15712 : โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
น.ส.เพียรสว่าง บูชา (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 3/4/2563 16:09:28
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการบริการวิชาการในลักษณะโครงการ (Project base) เพื่อบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
07/04/2563  ถึง  30/09/2563
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  500  คน
รายละเอียด  นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวม 500 คน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณแผ่นดิน คณะสารสนเทศและการสื่อสาร หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้แผนงานพื้นฐาน โครงการตามนโยบายด้านการศึกษา 2563 3,000,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
อาจารย์ วิชญา  โคตรฐิติธรรม
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ  ชัยพิบูลย์
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านบริการวิชาการ
ด้านวิชาการ
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2563 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 1.การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64MJU 1.3 ความเข้มแข็งของหลักสูตร คณาจารย์ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวชี้วัด 63 MJU 1.3.1 ผลการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ 63-64MJU 1.3.3 พัฒนาองค์กรหรือหน่วยงานสนับสนุนด้านวิชาการให้เป็น High Performance Organization
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2563] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63Info-1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
เป้าประสงค์ 63Info-1.3 มีระบบการพัฒนาคณาจารย์และนวัตกรรมการเรียนการสอน
ตัวชี้วัด 63Info-1.9 ร้อยละของคณาจารย์ที่มีการใช้นวัตกรรมการเรียนการสอนที่สร้างสรรค์ตอบสนองต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ 63Info-1.3.1 ผลักดันและส่งเสริมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อสมัยใหม่ที่ออกแบบอย่างเหมาะสม
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

จากนโยบายตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีแนวทางในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนและสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในสังคม โดยมีแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯที่มีเป้าหมายให้คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเป็นการลดความลดเหลื่อมล้ำในสังคมอีกทางหนึ่ง ซึ่งในยุคที่การเปลี่ยนแปลงด้านข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว หนึ่งในทักษะสำคัญของผู้คนในยุคนี้ ซึ่งมักเรียกกันว่า ทักษะในศตวรรษที่ 21 นั่นก็คือ การเรียนรู้ตลอดชีวิต สถาบันการศึกษาระดับโลกหลายแห่งให้ความสำคัญในการสร้างทักษะดังกล่าง สำหรับประเทศไทยนั้น การเรียนการสอนแบบออนไลน์ ถือเป็นการศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ทุกคนเข้าถึงได้ สร้างความรู้ ทักษะ และต่อยอดการเรียนรู้สู่คุณวุฒิการศึกษาสอดคล้องกับ “แผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม”อันเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล เพื่อสร้างระบบการศึกษาที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนไทย โดยโครงการจะมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลรูปแบบต่างๆ(Digital Technology) ที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน เช่น การใช้ Visual Reality หรือ VR (โลกเสมือนจริง) เป็นเทคโนโลยีที่ทำให้ผู้เรียนอยู่ในเหตุการณ์หรือสถานการณ์ สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่เสมือนจริงเพื่อสร้างความเข้าใจได้ง่ายในรูปแบบ 3 มิติ การใช้ Augmented Reality หรือ AR โลกกึ่งเสมือนจริง คือการผสมผสานเทคโนโลยีการมองเห็นกับโลกความเป็นจริงให้เป็นหนึ่งเดียว การใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติเพื่อการสร้างต้นแบบจำลอง (Prototype) เพื่อการเรียนการสอนที่ผู้เรียนสามารถจับต้องได้ การใช้ โดรน Drones เทคโนโลยีการบินขนาดเล็กมาใช้พัฒนาสื่อการสอน เช่นการสำรวจพื้นที่ การถ่ายภาพทางภูมิอากาศ การช่วยเกษตรกรในการคำนวนพื้นที่ผลผลิตในรายวิชาต่างๆเป็นต้น นอกจากนี้ทางโครงการมีการนำเทคโนโลยีต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นเข้าสู่กระบวนการทางดิจิทัล (Digital Process) เพื่อออกแบบการให้บริการการเรียนการสอนบนดิจิทัลแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เข้าถึงผู้เรียนจำนวนมาก เป็นนวัตกรรมใหม่ของวงการการศึกษาของโลก โดยการนำเทคโนโลยีและวิธีการเรียนการสอนสมัยใหม่มาผสมผสานกัน ในระยะแรกทางคณะสารสนเทศและการสื่อสารจะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบต่างๆ ที่กล่าวมาในนั้นมาบูรณาการและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ของรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตเพื่อเป็นการทดลองเทคโนโลยีและทดสอบระบบการเรียนรู้ทางออนไลน์กับผู้เรียนจริงในเบื้องต้น เพื่อนำผลการเรียนรู้และข้อเสนอแนะมาพัฒนาปรับปรุงระบบต่อไป จากนั้นหากผ่านการวิเคราะห์ผลการทดลองและปรับปรุงระบบเรียบร้อยแล้ว ทางคณะสารสนเทศและการสื่อสารจะมีการประชาสัมพันธ์ให้บริการผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลของรายวิชาอื่นๆของหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ผู้สอน และพัฒนาศักยภาพการของนักศึกษา

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อการนำเอาเทคโนโลยีหรือสื่อการสอนรูปแบบใหม่ ที่ทันสมัยมาใช้เพื่อการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ให้มีความหลากหลายเพื่อสมรรถนะการเรียนรู้ของนักศึกษาได้อย่างชัดเจนทั้งในด้านวิชาการ และการปฏิบัติ
เพื่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลรูปแบบต่างๆ (Digital Technology) ที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน การพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่สอดคล้องต่อบริบทของสาขาวิชาต่างๆ
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : 1. ได้อุปกรณ์และเทคโนโลยีสื่อการสอนสมัยใหม่ที่สามารถยกระดับและบูรณาการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2. ได้ระบบการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสื่อออนไลน์ที่สามารถนำมาประยุกต์ให้สอดคล้องกับรูปแบบองค์ความรู้ของแต่ละสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
KPI 1 : สื่อการเรียนการสอนที่ผสมผสานเทคโนโลยีดิจิทัลในรายวิชาต่างๆของหลักสูตรที่เปิดสอนใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
10 วิชา 10
KPI 2 : ระบบฐานข้อมูลสำหรับการจัดเก็บและเผยแพร่สื่อการเรียนการสอนออนไลน์
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
10 วิชา 10
KPI 3 : ได้พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยผ่านการผสมผสานเทคโนโลยีดิจิทัลของสาขาวิชาอื่นในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ของรายวิชาอื่นๆที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
10 วิชา 10
KPI 4 : ร้อยละผู้ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เป้าหมาย500 คน
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 5 : สื่อการเรียนการสอนที่ผสมผสานเทคโนโลยีดิจิทัลในรายวิชาของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
15 วิชา 15
KPI 6 : ได้พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยผ่านการผสมผสานเทคโนโลยีดิจิทัลของสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
15 วิชา 15
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : 1. ได้อุปกรณ์และเทคโนโลยีสื่อการสอนสมัยใหม่ที่สามารถยกระดับและบูรณาการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2. ได้ระบบการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสื่อออนไลน์ที่สามารถนำมาประยุกต์ให้สอดคล้องกับรูปแบบองค์ความรู้ของแต่ละสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ผสมผสานเทคโนโลยีดิจิทัลในรายวิชาของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 07/04/2563 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์วิชญา  โคตรฐิติธรรม (ผู้รับผิดชอบหลัก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิริยะ  กาญจนคงคา (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
งบลงทุน » ค่าครุภัณฑ์
ชุดแว่นความจริงเสมือน (5 ชุด x 35,000 บาท = 175,000 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 175,000.00 บาท 0.00 บาท 175,000.00 บาท
งบลงทุน » ค่าครุภัณฑ์
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับอุปกรณ์ Virtual Reality (5 เครื่อง x 50,000 บาท = 250,000 บาท )
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 250,000.00 บาท 0.00 บาท 250,000.00 บาท
งบลงทุน » ค่าครุภัณฑ์
เครื่องพิมพ์ 3 มิติขนาดใหญ่ (1 เครื่อง x 101,990 บาท = 101,990 บาท )
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 101,990.00 บาท 0.00 บาท 101,990.00 บาท
งบลงทุน » ค่าครุภัณฑ์
เครื่องพิมพ์ 3 มิติขนาดกลาง (3 เครื่อง x 32,000 บาท = 96,000 บาท )
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 96,000.00 บาท 0.00 บาท 96,000.00 บาท
งบลงทุน » ค่าครุภัณฑ์
อากาศยานไร้คนขับ Drone (1 เครื่อง x 57,000 บาท = 57,000 บาท )
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 57,000.00 บาท 0.00 บาท 57,000.00 บาท
งบลงทุน » ค่าครุภัณฑ์
อุปกรณ์กันสั่นกล้อง (2 ชุด x 28,000 บาท = 56,000 บาท )
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 56,000.00 บาท 0.00 บาท 56,000.00 บาท
งบลงทุน » ค่าครุภัณฑ์
อุปกรณ์เสริมโดรนครบชุด (1 ชุด x 14,600 บาท = 14,600 บาท )
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 14,600.00 บาท 0.00 บาท 14,600.00 บาท
งบลงทุน » ค่าครุภัณฑ์
โทรทัศน์สีแอลอีดี (LED TV) ระบบ Touch Screen (1 เครื่อง x 199,950 บาท = 199,950 บาท )
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 199,950.00 บาท 0.00 บาท 199,950.00 บาท
งบลงทุน » ค่าครุภัณฑ์
ระบบอินเตอร์คอมไร้สายแบบ Full Duplex (1 ชุด x 242,300 บาท = 242,300 บาท )
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 242,300.00 บาท 0.00 บาท 242,300.00 บาท
งบลงทุน » ค่าครุภัณฑ์
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ (1 ชุด x 163,200 บาท = 163,200 บาท )
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 163,200.00 บาท 0.00 บาท 163,200.00 บาท
งบลงทุน » ค่าครุภัณฑ์
กล้อง DSLR พร้อมเลนส์ EF 100 mm f/2.8L (1 ชุด x 64,900 บาท = 64,900 บาท )
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 64,900.00 บาท 0.00 บาท 64,900.00 บาท
งบลงทุน » ค่าครุภัณฑ์
กล้องถ่ายวิดีโอ 4K พร้อมเลนส์ 24 – 70 (2 ตัว x 118,950 บาท = 237,900 บาท )
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 237,900.00 บาท 0.00 บาท 237,900.00 บาท
งบลงทุน » ค่าครุภัณฑ์
ขาตั้งกล้อง 3 ขา (3 ชุด x 21,000 บาท = 63,000 บาท )
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 63,000.00 บาท 0.00 บาท 63,000.00 บาท
งบลงทุน » ค่าครุภัณฑ์
รีโมทควบคุมเครื่องทำ Green Screen (1 ชุด x 153,650 บาท = 153,650 บาท )
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 153,650.00 บาท 0.00 บาท 153,650.00 บาท
งบลงทุน » ค่าครุภัณฑ์
เครื่องบันทึกภาพและเสียง (1 เครื่อง x 28,317 บาท = 28,317 บาท )
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 28,317.00 บาท 0.00 บาท 28,317.00 บาท
งบลงทุน » ค่าครุภัณฑ์
เครื่องสลับสัญญาณภาพ 8 สัญญาณ (1 เครื่อง x 119,550 บาท = 119,550 บาท )
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 119,550.00 บาท 0.00 บาท 119,550.00 บาท
งบลงทุน » ค่าครุภัณฑ์
โคมไฟแอลอีดีปรับสีได้ 2 สี งานสนาม (1 ชุด x 25,000 บาท = 25,000 บาท )
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 25,000.00 บาท 0.00 บาท 25,000.00 บาท
งบลงทุน » ค่าครุภัณฑ์
จอมอนิเตอร์ขนาด 5 นิ้ว (1 ชุด x 21,500 บาท = 21,500 บาท )
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 21,500.00 บาท 0.00 บาท 21,500.00 บาท
งบลงทุน » ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการเสมือนจริง (Virtual Reality)( 1 รายการ x 97,400 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 97,400.00 บาท 0.00 บาท 97,400.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุสำนักงาน (1 ครั้ง x 14,600 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 14,600.00 บาท 0.00 บาท 14,600.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (1 ครั้ง x 33,800 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 33,800.00 บาท 0.00 บาท 33,800.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 2215657.00
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาระบบสื่อการสอนออนไลน์และออฟไลน์

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 07/04/2563 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์วิชญา  โคตรฐิติธรรม (ผู้รับผิดชอบหลัก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิริยะ  กาญจนคงคา (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
งบลงทุน » ค่าครุภัณฑ์
จ้างเหมาผลิต software vr simulation (offline) (1 โปรแกรม x 200,000 บาท = 200,000 บาท )
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 200,000.00 บาท 0.00 บาท 200,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (1 ครั้ง x 25,000 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 25,000.00 บาท 0.00 บาท 25,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุไฟฟ้า (1ครั้ง x 31,200บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 31,200.00 บาท 0.00 บาท 31,200.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุสำนักงาน (1 ครั้ง x 12,600 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 12,600.00 บาท 0.00 บาท 12,600.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 268800.00
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมที่ 3 จัดทำสื่อการเรียนการสอนที่ผสมผสานเทคโนโลยีดิจิทัลในรายวิชาของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล ผ่านระบบสื่อการสอนออนไลน์ออฟไลน์ และทดสอบและวิเคราะห์ผลการใช้งานและการเรียนรู้

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 07/04/2563 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์วิชญา  โคตรฐิติธรรม (ผู้รับผิดชอบหลัก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิริยะ  กาญจนคงคา (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (25 คน x 30 บาท x 1 มื้อ x 15 ครั้ง)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 11,250.00 บาท 0.00 บาท 11,250.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ สรุปและประเมินผล (1 คน x 5 เดือน X 15,000 บาท )
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 30,000.00 บาท 45,000.00 บาท 75,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน (2 คน x 3 ชม. X 300 บาท x 15 ครั้ง)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 27,000.00 บาท 0.00 บาท 27,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน (10คน x 200 บาท x 12 ครั้ง)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 24,000.00 บาท 0.00 บาท 24,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุสำนักงาน (1 ครั้ง x 32,600 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 32,600.00 บาท 0.00 บาท 32,600.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (1 ครั้ง x 30,000 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 30,000.00 บาท 0.00 บาท 30,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 199850.00
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมที่ 4 ประชาสัมพันธ์ให้บริการผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลพร้อมเผยแพร่บนสื่อการสอนออนไลน์ออฟไลน์ของรายวิชาอื่นๆที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 07/04/2563 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์วิชญา  โคตรฐิติธรรม (ผู้รับผิดชอบหลัก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิริยะ  กาญจนคงคา (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (1 กิจกรรม x 30,000 บาท x 1 ครั้ง)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 30,000.00 บาท 0.00 บาท 30,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 30000.00
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมที่ 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ผสมผสานเทคโนโลยีดิจิทัลในรายวิชาอื่นๆที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 07/04/2563 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์วิชญา  โคตรฐิติธรรม (ผู้รับผิดชอบหลัก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิริยะ  กาญจนคงคา (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (15 คน x 30 บาท x 1 มื้อ x 10 ครั้ง)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 4,500.00 บาท 0.00 บาท 4,500.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน (2 คน x 3 ชม. X 300 บาท x 10 ครั้ง)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 18,000.00 บาท 0.00 บาท 18,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน (10 คน x 200 บาท x 17 ครั้ง)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 34,000.00 บาท 0.00 บาท 34,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุสำนักงาน (1 ครั้ง x 12,193 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 12,193.00 บาท 0.00 บาท 12,193.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (1 ครั้ง x 14,000 บาท )
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 14,000.00 บาท 0.00 บาท 14,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุไฟฟ้า (1 ครั้ง x 8,000 บาท )
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 8,000.00 บาท 0.00 บาท 8,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 90693.00
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมที่ 6 เผยแพร่สื่อการเรียนการสอนที่ผสมผสานเทคโนโลยีดิจิทัลในรายวิชาอื่นๆที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผ่านระบบสื่อการสอนออนไลน์ และทดสอบและวิเคราะห์ผลการใช้งานและการเรียนรู้

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 07/04/2563 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์วิชญา  โคตรฐิติธรรม (ผู้รับผิดชอบหลัก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิริยะ  กาญจนคงคา (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้รูปแบบออนไลน์ (1 กิจกรรม x 70,000 บาท )
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 70,000.00 บาท 70,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 70000.00
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมที่ 7 ประเมินผลการดำเนินงาน

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 07/04/2563 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์วิชญา  โคตรฐิติธรรม (ผู้รับผิดชอบหลัก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิริยะ  กาญจนคงคา (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาจัดทำรูปเล่มรายงาน (25 วิชา x 2,500 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 62,500.00 บาท 62,500.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาจัดทำสรุปข้อมูล (25 วิชา x 2,500 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 62,500.00 บาท 62,500.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 125000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล