15661 : โครงการสนับสนุนสู่ความเป็นนานาชาติ (สหกิจศึกษา ประชุมวิชาการ วารสาร อบรมสัมมนา)
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
นางเพ็ญศิริ หน่อแก้ว (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 18/3/2563 10:04:30
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนางานเดิม
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
01/03/2563  ถึง  30/09/2563
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  1  คน
รายละเอียด  กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรภายในและภายนอก
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ วิทยาลัยพลังงานทดแทน หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563 แผนงานการเรียนการสอน งานสนับสนุนการจัดการศึกษา กองทุนกิจการนักศึกษา งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 จำนวน 5๐,๐๐๐ บาท 2563 50,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
น.ส. กมลดารา  เหรียญสุวรรณ
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ  ไชยชนะ
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านวิชาการ
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2563 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 2.การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64MJU 2.3 มีฐานข้อมูลทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับความเป็นนานาชาติ และเผยแพร่อย่างหลายหลายช่องทาง เพื่อให้เกิด Visibility ในสังคมอุดมศึกษา
ตัวชี้วัด 63 MJU 2.3.1 จำนวนฐานข้อมูล วารสารออนไลน์ หรือเวบไซต์ของมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นสากล
กลยุทธ์ 61-64MJU 2.3.1 พัฒนาหรือสร้างระบบฐานข้อมูล เช่น ฐานข้อมูลงานวิจัย นักศึกษา หลักสูตร บริการวิชาการ บุคลากร ฯลฯ หรือวารสารออนไลน์ของมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นสากล เพื่อสร้าง Visibility ในระดับนานาชาติ
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2563] ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ
เป้าประสงค์ 2.1 มีฐานข้อมูลทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับความเป็นนานาชาติ และเผยแพร่อย่างหลายหลายช่องทาง เพื่อให้เกิด Visibility
ตัวชี้วัด 2.1.1 จำนวนฐานข้อมูล วารสารออนไลน์ หรือเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นสากล
กลยุทธ์ 2.1.1.1 พัฒนาหรือสร้างระบบฐานข้อมูล เช่น ฐานข้อมูลงานวิจัย นักศึกษา หลักสูตร บริการวิชาการ บุคลากร ฯลฯ หรือวารสารออนไลน์ของมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นสากล เพื่อสร้าง Visibility ในระดับนานาชาติ
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

เพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยรวมถึงแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย และแผนการพัฒนาของวิทยาลัยพลังงานทดแทน ในงานด้านความเป็นนานาชาติ ดังนั้นวิทยาลัยพลังงานทดแทนโดยส่วนงานวิชาการและพัฒนานักศึกษาจึงเล็งเห็นและให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาทั้งทางด้านวิชาการและด้านการพัฒนานักศึกษาเพื่อเข้าสู่ความเป็นนานาชาติ โดยนอกจากการสร้างบรรยาการการเรียนการสอนที่แทรกสอดการใช้ภาษาอังกฤษ แล้วยังสนับสนุนให้มีการนำเสนอผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ ดังนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและแสดงถึงการเห็นความสำคัญของการผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับนานาชาติจึงเสนอโครงการสนับสนุนสู่ความเป็นนานาชาติ (สหกิจศึกษา ประชุมวิชาการ วารสาร อบรมสัมมนา) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อพัฒนาหรือสร้างระบบฐานข้อมูลงานวิจัย การนำเสนอวารสารออนไลน์ของวิทยาลัยพลังงานทดแทน
เพื่อให้นักศึกษาได้มีทักษะการเรียนรู้ในระดับนานาชาติการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : พัฒนาและสร้างระบบวารสารออนไลน์
KPI 1 : ระบบวารสารออนไลน์ในระดับนานาชาติ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 ระบบ 1
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : พัฒนาและสร้างระบบวารสารออนไลน์
ชื่อกิจกรรม :
1. การจัดทำระบบวารสารออนไลน์ในระดับนานาชาติ

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/03/2563 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
น.ส.กมลดารา  เหรียญสุวรรณ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาจัดทำรูปเล่มวารสาร จำนวน 125 เล่ม ๆ ละ 400 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 50,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 50,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 50000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล