15716 : โครงการสนับสนุนทุนวิจัย
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
น.ส.ปวริศา ศรีสง่า (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 1/4/2563 13:45:56
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนางานเดิม
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
01/02/2563  ถึง  30/09/2563
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  16  คน
รายละเอียด  อาจารย์ นักวิจัยของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน 2563 460,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา  นาคประสม
น.ส. ปวริศา  ศรีสง่า
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านวิจัยและนวัตกรรม
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2563 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 3.การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม โดยใช้เกษตรเป็นรากฐาน เพื่อมุ่งสู่การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64MJU 3.1 ผลงานวิจัยมุ่งเน้นภาคการเกษตรเพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน
ตัวชี้วัด 63 MJU 3.1.7 จำนวนหน่วยวิจัย/ศูนย์ความเป็นเลิศที่มีการบูรณาการข้ามศาสตร์ทีมีศักยภาพส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม โดยเน้นด้านเกษตรและอาหาร (Inc.-B)
กลยุทธ์ 61-64MJU 3.1.11 สนับสนุนและผลักดันให้อาจารย์และนักวิจัยทำงานวิจัย
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2563] ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมโดยใช้เกษตรเป็นรากฐานเพื่อมุ่งสู่การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
เป้าประสงค์ ผลงานวิจัยมุ่งเน้นภาคการเกษตรเพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน
ตัวชี้วัด 3.1.1 จำนวนเงินวิจัยต่ออาจารย์และนักวิจัยประจำด้านวิทยาศาสตร์ฯ
กลยุทธ์ สนับสนุนการขอทุนวิจัยของคณาจารย์
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพการวิจัยของบุคลากรคณะฯ และตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยระยะ 15 ปี ( Go-eco-u) และยุทธศาสตร์แม่โจ้ 100 ปี จึงได้จัดโครงการสนับสนุนทุนวิจัยนี้ขึ้นเพื่อผลักดันและสนับสนุนให้บุคลากรภายในคณะฯ ได้ดำเนินงานโครงการวิจัย ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพและบูรณาการกับพันธกิจด้านอื่นๆ อีกทั้งเพื่อให้เกิดผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารหรืองานประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ และสามารถนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์แก่สังคมได้

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อสนับสนุนการทำวิจัยให้แก่บุคลากรภายในคณะฯ ในสาขาวิชาต่างๆ ทั้งประเภทการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยประยุกต์ การวิจัยเพื่อพัฒนา และการ บูรณาการระหว่างการเรียนการสอน
เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านวิศวกรรมและ/หรืออุตสาหกรรมเกษตร โดยมีการบูรณาการงานวิจัยร่วมกับพันธกิจอื่น
เพื่อพัฒนางานวิจัยที่มีศักยภาพ
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : บุคลากรของคณะฯ สามารถดำเนินงานวิจัย พัฒนาศักยภาพตนเองและได้ผลงานวิจัยเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน
KPI 1 : ความพึงพอใจในการจัดสรรทุน
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 2 : โครงการวิจัยที่บูรณาการกับการเรียนการสอน และหรืองานบริการวิชาการ
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
70 ร้อยละ 70
KPI 3 : โครงการวิจัยสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
70 ร้อยละ 70
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : บุคลากรของคณะฯ สามารถดำเนินงานวิจัย พัฒนาศักยภาพตนเองและได้ผลงานวิจัยเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน
ชื่อกิจกรรม :
1.ประกาศหลักเกณฑ์ และรับสมัคร
2.พิจารณาการขอทุน
3.ประกาศผลผู้ที่ได้รับการสนับสนุน
4.ทำสัญญาขอรับทุน

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/04/2563 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  นาคประสม (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
1 การใช้น้ำยางพาราเป็นฟิล์มเคลือบป้องกันการกัดกร่อน 25,000 บาท
2 การประยุกต์ใช้น้ำยางธรรมชาติเคลือบผิวผ้าสำหรับคลุมแปลงเกษตร 25,000 บาท
3 การใช้รำสกัดน้ำมันเป็นสารตัวเติมในยางพื้นรองเท้าจากยางธรรมชาติ 25,000 บาท
4 ผลิตภัณฑ์เบาะรองนั่งจากน้ำยางธรรมชาติผสมเปลือกลำไย 25,000 บาท
5 การศึกษาเปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของไหมข้าวโพดหวานแม่โจ้ 84 และข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วงแม่โจ้ 5701 ที่อบแห้งด้วยวิธีต่างๆ สำหรับผลิตเครื่องดื่มชาไหมข้าวโพด 25,000 บาท
6 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเนื้อสัมผัสอ่อนนุ่มรสผัก ผลไม้พร้อมบริโภค เสริมสารอาหารสำหรับผู้สูงอายุ 25,000 บาท
7 การใช้อัลตร้าโซนิกสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเคพกูสเบอรี่เพื่อผลิตเม็ดบีดแคลเซียมแอลจิเนท 25,000 บาท
8 ชีพลักษณ์การเจริญเติบโตของลำไย โดยใช้ระบบ BBCH scale 25,000 บาท
9 การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และคุณภาพทางสรีรวิทยาของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 3 พันธุ์ ในระหว่างการเก็บรักษา 25,000 บาท
10 จลนพลศาสตร์ของผลอินทผลัมสดพันธุ์ KL1 ระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่าง 25,000 บาท
11 การบดลำไยตกเกรดอบแห้งทั้งเปลือกเพื่อเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ 25,000 บาท
12 การผลิตถ่านชีวภาพและสมบัติของถ่านชีวภาพจากเตาเผาไพโรไลซิสแบบหุ้มฉนวน ขนาด 50 ลิตร 25,000 บาท
13 ผลของอุณหภูมิการบ่มและสายพันธุ์กระเทียมต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีกายภาพในระหว่างการผลิตกระเทียมดำ 25,000 บาท
14 การออกแบบและประเมินผลเครื่องย่อยใบไม้ขนาดเล็กเพื่อทำปุ๋ยหมักสำหรับครัวเรือนและชุมชน 25,000 บาท
15 การพัฒนาเครื่องดื่มไซเดอร์ลำไยผสมเม็ดบีดส์สารสกัดเมล็ดลำไย 45,000 บาท
16 ระบบ (lot) สำหรับตรวจวัดและควบคุมระดับน้ำในระบบเลี้ยงปลา 45,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 440,000.00 บาท 0.00 บาท 440,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 440000.00
ชื่อกิจกรรม :
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/02/2563 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  นาคประสม (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย โครงการละ 2 คน ในอัตราคนละ 500 บาทต่อโครงการ ทั้งหมด 20 โครงการ (2*500*20) = 20,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 20,000.00 บาท 0.00 บาท 20,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 20000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล