15671 : โครงการเตรียมรับสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019) และการป้องกันสุขภาพจากสถานการณ์ฝุ่น PM2.5
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
นางอรทัย เป็งนวล (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 23/3/2563 12:59:28
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการยุทธศาสตร์ (Go Eco U.)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
23/03/2563  ถึง  30/09/2563
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  4000  คน
รายละเอียด  นักศึกษาและบุคลากร
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน 2563 166,390.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
นาย ประคอง  ยอดหอม
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ  ดุษฎี
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อม
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2563 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 6.การบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization) (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64MJU 6.1 มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด ุ63 MJU ุ6.1.2 cancel
กลยุทธ์ 63-64MJU6.1.5 ขับเคลื่อนและผลักดันการดำเนินงานตามนโยบายผู้บริหารให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019) ขยายวงกว้างขึ้นทั่วโลก และมีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงขึ้นต่อเนื่อง จนเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ออกแถลงการณ์ระบุว่า ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ได้เข้าสู่สภาวะแพร่ระบาดไปทั่วโลก ประกอบด้วยสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในจังหวัดเชียงใหม่สูงเกินมาตรฐาน และส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้ออกมาตรการและแนวทางการเตรียมรับสถานการณ์ดังกล่าว และมอบหมายให้กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเตรียมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงการป้องกันสุขภาพจากสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ให้กับนักศึกษา บุคลากร ดังนั้น จึงขออนุมัติโครงการเตรียมรับสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019) และการป้องกันสุขภาพจากสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ซึ่งต้องดำเนินการอย่างเร่งต่อไป

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน พื้นที่มหาวิทยาลัย
เพื่อบรรเทาปัญหาและป้องกันสุขภาพจากสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่มหาวิทยาลัย
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : มหาวิทยาลัยมีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการบรรเทาปัญหาฝุ่นละออง ให้กับบุคลากร นักศึกษา
KPI 1 : เครื่องพ่นละอองฝอย ระบบแบตเตอรี่
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 เครื่อง 1
KPI 2 : นักศึกษา บุคลากร และหน่วยงานของมหาวิทยาลัยได้รับการบริการการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการบรรเทาปัญหาฝุ่น PM2.5
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
70 ร้อยละ 70
KPI 3 : เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 เครื่อง 1
KPI 4 : เครื่องฟอกอากาศ (จัดทำเอง)
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
15 เครื่อง 15
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : มหาวิทยาลัยมีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการบรรเทาปัญหาฝุ่นละออง ให้กับบุคลากร นักศึกษา
ชื่อกิจกรรม :
เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่มหาวิทยาลัย

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 23/03/2563 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นายประคอง  ยอดหอม (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบลงทุน » ค่าครุภัณฑ์
ค่าครุภัณฑ์เครื่องพ่นละอองฝอย ระบบแบตเตอรี่ จำนวน 1 เครื่อง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 83,590.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 83,590.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (เครื่องวัดอุณหภูมิ) จำนวน 1 เครื่อง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 3,200.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,200.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ (น้ำยาฆ่าเชื้อโรค) จำนวน 1 รายการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 42,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 42,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงาน (ตรายาง ฯลฯ) สำหรับใช้ประจำจุดคัดกรอง/วัดอุณหภูมิร่างกาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 100.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 100.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 128890.00
ชื่อกิจกรรม :
จัดทำเครื่องฟอกอากาศ

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 23/03/2563 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นายประคอง  ยอดหอม (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุจัดทำเครื่องฟอกอากาศ (ไส้กรองอากาศ พัดลมดูดอากาศ ท่อ pvc ฯลฯ) จำนวน 15 ชุด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 37,500.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 37,500.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 37500.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาและอุปสรรค
อาจจะต้องใช้เวลาในการจัดหาวัสดุ เนื่องจากวัสดุบางชนิดขาดตลาด
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรค
จัดหาจากหลาย ๆ แหล่ง เพื่อให้ได้ครบตามจำนวนที่ต้องการ และภายในเวลาที่กำหนด
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล