15697 : โครงการอบรม เรื่อง ทบทวนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร : Refresh Assessor with AUN-QA) วันที่ 29 เมษายน 2563
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
นางวันทินี ปิ่นแก้ว (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 26/3/2563 11:46:35
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนางานเดิม
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
29/04/2563  ถึง  29/04/2563
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  45  คน
รายละเอียด  กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 45 คน ประกอบด้วย o ผู้เข้าร่วม จำนวน 30 คน ผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ o ผู้สังเกตการณ์ จำนวน 15 คน 1) คณาจารย์ผู้สนใจ 2) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ/หลักสูตร 3) บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพ
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ กองพัฒนาคุณภาพ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน 2563 30,450.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
นาง จุดารัตน์  ชิดทอง
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
นาง วราภรณ์  ฟูกุล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
กองพัฒนาคุณภาพ
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านบริหารจัดการ
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2563 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 1.การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64MJU 1.3 ความเข้มแข็งของหลักสูตร คณาจารย์ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวชี้วัด 63 MJU 1.3.1 ผลการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ 61-64MJU 1.3.1 สนับสนุนให้มีการพัฒนา ผลักดันการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภายในที่เน้นการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคมและการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์มาตรฐานระดับอาเซียนอย่างต่อเนื่อง
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ตามที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ในการทำหน้าที่ ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA โดยที่ผ่านมาได้จัดโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรด้วยเกณฑ์ AUN-QA ในระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2561 ณ จังหวัดเชียงรายให้แก่คณาจารย์ที่มีความรู้ ความสามารถเพื่อพัฒนาต่อยอดความรู้ในการเป็นผู้ประเมิน นั้น ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะแก่ผู้ประเมินให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น สามารถทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงได้จัดโครงการอบรม เรื่อง ทบทวนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร : Refresh Assessors with AUN-QA โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้และทักษะในการทำหน้าที่ ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามแนวทางการประเมินของเกณฑ์ AUN-QA อันจะนำไปสู่การประเมินคุณภาพหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานเดียวกันและมีคุณภาพได้

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
2.1 เข้าใจสาระสำคัญของเกณฑ์ AUN-QA สามารถให้ข้อมูลป้อนกลับ ตัดสินผลการประเมิน และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่หลักสูตรที่รับการประเมินได้
2.2 ได้ทบทวนความรู้และพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามแนวทางการประเมินของเกณฑ์ AUN-QA ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : ผู้อบรมมีความเข้าใจในเกณฑ์ วิธีการประเมิน และมีทักษะในการประเมินผลคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามแนวทางตามเกณฑ์ AUN-QA ได้
KPI 1 : มหาวิทยาลัยมีจำนวนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรเพียงพอต่อความต้องการของหลักสูตร และหลักสูตรได้รับการประเมินอย่างถูกต้องตามเจตนารมณ์ของเกณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 80 80
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : ผู้อบรมมีความเข้าใจในเกณฑ์ วิธีการประเมิน และมีทักษะในการประเมินผลคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามแนวทางตามเกณฑ์ AUN-QA ได้
ชื่อกิจกรรม :
โครงการอบรม เรื่อง ทบทวนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร : Refresh Assessor with AUN-QA)

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 29/04/2563 - 29/04/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นางจุดารัตน์  ชิดทอง (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 45 คน X 100 บาท X 1 มื้อ 4,500
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 45 คน X 30 บาท X 2 มื้อ 2,700
ค่าธรรมเนียมห้องประชุม จำนวน 2,500 บาท X 1 วัน 2,500
ค่าธรรมเนียมห้องอาหาร จำนวน 500 X 1 วัน 500
ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน 45 ชุด X 50 บาท 2,250
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 12,450.00 บาท 0.00 บาท 12,450.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 5 คน X 6 ชั่วโมง X 600 บาท 18,000
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 18,000.00 บาท 0.00 บาท 18,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 30450.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล