15674 : โครงการวิศวกรรมจิตอาสาจัดทำ Face Shield (Work from Home)
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
นางผุสดี วงศ์มาศ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 23/3/2563 14:57:04
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายนอก
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา (เบิกจ่ายจากงบพัฒนากิจกรรมนักศึกษา)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
25/03/2563  ถึง  30/06/2563
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  45  คน
รายละเอียด  นักศึกษาและศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร หมวดรายจ่าย » งบดำเนินงาน 1. งบประมาณเงินรายได้ (งบพัฒนากิจกรรมนักศึกษา) เป็นเงิน 20,000 บาท 2563 20,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
อาจารย์ ดร. แสนวสันต์  ยอดคำ
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2563 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 1.การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64 MJU 1.5 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด 63 MJU 1.5.3 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการพัฒนานักศึกษา 5 ด้านตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ก่อนสำเร็จการศึกษา
กลยุทธ์ 61-64MJU1.5.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เอื้อต่อการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านการพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียนของมหาวิทยาลัย
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2563] ประเด็นยุทธศาสตร์ การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
เป้าประสงค์ พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ
ตัวชี้วัด EN63-1.5.3 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการพัฒนานักศึกษา 5 ด้านตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ก่อนสำเร็จการศึกษา
กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เอื้อต่อการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านการพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียนของมหาวิทยาลัย
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ของคณะฯ โดยมีตัวแทนผู้นำนักศึกษา คือ นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร และเลขานุการสโมสรนักศึกษาคณะฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของคณะฯ และตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา มีกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ประกอบด้วย (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยโครงการวิศวกรรมจิตอาสาจัดทำ Face Shield (Work form Home) เป็นกิจกรรมพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียนด้านจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม และในสถานการณ์ปัจจุบันได้มีประกาศที่เกี่ยวข้องกับ มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิท-19 (Coronavius Disease 2019 (COVID-19)) เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงในการระบาดของโรคดังกล่าว และยังสามารถดำเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาได้ ซึ่งไม่จำเป็นต้องนัดรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมในมหาวิทยาลัย แต่สามารถดำเนินงานโดยนักศึกษาและศิษย์เก่าที่สนใจ ที่มีจิตอาสาร่วมจัดทำ Face Shield ที่บ้านของตนเอง (Work from Home) เพื่อนำผลผลิตที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมส่งต่อให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องการต่อไป กิจกรรมดังกล่าวส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้การรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เลือกกระทำสิ่งที่ถูกต้องดีงามเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ด้านคุณธรรมจริยธรรม และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารเพื่อเป็นประโยชน์กับสถานการณ์ปัจจุบัน ดำเนินกิจกรรมและรับผิดชอบโดยชมรมนักศึกษาของคณะฯ คือ ชมรมวิศวกรรมแม่โจ้ โดยมีรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสิ่งแวดล้อม อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมวิศวกรรมแม่โจ้ ผู้อำนวยการสถานบริการวิชาการคณะฯ ตลอดจนถึงบุคลากรในส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ดูแลและให้คำแนะนำปรึกษาแก่นักศึกษาในการจัดกิจกรรม

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียนด้านจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม (สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ด้านคุณธรรมจริยธรรม)
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : กิจกรรมพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียนด้านจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม (สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ด้านคุณธรรมจริยธรรม) : โครงการวิศวกรรมจิตอาสาจัดทำ Face Shield (Work from Home)
KPI 1 : ร้อยละของผู้เข้าร่วม
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
70 ร้อยละ 70
KPI 2 : นักศึกษาและศิษย์เก่าที่เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เสียสละเวลาส่วนตนกระทำสิ่งที่ถูกต้องดีงามเป็นประโยชน์แก่สังคมร่วมกัน (สอดคล้องด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม)
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
70 ร้อยละ 70
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : กิจกรรมพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียนด้านจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม (สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ด้านคุณธรรมจริยธรรม) : โครงการวิศวกรรมจิตอาสาจัดทำ Face Shield (Work from Home)
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมวิศวกรรมจิตอาสาจัดทำ Face Shield (Work from Home)

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 25/03/2563 - 30/06/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนวัฒน์  นิทัศน์วิจิตร (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
1. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 20,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 20,000.00 บาท 0.00 บาท 20,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 20000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล