15721 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมการฆ่าเชื้อโรคด้วยซิลเวอร์นาโนเทคโนโลยีเพื่อชุมชน
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
น.ส.รดาพร ทองมา (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 2/4/2563 12:35:41
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายนอก
ประเภทโครงการ
โครงการบริการวิชาการ (เบิกจ่ายจากงบประมาณบริการวิชาการ)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
02/04/2563  ถึง  30/09/2563
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  1000  คน
รายละเอียด  องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (หนองหาร, แม่โจ้, ป่าไผ่), ตชด.33, มทบ.33, ตลาดชุมชนแม่โจ้, ป่าเหมือด,เจดีย์แม่ครัว, โรงพยาบาลสันทราย, โรงพยาบาลนครพิงค์, โรงพยาบาลชุมชนตำบล, หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ฯลฯ จำนวน 30 หน่วยงาน รวม 1000 คน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณแผ่นดิน วิทยาลัยนานาชาติ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน แผนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน 2563 144,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
รองศาสตราจารย์ ดร. ระพีพันธ์  แดงตันกี
น.ส. รดาพร  ทองมา
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
วิทยาลัยนานาชาติ
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านบริการวิชาการ
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2563 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 4.การบริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชนด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64MJU 4.2 เป็นที่พึ่งของประชาชน และมีส่วนร่วมในการยกระดับการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
ตัวชี้วัด 63 MJU 4.2.3 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของชุมชนเป้าหมาย ที่เกิดจากโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ 61-64MJU 4.2.7 ติดตามประเมินสัมฤทธิ์ผล และผลกระทบต่อชุมชนจากการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

เทคโนโลยีซิลเวอร์นาโนเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่พัฒนามาจากความรู้ของคนในแถบยุโรปยุคเก่านับร้อยปีที่นำเหรียญเงินแช่ลงในถังน้ำนม เพื่อชะลอการบูดเน่าและสามารถเก็บน้ำนมได้นานกว่าปกติ แต่ในปัจจุบันได้นำนาโนเทคโนโลยีมาร่วมพัฒนาโดยทำให้เงินเป็นอนุภาคเล็กๆระดับนาโน หรือ 10-9 เท่า เพื่อสามารถแทรกลงไปในเนื้อผ้า พ่นเคลือบบนผิว ทำสารละลายกำจัดเชื้อโรค หรือนำมาเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ที่ต้องการ เมื่ออากาศเกิดความชื้นหรือมีละอองน้ำ ซิลเวอร์อิออนจะถูกปล่อยออกมาเกิดกลไกการยับยั้งการเจริญของเชื้อโรค ผลึกของซิลเวอร์นาโนหรืออนุภาคเงินขนาดเล็กระดับนาโนเมตรมีพื้นที่ผิวมากทำให้โอกาสการสัมผัสกับเชื้อโรคมีมากเช่นกันเป็นผลให้ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคเพิ่มสูงขึ้น ซิลเวอร์นาโนมีปฏิกิริยาตอบโต้อย่างมากกับโปรตีนของเชื้อโรคที่มีองค์ประกอบของโปรตีนเป็นองค์ประกอบหลักดังนั้นเมื่อเชื้อโรคสัมผัสกับอนุภาคเงินขนาดจิ๋วนี้ มันจะมีผลต่อระบบเมทาโบลิซึมเกิดการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มันยังทำลายระบบหายใจ ระบบขนย้ายอิเล็กตรอนในกระบวนการเมทาโบลิซึมและระบบขนย้ายซับสเตรทในเยื้อหุ้มเซลล์ ยิ่งไปกว่านั้นซิลเวอร์นาโนยังยับยั้งการเพิ่มจำนวนและการเจริญของเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อ ,กลิ่น, อาการคัน และการเกิดแผล ซิลเวอร์นาโนที่ใช้ในอุตสาหกรรม เป็นคอลลอยด์น้ำของอนุภาคซิลเวอร์นาโนขนาดอนุภาค 5 – 100 นาโนเมตร ความเข้มข้น 10 – 100,000 ส่วนในล้านส่วน (0.001 – 10% โดยน้ำหนัก) อนุภาคซิลเวอร์นาโนมีความเสถียรสูง สามารถเก็บไว้ได้นานมากกว่า 6 เดือนโดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ คอลลอยด์ความเข้มข้นสูงนี้จะมีสีน้ำตาลเข้ม เมื่อทำให้เจือจางจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอันเนื่องมาจากปรากฏการณ์ Surface Plasmon Resonance ของอนุภาคซิลเวอร์นาโน คอลลอยด์น้ำความเข้มข้นสูงของอนุภาคซิลเวอร์นาโนนี้สามารถนำไปใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเพิ่มสมบัติการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรค เชื้อแบคทีเรียและ/หรือกำจัดเชื้อโรคได้ทันที โดยใช้เป็นส่วนผสม ใช้เป็นสารเติมแต่ง หรือ ใช้เคลือบผิวผลิตภัณฑ์ อนุภาคซิลเวอร์นาโนจะเป็นแหล่งผลิตไอออนของเงิน (Silver Ion, Ag+) ซึ่งทำหน้าที่กำจัดเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุของกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ ในด้านประสิทธิภาพของซิลเวอร์นาโนกับเชื้อไวรัสนั้นมีงานวิจัยหลายชิ้นที่รวบรวมประสิทธิภาพของการทำลายเชื้อไวรัสของซิลเวอร์นาโน Gaodiaro และคณะ(2011) ได้รวบรวมงานวิจัยและสรุปผลประสิทธิภาพของโลหะอนุภาคนาโนโดยพาะซิลเวอร์นาโนพบว่าซิลเวอร์นาโนและโกลด์นาโนมีผลในการทำลายเชื้อไวรัสในวงกว้าง 7 กลุ่ม ซึ่งไวรัสโควิต 19 รวมอยู่ในกลุ่มเหล่านี้ Morris และคณะ(2019) Jun และคณะ (2019) ได้ทำการศึกษาการปลดปล่อยซิลเวอร์ไอออนของซิลเวอร์นาโนบนพื้นผิวแบบต่างๆพบว่าสามารถปลดปล่อยไอออนได้นานตั้งแต่ 7 วันถึง 35 วัน ในด้านของความปลอดภัยคณะกรรมการร่วมของสหภาพยุโรป (EU-SCCS/1956-2018) ได้สรุปการอนุญาตให้ใช้และรับรองความปลอดภัยของซิลเวอร์นาโนคอลลอยด์ ความเข้มข้นไม่เกิน 1% ซึ่งสามารถนำมาใช้ในทางการแพทย์และใช้ทั่วไปได้อย่างกว้างขวาง ด้วยสถานะการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิต 19 ในประเทศต่างๆทั่วโลกทำให้ ประเทศไทยเกิดการขาดแคลน ยาฆ่าเชื้อ รวมไปถึงแอลกอฮอล์ที่ใช้ยับยั้งเชื้อโรค การใช้ซิลเวอร์นาโนเพื่อยับยั้งไวรัสและเชื้อโรคต่างๆจึงมีความจำเป็น มหาวิทยาลัยแม่โจ้นำโดยวิทยาลัยนานาชาติ เป็นองค์กรที่มีส่วนในการรับผิดชอบต่อสังคมโดยเฉพาะบริเวณโดยรอบ โรงพยาบาล สถานที่ราชการที่มีความเสี่ยง จึงได้นำเสนอโครงการนวัตกรรมการฆ่าเชื้อโรคด้วยซิลเวอร์นาโนเพื่อช่วยเหลือสังคมโดยการผลิตผลิตภัณฑ์ซิลเวอร์นาโนและการบริการฉีดพ่นด้วยซิลเวอร์นาโนตามสถานที่ที่มีการร้องขอและสถานที่ที่มีความเสี่ยง อาทิเช่น โรงพยาบาล สถานที่บริการประชาชนตามหน่วยงานของรัฐ คณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเป็นต้น อนึ่งลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้จะเป็นรูปแบบขวดขนาด 1 ลิตร และ แกลลอนขนาด 30 ลิตร

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
1.เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ซิลเวอร์นาโนให้กับชุมชน สถานพยาบาล สถานที่ราชการที่มีการร้องขอมาทางมหาวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เท่านั้น
2 เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ซิลเวอร์นาโนให้กับชุมชน สถานพยาบาล สถานที่ราชการที่มีการร้องขอมาทางมหาวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563
3 เพื่อใช้ในการพ่นฆ่าเชื้อโรคของจิตอาสามหาวิทยาลัยแม่โจ้
4 เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้และส่งเสริมการใช้นวัตกรรมสู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม การฆ่าเชื้อโรคด้วย ซิลเวอร์นาโน
KPI 1 : จำนวนหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนและรับบริการ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
30 หน่วยงาน 30
KPI 2 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 3 : ร้อยละของการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
90 ร้อยละ 90
KPI 4 : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ประเภท : เชิงต้นทุน
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
144000 บาท 144000
KPI 5 : จำนวนผู้รับบริการ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1000 คน 1000
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม การฆ่าเชื้อโรคด้วย ซิลเวอร์นาโน
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมที่ 1 การผลิตภัณฑ์นวัตกรรมการฆ่าเชื้อโรคด้วยซิลเวอร์นาโน

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 02/04/2563 - 30/05/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์  แดงตันกี (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.รดาพร  ทองมา (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
- ค่าจ้างเหมาผสมสารพ่นฆ่าเชื้อโรคด้วยซิลเวอร์นานาโน เป็นเงิน 9,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 9,000.00 บาท 9,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
- ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล/โปสเตอร์ ขนาด 3.5 x 2 เมตร ตารางเมตรละ 50 บาท จำนวน 2 ผืน ๆ ละ 350 บาท เป็นเงิน 700 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 700.00 บาท 700.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจัดทำฉลากสติ๊กเกอร์สี A4 จำนวน 250 ใบ ๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 7,500.00 บาท 7,500.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
-ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา วันปกติ จำนวน 1 คน x 5 วัน x 100 บาท เป็นเงิน 500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 500.00 บาท 500.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ วันหยุด จำนวน 1 คน x 2 วัน x 200 บาท เป็นเงิน 400 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 400.00 บาท 400.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์
- แร่เงินบริสุทธิ์ (ค่าเม็ดเงิน 99.99%) จำนวน 2 กิโลกรัม ๆ ละ 22,000 บาท เป็นเงิน 44,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 44,000.00 บาท 44,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์
ค่าสารเคมี และส่วนผสม ได้แก่ PEG, PVP, nitric acid, sodium hydroxide, Di water, จำนวน 1 หน่วย เป็นเงิน 23,910 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 23,910.00 บาท 23,910.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว : ขวดพลาสติก ขนาด 1 ลิตร ราคา 30 บาท จำนวน 500 ขวด เป็นเงิน 15,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 15,000.00 บาท 15,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว : แกลลอนพลาสติก ขนาด 30 ลิตร ราคา 150 บาท จำนวน 20 แกลลอน เป็นเงิน 3,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,000.00 บาท 3,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว : ผ้าขนหนูหนา ขนาด 15*30 ซม จำนวน 5 แพค ๆ ละ 70 บาท เป็นเงิน 350 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 350.00 บาท 350.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว : สบู่เหลวล้างมือ 2 ขวด ๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 200 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 200.00 บาท 200.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว : ผงซักฟอกสำหรับซักชุด ล้างอุปกรณ์ เครื่องมือ 2 ถุงๆ ละ150 บาท เป็นเงิน 300 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 300.00 บาท 300.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว : ถุงดำหนาเหนียวพิเศษ NS ขนาด 30*40*6KG จำนวน 6 แพคๆละ 390 เป็นเงิน 2,340 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,340.00 บาท 2,340.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงาน : ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 4 หน้า ๆ ละ 0.50 บาท จำนวน 500 ชุด เป็นเงิน 1,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,000.00 บาท 1,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 108200.00
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมที่ 2
การพ่นฆ่าเชื้อโรคด้วยผลิตภัณฑ์นวัตกรรมการฆ่าเชื้อโรคด้วยซิลเวอร์นาโน

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 02/04/2563 - 30/05/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์  แดงตันกี (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.รดาพร  ทองมา (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน จำนวน 10 คน ๆ ละ 200 บาท/วัน จำนวน 7 วัน เป็นเงิน 14,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 14,000.00 บาท 14,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว : ถังพลาสติกสำหรับฉีดพ่น จำนวน 5 ถัง ราคา 1,000 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท 5,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว : ชุดคลุมสำหรับฉีดพ่น จำนวน 10 ชุด ราคา 550 บาท เป็นเงิน 5,500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 5,500.00 บาท 5,500.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว : หน้ากากพลาสติกพ่นละออง (NB 500) จำนวน 20 ชุด ๆ ละ 250 บาท 5,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท 5,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว : ถุงมือยางหนา (PVC 1500 กันสาร) จำนวน 20 ชุด ๆ ละ 150 บาท 3,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,000.00 บาท 3,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว : รองเท้าบูท (PVC สูง 9 นิ้ว) จำนวน 15 คู่ ๆ ละ 220 บาท เป็นเงิน 3,300 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,300.00 บาท 3,300.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 35800.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล