15696 : โครงการแม่โจ้-แพร่ สู้ภัยโควิด-19
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
น.ส.ถิรนันท์ กิติคู้ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 26/3/2563 10:07:38
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนางานเดิม
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
31/03/2563  ถึง  30/09/2563
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  250000  คน
รายละเอียด  จากจำนวนประชากร ประกอบด้วย ประชาชนในอำเภอร้องกวาง อำเภอหนองม่วงไข่ อำเภอสอง และอำเภอเมืองแพร่ (บางส่วน) ของจังหวัดแพร่
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
นาย สุทิน  สามาทอง
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร. ศุกรี  อยู่สุข
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านบริหารจัดการ
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2563 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 6.การบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization) (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64MJU 6.1 มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด 63 MJU 6.1.4 ระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ 61-64MJU 6.1.6 พัฒนาระบบการสื่อสารองค์กรทั้งในเชิงยุทธศาสตร์และงานประจำ ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย มีแผนงานที่ชุดเจน ด้วยการบุรณาการทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความเข้าใจ และภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่มหาวิทยาลัย
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2563] ประเด็นยุทธศาสตร์ 5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมมาภิบาล
เป้าประสงค์ 5.1 การมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด 5.1.1 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการของหน่วยงาน
กลยุทธ์ พัฒนาระบบการสื่อสารองค์กรทั้งในเชิงยุทธศาสตร์และงานประจำ ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย มีแผนงานที่ชุดเจน ด้วยการบุรณาการทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความเข้าใจ และภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่มหาวิทยาลัย
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 ในจังหวัดแพร่ (วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓) สำนักงานสาธารสุขจังหวัดแพร่ ยังไม่พบผู้ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในจังหวัดแพร่ ตรวจพบผู้เข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง (PUI) สะสมจำนวน ๑๔ คน ดำเนินการตรวจผู้ที่มีความเสี่ยงและไม่พบผู้ติดเชื่อ จำนวน ๑๓ ราย และรอผลการตรวจ จำนวน ๑ ราย โดยมีผู้ที่เดินทางกลับมาจาก ๑๕ ประเทศที่ต้องเฝ้าระวัง (กักตัวเองที่บ้าน) ได้แก่ จีน (รวมฮ่องกงและมาเก๊า) เกาหลีใต้ อิตาลี อิหร่าน ฝรั่งเศส สเปน สหรัฐอเมริกา สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ ญี่ปุ่น เดินมาร์ก เนเธอร์แลนด์ สวีเดน อังกฤษ เยอรมนี จังหวัดแพร่ได้มีการติดตามผู้ที่เดินทางมาจากเขตติดโรคอันตรายและพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง จำนวน ๑๕ ประเทศ มีผู้อยู่สภาวะเสี่ยง ๑๘๖ ราย (ตั้งแต่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) แบ่งเป็น กลุ่มเฝ้าระวังอาการครบ ๑๔ วัน จำนวน ๑๖๒ ราย และกลุ่มเฝ้าระวังอาการยังไม่ครบ ๑๔ วัน จำนวน ๒๔ ราย ในส่วนของแรงงานที่เดินทางกลับมาจากประเทศเกาหลีใต้ มีทั้งหมด ๒๓ ราย (ตั้งแต่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓) แบ่งเป็น กลุ่มเฝ้าระวังอาการครบ ๑๔ วัน จำนวน ๘ ราย และกลุ่มเฝ้าระวังอาการยังไม่ครบ ๑๔ วัน จำนวน ๑๕ ราย จากปัญหาดังกล่าว สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ FM 94 MHz (เสียงจากแม่โจ้-แพร่) ได้เล็งเห็นถึงแนวทางการช่วยเหลือและร่วมกันแก้ปัญหาในบริบทของสื่อสารมวลชน เพราะหลังจากการระบาดของไวรัสโคโรน่า ส่งผลให้ประชาชน จะมีความวิตกจริต ความกลัว และการเหยียด ผู้ติดเชื้อตามมา (ผู้เชี่ยวชาญได้เตือนแล้วว่าการรักษาระยะห่าง การกักกันผู้ติดโรคนั้นเป็นเรื่องที่จำเป็น แต่ไม่ควรไปถึงขั้นการเหยียดเชื้อชาติ และศักดิ์ศรีของผู้ป่วย ซึ่งกรณีดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นแล้วในประเทศอย่างสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และออสเตรเลีย ซึ่งมีการเหยียดเชื้อชาติคนที่มาจากเอเชียตะวันออก) จากปัญหาข้างต้น สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สามารถดำเนินการในด้านต่าง ๆ ได้ เพื่อประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม เพื่อรับมือสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโร่น่าในปัจจุบัน ประกอบด้วย - การให้ความรู้ แนวทางในการป้องกันต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่ามีความสำคัญกับสถานการณ์ในประเทศไทย - การสร้างความเข้าใจต่อนโยบายของรัฐบาลต่อการที่ประชาชนที่สามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว - การเสริมสร้างการปฏิบัติตนเองตามหลักสุขภาพอนามัยต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า - การไม่สร้างความตระหนกต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า เช่น การกักตุนสินค้า การกลัวสัตว์เลี้ยง การรังเกียจผู้ติดเชื้อ การไม่ตื่นตระหนกต่อการแพร่ระบาด

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและการปฏิบัติตนต่อสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโร่น่า
2. เพื่อประชาสัมพันธ์ในเชิงภาพลักษณ์ขององค์กร
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : โครงการแม่โจ้-แพร่ สู้ภัยโควิด-19
KPI 1 : จำนวนครั้งที่ทำการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
20 ครั้ง 20
KPI 2 : จำนวนชั่วโมงที่ทำการจัดรายการวิทยุ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
20 ชั่วโมง 20
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : โครงการแม่โจ้-แพร่ สู้ภัยโควิด-19
ชื่อกิจกรรม :
การจัดรายการวิทยุผ่านสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา FM 94 MHz เพื่อเผยแพร่ข้อมูล/ข่าวสารการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 31/03/2563 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นายสุทิน  สามาทอง (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
หมวดรายจ่าย » งบดำเนินงาน
ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 0.00
ชื่อกิจกรรม :
การเผยแพร่ข้อมูล/ข่าวสารการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ก

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 31/03/2563 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นายสุทิน  สามาทอง (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
หมวดรายจ่าย » งบดำเนินงาน
ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 0.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล