15707 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ Green Office
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
น.ส.ยุภา วิเศษศร (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 27/3/2563 16:18:21
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายนอก
ประเภทโครงการ
โครงการยุทธศาสตร์ (Go Eco U.)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
28/03/2563  ถึง  30/09/2563
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  17  คน
รายละเอียด  บุคลากรสำนักงานคณบดีและอาจารย์ที่สนใจ
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะศิลปศาสตร์ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน ไม่เบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการ 2563 0.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
น.ส. ยุภา  วิเศษศร
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
น.ส. เพชรประกายแก้ว  ดวงหฤทัยทิพย์
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะศิลปศาสตร์
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านบริหารจัดการ
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2563 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 6.การบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization) (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64MJU 6.4 มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานและเป็นสากล
ตัวชี้วัด 63 MJU 6.4.2 ผลคะแนนการประเมิน Green University Ranking
กลยุทธ์ 61-64MJU 6.4.5 ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานภายในเข้าสู่มาตรฐาน Green Office
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2563] ประเด็นยุทธศาสตร์ LA63-6 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ LA63-6.6 บุคลากรมีคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน
ตัวชี้วัด LA63-6.6.7 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมและการสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมภายในคณะให้เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
กลยุทธ์ LA63-6.6.1ส่งเสริมการจัดกิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะของนักศึกษาและบุคลากร
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

นโยบายมหาวิทยาลัยแม่โจ้มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยต้องดำเนินการในทิศทางดังกล่าว โดยดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ Green office ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง เป็นการช่วยให้โลกใสสะอาดมากขึ้น ดังนั้น สำนักงานคณบดีซึ่งเป็นหน่วยงานภายในคณะศิลปศาสตร์ จึงจะได้จัดทำโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ Green Office เพื่อให้บุคลากรสำนักงานคณบดีและอาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โดยเริ่มตั้งแต่การสร้างความตระหนักและเรียนรู้ จนนำไปสู่การปรับพฤติกรรมการดำเนินชีวิตประจำวันที่มุ่งสู่การลดการใช้พลังงานและทรัพยากร ลดการสร้างปัญหามลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อให้บุคลากรสำนักงานคณบดีและผู้สนใจได้รับความรู้ ทำความเข้าใจหลักเกณฑ์ Green Office
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์ และมีการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ Green Office
KPI 1 : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจหลักเกณฑ์ Green office
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
0 0 80 80 ร้อยละ 80
KPI 2 : มีการดำเนินกิจกรรม Green office ที่กำหนด (19 กิจกรรมย่อย)
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
0 0 35 35 ร้อยละ 70
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์ และมีการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ Green Office
ชื่อกิจกรรม :
1.นโยบายการวางแผนดำเนินงาน
-ร่างนโยบายและแผนการทำงาน
-จัดหากฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมปัญหาสิ่งแวดล้อมและบริบทของสำนักงาน
-แต่งตั้งคณะทำงานและกำหนดบทบาทหน้าที่

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 27/03/2563 - 11/04/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
น.ส.ยุภา  วิเศษศร (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รวมจำนวนเงินทั้งหมด
ชื่อกิจกรรม :
2. การสื่อสาร และสร้างจิตสำนึก
-เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ Green office (กิติวัฒน์)
-อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการดำเนินงานของ Green office ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ (พนิดา,ณัฐดนัย,กนกลักษณ์)
-ประชุมชี้แจงให้ความรู้แม่บ้านเกี่ยวกับการแยกขยะ การกำจัดขยะ (ศุภลักษณ์,พนิดา,หฤทัย)

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 15/04/2563 - 30/04/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
น.ส.พนิดา  พละปัญญา (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.ศุภลักษณ์  ดีน้อย (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นางสาวกนกลักษณ์  วิริยา (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นายกิติวัฒน์  ติจินดา (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นางสาวหฤทัย  คงธนจารุอนันต์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รวมจำนวนเงินทั้งหมด
ชื่อกิจกรรม :
3. การใช้ทรัพยากรและพลังงาน
-เก็บข้อมูลการใช้ทรัพยากร พลังงาน และสรุปรายงานผล ได้แก่ กระดาษ หมึกคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า น้ำประปา (พรอนงค์,ประสิทธิ์)
-ดูแลส่งเสริมการประหยัดทรัพยากรและพลังงาน วิเคราะห์ และสรุปข้อมูล (พรทิพย์ พิมาสน ,ญาณิศา,ประสิทธิ์,เบญจศีล)
-สร้างฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับ Green office (ณัฐดนัย ,พรทิพย์ จันแดง)

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/04/2563 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นางพรทิพย์  พิมาสน (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นายประสิทธิ์  ปิวศิลป์ศักดิ์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นายเบญจศีล  นุตตะละ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.ญาณิศา  ไชยศรีหา (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.พรอนงค์  พุกกะพันธุ์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.พรทิพย์  จันแดง (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รวมจำนวนเงินทั้งหมด
ชื่อกิจกรรม :
4. การจัดการของเสีย
-การควบคุมดูแลการแยกขยะ การทิ้งขยะของคณะ (หฤทัย, ศุภลักษณ์,พนิดา)
-การบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงระบบ -จัดทำถังดักไขมันทุกจุดที่ล้างภาชนะ (ประสิทธิ์,เบญจศีล,สินีนาฏ)

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/04/2563 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นายประสิทธิ์  ปิวศิลป์ศักดิ์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.พนิดา  พละปัญญา (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.ศุภลักษณ์  ดีน้อย (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.สินีนาฏ  เชยชม (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นายเบญจศีล  นุตตะละ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นางสาวหฤทัย  คงธนจารุอนันต์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รวมจำนวนเงินทั้งหมด
ชื่อกิจกรรม :
5. สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย
-แผนการดูแลทำความสะอาด เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร ผ้าม่าน (สินีนาฏ ,ประสิทธิ์,จิตราภรณ์)
-ตรวจสอบแสงสว่างในสำนักงาน เสียงในสำนักงาน (ประสิทธิ์ ,เบญจศีล ,กิติวัฒน์)
-กำหนดผัง และเตรียมความพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉิน ได้แก่ เส้นทางหนีไฟ ตรวจอุปกรณ์ดับเพลิง (เบญจศีล ,ประสิทธิ์, สินีนาฏ,กิติวัฒน์)
-กิจกรรม Big Cleaning (จิตราภรณ์, อุษณีย์)
-การกำจัดหนู แมลงสาบ พาหนะนำโรค (เบญจศีล , ประสิทธิ์ ,กิติวัฒน์)
-ดูแลพื้นที่สีเขียวของคณะ จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล (ประสิทธิ์,เบญจศีล,พรทิพย์ จันแดง,หฤทัย,วิภารัตน์)

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/04/2563 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
น.ส.อุษณีย์  อินทะวงค์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.จิตราภรณ์  ปาวิน (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นายประสิทธิ์  ปิวศิลป์ศักดิ์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.สินีนาฏ  เชยชม (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นายเบญจศีล  นุตตะละ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นางวิภารัตน์  สุวรรณสิงห์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.พรทิพย์  จันแดง (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นายกิติวัฒน์  ติจินดา (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นางสาวหฤทัย  คงธนจารุอนันต์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รวมจำนวนเงินทั้งหมด
ชื่อกิจกรรม :
6 การจัดซื้อจัดจ้าง สินค้าที่เป็นมิตร
-รวบรวม วิเคราะห์ สรุปข้อมูล การซื้อการจ้างหน่วยงานภายนอก หรือข้อตกลงการจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2563 (สินีนาฏ,จิตราภรณ์)
-จัดหาอุปกรณ์สนับสนุนการดำเนินการ Green office (สินีนาฏ,ผอ.สำนักงานคณบดี)

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 27/03/2563 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
น.ส.จิตราภรณ์  ปาวิน (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.ยุภา  วิเศษศร (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.สินีนาฏ  เชยชม (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รวมจำนวนเงินทั้งหมด
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล