15710 : การพัฒนาผู้ประกอบการนักศึกษาด้านนวัตกรรมการเกษตรและอาหารสู่Thailand 4.0อย่างยั่งยืน
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
นางสาวเสาวลักษณ์ ชนะญาติ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 1/4/2563 16:19:26
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการบริการวิชาการในลักษณะโครงการ (Project base) เพื่อบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
01/04/2563  ถึง  30/09/2563
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  400  คน
รายละเอียด  1. นักศึกษาระดับปริญญาตรีและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2. บุคลากร อาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณแผ่นดิน อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร หมวดรายจ่าย » งบดำเนินงาน 2563 2,000,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
อาจารย์ ดร. กัลย์  กัลยาณมิตร
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ด้านบริการวิชาการ
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2563 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 4.การบริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชนด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64MJU 4.1 ระบบการบริหารจัดการงานบริการ วิชาการที่ดี มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด 63 MJU 4.1.2 จำนวนเงินรายได้จากการให้บริการวิชาการจากต่างประเทศ (Vision KPI)
กลยุทธ์ 61-64MJU 4.1.1 กำหนดยุทธศาสตร์การบริการวิชาการที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ตอบสนองการพัฒนาประเทศ แก้ปัญหาพื้นที่
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน สถาบันการศึกษาถือเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาและการสร้างความเข้มแข็งผ่านกระบวนการเรียนการสอน การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมต่อยอดออกสู่เชิงพาณิชย์ มหาวิทยาลัยจึงมีความจำเป็นต้องอาศัยกลไกการพัฒนาและกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความต้องการในการเป็นผู้ประกอบการในการเรียนรู้และเข้าใจกระบวนการทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและอาหาร Smart farm และสังคมสีเขียวอย่างยั่งยืน เพื่อให้การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการที่มีศักยภาพ กิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านความเป็นผู้ประกอบการทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและอาหาร Smart farm อย่างเข้มข้นให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อขับเคลื่อนบทบาทของมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งผู้ประกอบการ (Entrepreneurial university) เพื่อส่งเสริมการความตระหนักและการตื่นตัว (Awareness) ให้แก่นักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและอาหาร Smart farm ประกอบกับในปัจจุบันการเป็นผู้ประกอบการใหม่หรือเจ้าของธุรกิจ เป็นอาชีพที่นักศึกษาใน Generation Y และ Z หันมาให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งโดยจะเห็นได้จากผู้ประกอบการใหม่หรือเจ้าของกิจการอายุน้อยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ประกอบกับการได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อผลักดันนักรบเศรษฐกิจรุ่นใหม่ (Startup) เข้ามาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยนวัตกรรมทางด้านการเกษตรและอาหาร ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาและบุคลากรก่อนการเข้าสู่กระบวนการพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและอาหาร Smart farm อย่างเต็มรูปแบบที่มีศักยภาพนั้น มหาวิทยาลัยจึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันภายในระบบการค้าเสรียุคใหม่ด้วยการวางแนวคิดการพัฒนาธุรกิจที่ชัดเจนและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดจะทำให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเตรียมตัวและต่อยอดเพื่อพัฒนาธุรกิจของนักศึกษาในอนาคต รวมทั้งเตรียมความพร้อมเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมทางด้านการเกษตรและอาหาร ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ของสถาบัน บ่มเพาะวิสาหกิจได้อย่างยั่งยืน

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อสร้างความตระหนักในการเป็นผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมการเกษตรและอาหาร Smart farm ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ประกอบการชั้นนำของประเทศ
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมการเกษตรและอาหาร Smart farm ผ่านกระบวนการพัฒนาแนวคิดการพัฒนาธุรกิจของนักศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
เพื่อเกิดความเข้าใจและพัฒนากลไกการนำเสนอแนวคิดธุรกิจเพื่อหาผู้ร่วมทุน (Pitching) ภายใต้สถานการณ์จริง
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะธุรกิจสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมการเกษตรและอาหาร Smart farm อย่างเต็มรูปแบบในอนาคตอย่างยั่งยืน
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : 1. มีนักศึกษาที่เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการเป็นผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมการเกษตรและอาหาร Smart farm ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ประกอบการชั้นนำของประเทศ จำนวน 300 คน 2. มีนักศึกษาและบุคลากรที่ผ่านการเตรียมความพร้อมการวางแนวคิดการพัฒนาธุรกิจของนักศึกษาที่ใช้ตลาดเป็นตัวนำจำนวน 100 คน 3. มีธุรกิจนวัตกรรมด้านนวัตกรรมการเกษตรและอาหาร Smart farm ที่ผ่านการนำเสนอแนวคิดธุรกิจ (Pitching) โดยนักศึกษาและบุคลากร จำนวน 20 ธุรกิจ
KPI 1 : จำนวนนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม 5 ครั้ง
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
200 200 คน 400
KPI 2 : จัดกิจกรรมจำนวน 5 ครั้งได้สำเร็จภายในปีงบประมาณ
ประเภท : เชิงเวลา
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
40 40 ร้อยละ 80
KPI 3 : จำนวนธุรกิจนวัตกรรมด้านนวัตกรรมการเกษตรและอาหาร Smart farm ที่นักศึกษานำเสนอ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
20 ธุรกิจ 20
KPI 4 : สามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ
ประเภท : เชิงต้นทุน
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
40 40 ร้อยละ 80
KPI 5 : ความพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
40 40 ร้อยละ 80
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : 1. มีนักศึกษาที่เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการเป็นผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมการเกษตรและอาหาร Smart farm ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ประกอบการชั้นนำของประเทศ จำนวน 300 คน 2. มีนักศึกษาและบุคลากรที่ผ่านการเตรียมความพร้อมการวางแนวคิดการพัฒนาธุรกิจของนักศึกษาที่ใช้ตลาดเป็นตัวนำจำนวน 100 คน 3. มีธุรกิจนวัตกรรมด้านนวัตกรรมการเกษตรและอาหาร Smart farm ที่ผ่านการนำเสนอแนวคิดธุรกิจ (Pitching) โดยนักศึกษาและบุคลากร จำนวน 20 ธุรกิจ
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมการจัดสัมมนาสร้างแรงบันดาลใจ ครั้งที่ 1

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/04/2563 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ ดร.กัลย์  กัลยาณมิตร (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
- ค่าเดินทางวิทยากร จำนวน 1 คน × 7,600 บาท = 7,600 บาท
- ค่าที่พักวิทยากร จำนวน 1 คน × 1 คืน x 1,200 บาท = 1,200 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 200 คน x 80 บาท x 1 มื้อ = 16,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 200 คน x 30 บาท x 1 มื้อ = 6,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาบันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ จำนวน 1 คน x 3,000 บาท = 3,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 คน x 2,000 บาท = 2,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 35,800.00 บาท 35,800.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก จำนวน 5 ชั่วโมง x 1,200 = 6,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร จำนวน 5 ชั่วโมง x 600 = 3,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 9,000.00 บาท 9,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน (แฟ้ม, ปากกา, ป้ายชื่อ, ค่าถ่ายเอกสาร, กระดาษบรู๊ฟ, กระดาษการ์ด ฯลฯ) = 30,000 บาท
- ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์ = 20,000 บาท
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว = 10,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 60,000.00 บาท 60,000.00 บาท
หมวดรายจ่าย » งบบุคลากร
ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา จำนวน 6 คน × 12 วัน × 200 บาท = 14,400 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 14,400.00 บาท 14,400.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 119200.00
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมการจัดสัมมนาสร้างแรงบันดาลใจ ครั้งที่ 2

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/04/2563 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ ดร.กัลย์  กัลยาณมิตร (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
- ค่าเดินทางวิทยากร จำนวน 1 คน × 7,600 บาท = 7,600 บาท
- ค่าที่พักวิทยากร จำนวน 1 คน × 1 คืน x 1,200 บาท = 1,200 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 200 คน x 80 บาท x 1 มื้อ = 16,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 200 คน x 30 บาท x 1 มื้อ = 6,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาบันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ จำนวน 1 คน x 3,000 บาท = 3,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 คน x 2,000 บาท = 2,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 35,800.00 บาท 35,800.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก จำนวน 5 ชั่วโมง x 1,200 = 6,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร จำนวน 5 ชั่วโมง x 600 = 3,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 9,000.00 บาท 9,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน (แฟ้ม, ปากกา, ป้ายชื่อ, ค่าถ่ายเอกสาร, กระดาษบรู๊ฟ, กระดาษการ์ด ฯลฯ) = 30,000 บาท
- ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์ = 20,000 บาท
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว = 10,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 60,000.00 บาท 60,000.00 บาท
หมวดรายจ่าย » งบบุคลากร
ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา จำนวน 6 คน × 12 วัน × 200 บาท = 14,400 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 14,400.00 บาท 14,400.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 119200.00
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมการจัดสัมมนาสร้างแรงบันดาลใจ ครั้งที่ 3

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/04/2563 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ ดร.กัลย์  กัลยาณมิตร (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
- ค่าเดินทางวิทยากร จำนวน 1 คน × 7,600 บาท = 7,600 บาท
- ค่าที่พักวิทยากร จำนวน 1 คน × 1 คืน x 1,200 บาท = 1,200 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 200 คน x 80 บาท x 1 มื้อ = 16,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 200 คน x 30 บาท x 1 มื้อ = 6,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาบันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ จำนวน 1 คน x 3,000 บาท = 3,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 คน x 2,000 บาท = 2,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 35,800.00 บาท 35,800.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก จำนวน 5 ชั่วโมง x 1,200 = 6,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร จำนวน 5 ชั่วโมง x 600 = 3,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 9,000.00 บาท 9,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน (แฟ้ม, ปากกา, ป้ายชื่อ, ค่าถ่ายเอกสาร, กระดาษบรู๊ฟ, กระดาษการ์ด ฯลฯ) = 30,000 บาท
- ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์ = 20,000 บาท
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว = 10,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 60,000.00 บาท 60,000.00 บาท
หมวดรายจ่าย » งบบุคลากร
ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา จำนวน 6 คน × 12 วัน × 200 บาท = 14,400 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 14,400.00 บาท 14,400.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 119200.00
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมการจัดสัมมนาสร้างแรงบันดาลใจ ครั้งที่ 4

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/04/2563 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ ดร.กัลย์  กัลยาณมิตร (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
- ค่าเดินทางวิทยากร จำนวน 1 คน × 7,600 บาท = 7,600 บาท
- ค่าที่พักวิทยากร จำนวน 1 คน × 1 คืน x 1,200 บาท = 1,200 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 200 คน x 80 บาท x 1 มื้อ = 16,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 200 คน x 30 บาท x 1 มื้อ = 6,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาบันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ จำนวน 1 คน x 3,000 บาท = 3,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 คน x 2,000 บาท = 2,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 35,800.00 บาท 35,800.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก จำนวน 5 ชั่วโมง x 1,200 = 6,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร จำนวน 5 ชั่วโมง x 600 = 3,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 9,000.00 บาท 9,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน (แฟ้ม, ปากกา, ป้ายชื่อ, ค่าถ่ายเอกสาร, กระดาษบรู๊ฟ, กระดาษการ์ด ฯลฯ) = 30,000 บาท
- ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์ = 20,000 บาท
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว = 10,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 60,000.00 บาท 60,000.00 บาท
หมวดรายจ่าย » งบบุคลากร
ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา จำนวน 6 คน × 12 วัน × 200 บาท = 14,400 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 14,400.00 บาท 14,400.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 119200.00
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมการจัดสัมมนาสร้างแรงบันดาลใจ ครั้งที่ 5

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/04/2563 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ ดร.กัลย์  กัลยาณมิตร (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
- ค่าเดินทางวิทยากร จำนวน 1 คน × 7,600 บาท = 7,600 บาท
- ค่าที่พักวิทยากร จำนวน 1 คน × 1 คืน x 1,200 บาท = 1,200 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 200 คน x 80 บาท x 1 มื้อ = 16,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 200 คน x 30 บาท x 1 มื้อ = 6,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาบันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ จำนวน 1 คน x 3,000 บาท = 3,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 คน x 2,000 บาท = 2,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 35,800.00 บาท 35,800.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก จำนวน 5 ชั่วโมง x 1,200 = 6,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร จำนวน 5 ชั่วโมง x 600 = 3,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 9,000.00 บาท 9,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน (แฟ้ม, ปากกา, ป้ายชื่อ, ค่าถ่ายเอกสาร, กระดาษบรู๊ฟ, กระดาษการ์ด ฯลฯ) = 30,000 บาท
- ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์ = 20,000 บาท
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว = 10,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 60,000.00 บาท 60,000.00 บาท
หมวดรายจ่าย » งบบุคลากร
ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา จำนวน 6 คน × 12 วัน × 200 บาท = 14,400 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 14,400.00 บาท 14,400.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 119200.00
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/04/2563 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ ดร.กัลย์  กัลยาณมิตร (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
- ค่าเดินทางวิทยากร จำนวน 3 คน × 7,600 บาท = 22,800 บาท
- ค่าที่พักวิทยากร จำนวน 3 คน × 3 คืน x 1,200 บาท = 10,800 บาท
- ค่าที่พักนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ จำนวน 80 คน x 450 x 2 คืน = 72,000 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 80 คน x 250 บาท x 3 มื้อ = 60,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 80 คน x 50 บาท x 6 มื้อ = 24,000 บาท
- ค่าอาหารเย็น จำนวน 80 คน x 250 บาท x 2 มื้อ = 40,000 บาท
- ค่าจ้างเหมารถรับ-ส่ง จำนวน 8 คัน x 2,000 บาท = 16,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาบันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ จำนวน 1 คน x 5,000 บาท = 5,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 คน x 3,000 บาท = 3,000 บาท
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการบรรยาย จำนวน 70 คน x 70 บาท = 4,900 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน (แฟ้ม, ปากกา, ป้ายชื่อ, ค่าถ่ายเอกสาร, กระดาษบรู๊ฟ, กระดาษการ์ด ฯลฯ) = 30,000 บาท
- ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ครั้งละ 12,200 บาท = 12,200 บาท
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ครั้งละ 11,300 บาท = 11,300 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 312,000.00 บาท 312,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก จำนวน 3 คน x 26 ชั่วโมง x 1,200 = 93,600 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน จำนวน 4 คน x 26 ชั่วโมง x 600 บาท = 62,400 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 156,000.00 บาท 156,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 468000.00
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/04/2563 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ ดร.กัลย์  กัลยาณมิตร (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
- ค่าเดินทางวิทยากร จำนวน 3 คน × 7,600 บาท = 22,800 บาท
- ค่าที่พักวิทยากร จำนวน 3 คน × 3 คืน x 1,200 บาท = 10,800 บาท
- ค่าที่พักนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ จำนวน 80 คน x 450 x 2 คืน = 72,000 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 80 คน x 250 บาท x 3 มื้อ = 60,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 80 คน x 50 บาท x 6 มื้อ = 24,000 บาท
- ค่าอาหารเย็น จำนวน 80 คน x 250 บาท x 2 มื้อ = 40,000 บาท
- ค่าจ้างเหมารถรับ-ส่ง จำนวน 8 คัน x 2,000 บาท = 16,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาบันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ จำนวน 1 คน x 5,000 บาท = 5,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 คน x 3,000 บาท = 3,000 บาท
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการบรรยาย จำนวน 70 คน x 70 บาท = 4,900 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน (แฟ้ม, ปากกา, ป้ายชื่อ, ค่าถ่ายเอกสาร, กระดาษบรู๊ฟ, กระดาษการ์ด ฯลฯ) = 30,000 บาท
- ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ครั้งละ 12,200 บาท = 12,200 บาท
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ครั้งละ 11,300 บาท = 11,300 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 312,000.00 บาท 312,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก จำนวน 3 คน x 26 ชั่วโมง x 1,200 = 93,600 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน จำนวน 4 คน x 26 ชั่วโมง x 600 บาท = 62,400 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 156,000.00 บาท 156,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 468000.00
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/04/2563 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ ดร.กัลย์  กัลยาณมิตร (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
- ค่าเดินทางวิทยากร จำนวน 3 คน × 7,600 บาท = 22,800 บาท
- ค่าที่พักวิทยากร จำนวน 3 คน × 3 คืน x 1,200 บาท = 10,800 บาท
- ค่าที่พักนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ จำนวน 80 คน x 450 x 2 คืน = 72,000 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 80 คน x 250 บาท x 3 มื้อ = 60,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 80 คน x 50 บาท x 6 มื้อ = 24,000 บาท
- ค่าอาหารเย็น จำนวน 80 คน x 250 บาท x 2 มื้อ = 40,000 บาท
- ค่าจ้างเหมารถรับ-ส่ง จำนวน 8 คัน x 2,000 บาท = 16,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาบันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ จำนวน 1 คน x 5,000 บาท = 5,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 คน x 3,000 บาท = 3,000 บาท
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการบรรยาย จำนวน 70 คน x 70 บาท = 4,900 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน (แฟ้ม, ปากกา, ป้ายชื่อ, ค่าถ่ายเอกสาร, กระดาษบรู๊ฟ, กระดาษการ์ด ฯลฯ) = 30,000 บาท
- ค่าวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ครั้งละ 12,200 บาท = 12,200 บาท
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ครั้งละ 11,300 บาท = 11,300 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 312,000.00 บาท 312,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก จำนวน 3 คน x 26 ชั่วโมง x 1,200 = 93,600 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน จำนวน 4 คน x 26 ชั่วโมง x 600 บาท = 62,400 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 156,000.00 บาท 156,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 468000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล