15678 : โครงการแผนแม่บทงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 -2568)
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
น.ส.ถิรนันท์ กิติคู้ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 24/3/2563 11:32:19
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนางานเดิม
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
31/03/2563  ถึง  30/09/2563
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  80  คน
รายละเอียด  ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ หมวดรายจ่าย » งบดำเนินงาน เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ ภายใต้โครงการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 2563 30,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
น.ส. สรัญญา  โชติรัตน์
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร. ศุกรี  อยู่สุข
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านวิจัยและนวัตกรรม
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2563 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 3.การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม โดยใช้เกษตรเป็นรากฐาน เพื่อมุ่งสู่การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64MJU 3.1 ผลงานวิจัยมุ่งเน้นภาคการเกษตรเพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน
ตัวชี้วัด 63 MJU 3.1.1 ร้อยละการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดในแผนแม่บทการวิจัยของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ 61-64MJU 3.1.1 ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บทการวิจัยระยะ 15 ปี ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และร่วมสนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2563] ประเด็นยุทธศาสตร์ 2. การสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมด้วยองค์ความรู้ทางการเกษตรที่ยอมรับในระดับชาติ หรือนานาชาติ
เป้าประสงค์ 2.1 การผลิตผลงานวิจัยที่มุ่งเน้นองค์ความรู้ทางการเกษตรเป็นพื้นฐาน
ตัวชี้วัด 2.1.1 จำนวนผลงานวิจัยทางการเกษตรที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร หรือทรัพย์สินทางปัญญา
กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดทำผลงานวิจัยทางการเกษตรที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร หรือทรัพย์สินทางปัญญา
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 17 ม.3 ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ บนทางหลวงหมายเลข 11 (ถนนยันตรกิจโกศล) สายแพร่ – น่าน ห่างจากที่ว่าการอำเภอร้องกวาง ประมาณ 3 กิโลเมตร ห่างจากตัวเมืองแพร่ ประมาณ 30 กิโลเมตร ทั้งนี้เป็นโครงการ จัดตั้งสถาบันการศึกษา เพื่อขยายความรู้สู่ท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ มีสถานภาพเทียบเท่าคณะ ปัจจุบันเปิดดำเนินการสอนระดับ ปริญญาตรี จำนวน 14 สาขาวิชา มีจำนวนนักศึกษาประมาณ 1,394 คน มีจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น 173 คน แยกเป็นสายวิชาการ 99 คน สายสนับสนุน 74 คน โดยปัจจุบันมหาวิทยาลัยแม่โจ้- แพร่ฯ อยู่ภายใต้การบริหารของอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีรองอธิการบดีประจ าวิทยาเขต เป็นผู้ก ากับดูแล มีคณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดีและที่ปรึกษาคณบดี ทำาหน้าที่บริหารงานประจำ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มีพื้นที่ในความรับผิดชอบดูแล จำนวน 5 แปลง รวม 2,352 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่หลัก จำนวน 1,768 ไร่ พื้นที่อนุรักษ์ จำนวน 580 ไร่ พื้นที่ศูนย์ประสานงาน จำนวน 4 ไร่ 2 งาน ทั้งนี้สภาพแวดล้อมของที่ตั้งของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ ฯ เป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม แวดล้อมไปด้วยชุมชนดั้งเดิมของท้องถิ่น ปรัชญา วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยแม่โจ้- แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ดังต่อไปนี้ 1. ปรัชญา “มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑติสู่ความเป็นผู้อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งานเป็นผมู้ีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาของสังคมไทยที่มีการเกษตรเป็นฐานราก” 2. วิสัยทัศน์ “เป็นมหาวิทยาลัยทางการเกษตรและเทคโนโลยีที่ชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับชาติ” 3. เอกลักษณ์ “เป็นมหาวิทยาลัยที่ให้บริการด้านวิชาการ และส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” 4.อัตลักษณ์ ผลติบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติที่มคีวามเชี่ยวชาญ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 5. พันธกิจของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1. ผลติบัณฑิตให้ มีความรู้ทักษะด้านการเกษตรปลอดภัย โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 2. พัฒนาองค์ความ รู้ด้านการวิจัยทางการเกษตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่ความเชี่ยวชาญในระดับชาติ 3. เป็นศูนย์กลางการเรียนและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านการเกษตรปลอดภัย 4. ทำนุบำรุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมเกษตรท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่งิแวดล้อม 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล นโยบายของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ นโยบายการบริหารงานตามพันธกิจ ด้านการวิจัย 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรดำการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ตลอดจนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และน าไปใช้ประโยชน์ในการ พัฒนาชุมชนและประเทศ 2. สง่เสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับทุนวิจัยจากทั้งภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก และจัดให้มีระบบสนับสนุนงานวิจัยเพื่อสร้าง แรงจูงใจให้กับนักวิจัยที่มผีลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลงานของ สกอ.และ สกว. 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวิจัยด้านเกษตรปลอดภัย 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการทาวิจัยเพื่อแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์งานวิจัยของจังหวัดแพร่ และของชาติ และเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 5. บูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ 6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ทรัพย์สินทางปัญญา

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาแผนแม่บทวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ.2563-2568
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : โครงการแผนแม่บทงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 -2568)
KPI 1 : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 คน 80
KPI 2 : จำนวนแผนแม่บทงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ระยะ 5 ปี
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 แผน 1
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : โครงการแผนแม่บทงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 -2568)
ชื่อกิจกรรม :
การจัดทำแผนแม่บทงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 -2568)

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 31/03/2563 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
น.ส.สรัญญา  โชติรัตน์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นเงิน 2,500 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 80 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 5,600 บาท
3. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 80 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 120 บาท เป็นเงิน 9,600 บาท
4. ค่าจ้างเหมาเข้าเล่มรายงานแผนแม่บทงานวิจัย จำนวน 12 เล่ม ๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 21,300.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 21,300.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
1. ค่าตอบแทนวิทยากร (ภาคบรรยาย) จำนวน 3 คน ๆ ละ 1 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 1,800 บาท
2. ค่าตอบแทนวิทยากร (ภาคบรรยาย) จำนวน 2 คน ๆ ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 5,400.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 5,400.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
1. ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 3,300 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 3,300.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,300.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 30000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล