิน 1,800 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,800.00 บาท 1,800.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถุงดำ ถังพลาสติก แก้วกระดาษ จาน/ชามกระดาษ เป็นเงิน 9,400 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 9,400.00 บาท 9,400.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุเกษตร เช่น พลาสติกคลุมดิน สายยางรถน้ำ แสลนคลุมกรองแสง
เป็นเงิน 10,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 10,000.00 บาท 10,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น ปากกาเคมี กระดาษปรู๊ฟ ฯลฯ เป็นเงิน 6,500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 6,500.00 บาท 6,500.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 85000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล