15672 : โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการแปรรูปเบื้องต้นและการใช้อาคารปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
น.ส.ถิรนันท์ กิติคู้ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 23/3/2563 13:21:27
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนางานเดิม
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
31/03/2563  ถึง  30/09/2563
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  15  คน
รายละเอียด  นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
อาจารย์ ดร. สุภารัตน์  อำนาจ
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร. ศุกรี  อยู่สุข
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ด้านวิชาการ
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2563 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 1.การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64 MJU 1.5 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด 63 MJU 1.5.1 ร้อยละของโครงการพัฒนานักศึกษาที่มีการบูรณาการด้านทักษะ IT ภาษาอังกฤษ วิชาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ฯลฯ
กลยุทธ์ 61-64MJU 1.5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านภาษา IT และทักษะวิชาชีพ
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2563] ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. การเสริมสร้างวิชาการและทักษะวิชาชีพที่ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
เป้าประสงค์ 1.5 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด 1.5.1 ร้อยละความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนานักศึกษาที่มีการบูรณาการด้านทักษะไอที ภาษา วิชาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านภาษา IT และทักษะวิชาชีพ
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร ทำหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์เทคโนโลยีการอาหารและวิชาชีพที่สัมพันธ์กัน โดยต้องมีการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียนให้มีความสามารถ จนเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานทางอุตสาหกรรมอาหาร หลักสูตรฯจึงได้พยายามจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาความสามารถให้แก่นักศึกษาในหลากหลายด้าน เช่น การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ การให้ความรู้ด้านภาษาจีนเบื้องต้นให้แก่นักศึกษาที่สนใจ การพัฒนาทักษะด้านไอที และที่สำคัญคือ ทักษะที่เพิ่มความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ อันจะนำไปสู่การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล ดังนั้น หลักสูตรฯ จึงเห็นควรให้มีการจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการแปรรูปเบื้องต้นและการใช้อาคารปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ โโยนักศึกษาที่ผ่านการอบรมจะสามารถใช้เครื่องมือในโรงงานนำร่องอุตสาหกรรมเกษตรและอาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง เป็นการเสริมทักษะในการทำปัญหาพิเศษ และเป็นความรู้นำทางสู่การหารงานในตลาดแรงงานได้ในอนาคต

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการแปรรูปเบื้องต้น และการใช้อาคารปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการแปรรูปเบื้องต้นและการใช้อาคารปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ
KPI 1 : การดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
ประเภท : เชิงเวลา
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 2 : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
15 คน 15
KPI 3 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการแปรรูปเบื้องต้นและการใช้อาคารปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ
ชื่อกิจกรรม :
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการแปรรูปเบื้องต้นและการใช้อาคารปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 31/03/2563 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ ดร.สุภารัตน์  อำนาจ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์ ดร.พัตรเพ็ญ  เพ็ญจำรัส (ผู้รับผิดชอบรอง)
นางสุรัลชนา  มะโนเนือง (ผู้รับผิดชอบรอง)
น.ส.บังอร  ปินนะ (ผู้รับผิดชอบรอง)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา  วัฒนนภาเกษม (ผู้รับผิดชอบรอง)
นายอนุกูล  จันทร์แก้ว (ผู้รับผิดชอบรอง)
น.ส.อังคณา  ชมภูมิ่ง (ผู้รับผิดชอบรอง)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงศ์  ปกแก้ว (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
หมวดรายจ่าย » งบดำเนินงาน
ไม่เบิกค่าใช้จ่าย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 0.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล