15699 : โครงการอบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการวางแผนพื้นที่นันทนาการ ให้สอดคล้องกับพื้นที่ธรรมชาติ พื้นที่ประวัติศาสตร์ และพื้นที่ที่สัมพันธ์กับการท่องเที่ยว (63-1.2.8)
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
น.ส.รุ้งทอง เขื่อนขัน (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 25/5/2563 16:08:58
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการยุทธศาสตร์ (Go Eco U.)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
23/03/2563  ถึง  30/09/2563
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  20  คน
รายละเอียด  นักศึกษาที่ต้องการลงทะเบียนในรายวิชา ภท 430 วางแผนออกแบบพื้นที่นันทนาการ และผู้สนใจทั่วไป
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน จากค่าลงทะเบียนในโครงการ 2563 22,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
อาจารย์ พิทักษ์พงศ์  แบ่งทิศ
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ด้านวิชาการ
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2563 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 1.การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64 MJU 1.5 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด 63 MJU 1.5.1 ร้อยละของโครงการพัฒนานักศึกษาที่มีการบูรณาการด้านทักษะ IT ภาษาอังกฤษ วิชาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ฯลฯ
กลยุทธ์ 61-64MJU 1.5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านภาษา IT และทักษะวิชาชีพ
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2563] ประเด็นยุทธศาสตร์ 1(62-64)-FAED ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาด้านการออกแบบสิ่งแวดล้อม เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการและวิชาชีพ
เป้าประสงค์ 1.1(62-64)-FAED บัณฑิตมีคุณลักษณะเป็น GOOD DESIGNER
ตัวชี้วัด 1FAED63-5 ร้อยละนักศึกษาระดับปริญญาตรีได้รับการพัฒนาทักษะตามเกณฑ์ ศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ FAED-1.1.3(62-64) สนับสนุน ให้ทุกหลักสูตรสร้างอัตลักษณ์ให้กับนักศึกษาและบัณฑิตที่ชัดเจน (โครงการ: วิธีการสอน /การเสริมความรู้ เทคนิค/การฝึกพิเศษ workshop/การประกวดแบบ)
ตัวชี้วัด 1FAED63-7 ร้อยละโครงการพัฒนานักศึกษาที่มีการบูรณาการด้านทักษะไอที ภาษา วิชาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ FAED-1.1.3(62-64) สนับสนุน ให้ทุกหลักสูตรสร้างอัตลักษณ์ให้กับนักศึกษาและบัณฑิตที่ชัดเจน (โครงการ: วิธีการสอน /การเสริมความรู้ เทคนิค/การฝึกพิเศษ workshop/การประกวดแบบ)
ตัวชี้วัด 1FAED63-8 ร้อยละรายวิชาที่บรรจุคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ (GOOD DESIGNER/21st centuries) โดยปรากฏใน มคอ.3 ต่อรายวิชาทั้งหมดของคณะ
กลยุทธ์ FAED-1.1.3(62-64) สนับสนุน ให้ทุกหลักสูตรสร้างอัตลักษณ์ให้กับนักศึกษาและบัณฑิตที่ชัดเจน (โครงการ: วิธีการสอน /การเสริมความรู้ เทคนิค/การฝึกพิเศษ workshop/การประกวดแบบ)
เป้าประสงค์ 1.2(62-64)-FAED บัณฑิตเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการและวิชาชีพ สามารถทำงานในองค์กรตั้งแต่ (ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ)
ตัวชี้วัด 1FAED63-5 ร้อยละนักศึกษาระดับปริญญาตรีได้รับการพัฒนาทักษะตามเกณฑ์ ศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ FAED-1.2.1(62-64) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บัณฑิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ (GOOD DESIGNER)
ตัวชี้วัด 1FAED63-7 ร้อยละโครงการพัฒนานักศึกษาที่มีการบูรณาการด้านทักษะไอที ภาษา วิชาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ FAED-1.2.1(62-64) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บัณฑิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ (GOOD DESIGNER)
ตัวชี้วัด 1FAED63-8 ร้อยละรายวิชาที่บรรจุคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ (GOOD DESIGNER/21st centuries) โดยปรากฏใน มคอ.3 ต่อรายวิชาทั้งหมดของคณะ
กลยุทธ์ FAED-1.2.1(62-64) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บัณฑิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ (GOOD DESIGNER)
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยอาศัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือสื่ออิเลคทรอนิกส์ในการถ่ายทอดเรื่องราว และเนื้อหา สามารถใช้สื่อในการนำเสนอบทเรียนได้ตั้งแต่ 1 สื่อขึ้นไป และสามารถที่จะอยู่ในรูปของการสอนทางเดียวและสามารถปฎิสัมพันธ์ได้ทั้งสองทาง เป็นการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดกลุ่มผู้เรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดเวลา และตลอดช่วงชีวิต การอบรมออนไลน์ด้านการสื่อความหมายในพื้นที่นันทนาการในครั้งนี้ เป็นลักษณะการอบรมเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจบริบทธรรมชาติ และรายละเอียดที่จำเป็นเพื่อการสื่อความหมาย และกระตุ้นผู้คนให้สนใจในเนื้อหาสำคัญของสิ่งที่เราต้องการสื่อในสิ่งแวดล้อมธรรมชาติในพื้นที่นันทนาการ ทั้งนี้ ผู้เรียนสามารถนำไปปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ในการทำงาน การศึกษา วิจัย ให้เกิดประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในพื้นที่ธรรมชาติ, พื้นที่ประวัติศาสตร์, และพื้นที่ที่สัมพันธ์กับการท่องเที่ยว

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และการเรียนรู้แบบไร้พรหมแดน
เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในวงกว้างให้ผู้เรียนและผู้สนใจทั่วไป
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : ผลการอบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการวางแผนพื้นที่นันทนาการ ให้สอดคล้องกับพื้นที่ธรรมชาติ พื้นที่ประวัติศาสตร์ และพื้นที่ที่สัมพันธ์กับการท่องเที่ยว
KPI 1 : ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 2 : จำนวนผู้เข้าฝึกอบรม
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
20 คน 20
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : ผลการอบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการวางแผนพื้นที่นันทนาการ ให้สอดคล้องกับพื้นที่ธรรมชาติ พื้นที่ประวัติศาสตร์ และพื้นที่ที่สัมพันธ์กับการท่องเที่ยว
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมการอบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการวางแผนพื้นที่นันทนาการ ให้สอดคล้องกับพื้นที่ธรรมชาติ พื้นที่ประวัติศาสตร์ และพื้นที่ที่สัมพันธ์กับการท่องเที่ยว

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 23/03/2563 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รมย์ชลีรดา  ด่านวันดี (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นายอำนาจ  ชิดทอง (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นายสุรพล  บุญยืน (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์พิทักษ์พงศ์  แบ่งทิศ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าธรรมเนียมลิขสิทธิ์โปรแกรมเกี่ยวกับการฝึกอบรม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 1,500.00 บาท 0.00 บาท 1,500.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร (จำนวน 1,200 บาท x 2 ชั่วโมง x 1 คน)=2,400 บาท+(จำนวน 600 บาท x 3 ชั่วโมง x 6 คน)=10,800.-
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 13,200.00 บาท 0.00 บาท 13,200.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าบริหารโครงการ 10%
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 2,200.00 บาท 0.00 บาท 2,200.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 700.00 บาท 0.00 บาท 700.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าจัดพิมพ์ภาพถ่ายทางอากาศและแผนที่
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 400.00 บาท 0.00 บาท 400.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าเอกสารประกอบการสอน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 3,500.00 บาท 0.00 บาท 3,500.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าสาธารณูปโภค
ค่าจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 500.00 บาท 0.00 บาท 500.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 22000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาและอุปสรรค
-ไม่มี-
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรค
-ไม่มี-
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล