15660 : โครงการขยายผลการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ในระดับครัวเรือนและชุมชน เพื่อการสร้างเป็นอำเภอต้นแบบในการใช้พลังงานหมุนเวียน
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
นางเพ็ญศิริ หน่อแก้ว (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 17/3/2563 15:29:40
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการบริการวิชาการในลักษณะโครงการ (Project base) เพื่อบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
01/03/2563  ถึง  30/09/2563
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  600  คน
รายละเอียด  กลุ่มเป้าหมาย: ชุมชนจำนวน 12 ชุมชน พื้นที่ดำเนินการ: เขตพื้นที่ ต.ป่าไผ่ ต.หนองแฝก ต.หนองจ๊อม ต.หนองหาร และ ต. สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณแผ่นดิน วิทยาลัยพลังงานทดแทน หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน เบิกจ่ายจากโครงการบริการวิชาการในลักษณะ Project base เพื่อบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 2563 1,000,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รจพรรณ  นิรัญศิลป์
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สราวุธ  พลวงษ์ศรี
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านบริการวิชาการ
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2563 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 4.การบริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชนด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64MJU 4.1 ระบบการบริหารจัดการงานบริการ วิชาการที่ดี มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด 63 MJU 4.1.2 จำนวนเงินรายได้จากการให้บริการวิชาการจากต่างประเทศ (Vision KPI)
กลยุทธ์ 61-64MJU 4.1.1 กำหนดยุทธศาสตร์การบริการวิชาการที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ตอบสนองการพัฒนาประเทศ แก้ปัญหาพื้นที่
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2563] ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชนเข้มแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง
เป้าประสงค์ 4.1 เป็นที่พึ่งของประชาชน และมีส่วนร่วมในการยกระดับการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
ตัวชี้วัด 4.1.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาชุมชนเป้าหมาย
กลยุทธ์ 4.1.1.1 พัฒนาการให้บริการวิชาการเพื่อมุ่งพัฒนาและเป็นที่พึ่งของชุมชนและสังคม
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันปัญหาขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในชุมชนเป็นปัญหาที่ได้รับความสำคัญในการด้านการบริหารจัดการ สืบเนื่องจากปริมาณประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น การขยายตัวของสังคมเมือง การบริโภคอุปโภคจากร้านสะดวกซื้อต่างๆที่เข้ามาอำนวยความสะดวกต่อชีวิตประชาชน ส่งผลให้ปริมาณขยะอินทรีย์มีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการขยะอินทรีย์ของชุมชนในปัจจุบัน ทางเทศบาลหลายแห่งได้รณรงค์เรื่องการแยกขยะเปียกและนำไปผลิตเป็นปุ๋ยหมักหรือจัดการด้วยการฝังกลบ แต่พบว่ายังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรและเกิดปัญหาเรื่องความสกปรกหรือการกลายเป็นแหล่งเพาะพันธ์เชื้อโรค การบริหารจัดการชยะอินทรีย์จึงกลายเป็นเรื่องที่ผู้นำชุมชน หรือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องต้องเร่งเข้ามาดำเนินการแก้ไข โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจและเสนอแนะแนวทางแก่ประชาชนให้มีการบริหารจัดการขยะอินทรย์อย่างถูกต้องในแต่ละครัวเรือน ในช่วงสามปีที่ผ่านมา วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจพรรณ นิรัญศิลป์ หัวหน้าโครงการได้มีการดำเนินงานผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาขยะอินทรีย์อย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน ด้วยการให้ความรู้ผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน ดำเนินการควบคู่ทั้งการให้ความรู้แก่เยาวชนในโรงเรียนเพื่อเป็นกำลังหนุนสำคัญในการดำเนินการในภายภาคหน้าและสานต่อแนวคิดของพ่อแม่ เมื่อเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ โดยในปี พ.ศ. 2560 ได้เริ่มต้นจัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์เพื่อสร้างต้นแบบการใช้พลังงานหมุนเวียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเคยเป็นสถานศึกษาที่มีการดำเนินการด้านการจัดการขยะอินทรีย์ มีความพร้อมที่จะสร้างเป็นต้นแบบแห่งแรก ได้แก่ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ และในปี พ.ศ.2561 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 100,000 บาท และจากความสำเร็จในการจัดโครงการได้มีความต่อเนื่อง ในการขยายผลไปยังโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ติดกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้รับงบประมาณในการจัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์เพื่อการขยายผลการสร้างต้นแบบการใช้พลังงานหมุนเวียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่โรงเรียนศรีบุญเรือง งบประมาณจำนวน 100,000 บาท จากผลสำเร็จที่เป็นที่ประจักษ์ในโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ในชุมชน ทำให้ผู้นำชุมชนในตำบลป่าไผ่สนใจในเรื่องของการนำเทคโนโลยีระบบก๊าซชีวภาพไปใช้ในการบริหารจัดการขยะอินทรีย์ในชุมชน ซึ่งทางผู้จัดโครงการ จึงได้มีแนวคิดเผยแพร่ความรู้ระบบผลิตก๊าซชีวภาพผ่านโครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ในระดับครัวเรือนและชุมชน โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ใช้งานง่าย ง่ายต่อการบำรุงรักษา มีราคาต่อชุดที่ไม่แพงจนเกินไปเพื่อสามารถขยายผลจากต้นแบบได้ ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวครอบคลุมการอบรมในพื้นที่เทศบาลตำบลป่าไผ่ จำนวน 15 หมู่บ้าน จัดอบรมทั้งสิ้น 8 ครั้ง และยังเชื่อมต่อไปยังชุมชนตั้นแบบในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่แฝก จำนวน 4 ครั้ง เพื่อวางแนวทางการขยายผลต่อไปยังอนาคต จากผลการจัดโครงการพบว่า ประชาชนในชุมชนให้ความสนใจและมีการต่อยอดนำไปประยุกต์ในใช้ในครัวเรือน มีประชาชนในพี้นที่ป่าไผ่ส่วนหนึ่งซึ่งนับถือศาสนาคริสต์ใน 3 ชุมชนและรวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมทางศาสนาทุกวันอาทิตย์ จำนวนประมาณ 100 คนต่อชุมชน แจ้งความประสงค์ขอโอกาสในการรับฟังการถ่ายทอดเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพในทั่วถึง เพื่อจะดำเนินการต่อยอดไปใช้งานกับโบสถ์ในชุมชนและในเทศบาลตำบลแม่แฝก มีชุมชนที่มีความพร้อมและสนใจการใช้เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพเพื่อการจัดการขยะอินทรีย์ (สืบเนื่องจากเห็นเทศบาลตำบลในอำเภอสันทราย อีก 5 ตำบลที่ให้ความสนใจ อยากได้รับโอกาสในการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์เพื่อการบริหารจัดการขยะดังกล่าว จำนวน 5 ตำบล เพื่อเป็นการขยายผลการสร้างต้นแบบให้แก่ประชาชนในชุมชน ซึ่งทางวิทยาลัยพลังงานทดแทนเชื่อมั่นว่า จากการดำเนินโครงการทั้งหมดที่ผ่านมาและหากมีความต่อเนื่องในอนาคต จะสามารถขยายผลไปยังชุมชนอื่นๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ได้และเกิดเป็นต้นแบบที่ดีในการขยายผลไปยังชุมชนอื่นทุกจังหวัดในประเทศไทย

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ด้านการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์สู่ชุมชน
เพื่อส่งเสริมการลดปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน โดยใช้เทคโนโลยีระบบก๊าซชีวภาพ
เพื่อสร้างพลังงานหมุนเวียนจากขยะมูลฝอยและนำกลับมาใช้ในครัวเรือน
เพื่อขยายผลการสร้างอำเภอต้นแบบในการใช้งานระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ในชุมชน
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : · ผู้ผ่านการอบรมความรู้ด้านระบบก๊าซชีวภาพผ่านสื่อการเรียนรู้ · ได้อำเภอในต้นแบบด้านการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธีด้วยการขยายผลการสร้างต้นแบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ · หลักสูตรการฝึกอบรม
KPI 1 : ประหยัดค่าใช้จ่าย LPG ในพื้นที่อบรม
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
2550 บาท/เดือน 2550
KPI 2 : จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
600 คน 600
KPI 3 : ร้อยละของกิจกรรมในโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
ประเภท : เชิงเวลา
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 4 : ได้ตำบลป่าไผ่ ตำบลแม่แฝก เป็นต้นแบบด้านการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธีด้วยการขยายผลการสร้างต้นแบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
2 ตำบล 2
KPI 5 : ลดปริมาณขยะอินทรีย์ของครัวเรือนในพื้นที่อบรม
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
7200 กิโล/เดือน 7200
KPI 6 : ร้อยละของผู้เข้าอบรมที่มีความพึงพอใจต่อการอบรม
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 7 : เอกสารประกอบการเรียนรู้
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 เรื่อง 1
KPI 8 : ได้อำเภอสันทรายเป็นต้นแบบด้านการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธีด้วยการขยายผลการสร้างต้นแบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 อำเภอ 1
KPI 9 : ชุมชนที่ผ่านการอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
12 ชุมชน 12
KPI 10 : ร้อยละชองงบประมาณที่มีการเบิกจ่ายตามระยะเวลาที่กำหนด
ประเภท : เชิงต้นทุน
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
100 ร้อยละ 100
KPI 11 : ได้พลังงานก๊าซชีวภาพทดแทน LPG ในพื้นที่อบรม
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
170 กิโล/เดือน 170
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : · ผู้ผ่านการอบรมความรู้ด้านระบบก๊าซชีวภาพผ่านสื่อการเรียนรู้ · ได้อำเภอในต้นแบบด้านการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธีด้วยการขยายผลการสร้างต้นแบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ · หลักสูตรการฝึกอบรม
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมย่อยที่ 1 ติดต่อประสานงาน ประชาสัมพันธ์ กับชุมชนหรือหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอสันทราย และคัดเลือกชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/03/2563 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจพรรณ  นิรัญศิลป์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมายานพาหนะพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงในการลงสำรวจชุมชน 12 ครั้ง (2,500 บาท/ครั้ง x 12ครั้ง)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 30,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 30,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการวิจัย คุณวุฒิปริญญาตรี 1 คน (15,000 บาท x 7 เดือน)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 105,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 105,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานลงสำรวจพื้นที่ชุมชน จำนวน 5 คนๆ ละ 1 วันๆ ละ 200 บาท จำนวน 12 ครั้ง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 12,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 12,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุสำนักงาน (กระดาษ แฟ้มเอกสาร ค่าส่งเอกสาร อื่นๆ) จำนวน 40,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 40,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 40,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 187000.00
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมย่อยที่ 2 จัดทำสื่อประกอบการอบรม

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/03/2563 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจพรรณ  นิรัญศิลป์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจัดทำคู่มือ/เอกสารประกอบการอบรม (จำนวน 600 เล่มๆ ละ 70 บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 42,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 42,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าทำโปสเตอร์ไวนิลโครงการ จำนวน 4 แผ่นๆละ 5,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 20,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 20,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจัดทำแบบสอบถาม แบบประเมินความรู้ ความเข้าใจ ความพึงพอใจในกิจกรรม (จำนวน 600 ชุด ๆละ 50 บาท )
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 30,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 30,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน จำนวน 5 คนๆ ละ 200 บาท จำนวน 5 ครั้ง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 5,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 120,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 120,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 120,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุก่อสร้าง (ท่อ ข้อต่อ กาวทาท่อ เป็นต้น) จำนวน 72,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 72,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 72,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 91,200 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 91,200.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 91,200.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุเกษตร จำนวน 39,600 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 39,600.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 39,600.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุสำนักงาน (แฟ้มงาน กระดาษ แฟ้มเอกสาร ค่าส่งเอกสาร อื่นๆ) จำนวน 10,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 10,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 10,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 429800.00
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมย่อยที่ 3 จัดการอบรมความรู้ด้านพลังงานทดแทนระบบก๊าซชีวภาพให้แก่ประชาชนโดยผ่านชุดสาธิตด้านระบบก๊าซชีวภาพ

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/03/2563 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจพรรณ  นิรัญศิลป์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค้าจ้างเหมายานพาหนะพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงในการลงพื้นที่ฝึกอบรมชุมชน (1 คันๆ ละ 2,500 บาท/ครั้ง x 12 ครั้ง)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 30,000.00 บาท 0.00 บาท 30,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ มื้อละ 150 บาท จำนวน 50 คน 12 ครั้ง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 90,000.00 บาท 0.00 บาท 90,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ มื้อละ 35 บาท จำนวน 50 คน 12 ครั้ง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 42,000.00 บาท 0.00 บาท 42,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน (8 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท x 12 ครั้ง)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 57,600.00 บาท 0.00 บาท 57,600.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร 2 คน (8 ชั่วโมงๆละ 300 บาท x 12 ครั้ง)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 57,600.00 บาท 0.00 บาท 57,600.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานจำนวน 10 คน (วันละ 200 บาท x 12 ครั้ง)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 24,000.00 บาท 0.00 บาท 24,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุสำนักงาน (กระดาษ แฟ้มเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร และอื่นๆ)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 10,000.00 บาท 0.00 บาท 10,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 311200.00
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมย่อยที่ 4 ติดตามผลการดำเนินโครงการในพื้นที่ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/03/2563 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจพรรณ  นิรัญศิลป์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมายานพาหนะพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงในการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน (1 คันๆ ละ 2,500 บาท/ครั้ง x 12 ครั้ง)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 30,000.00 บาท 30,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานจำนวน 2 คน (วันละ 200 บาท x 12 ครั้ง)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 4,800.00 บาท 4,800.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุสำนักงาน (ได้แก่กระดาษ ปากกา ดินสอ ค่าถ่ายเอกสาร และอื่นๆ)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 7,200.00 บาท 7,200.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 42000.00
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมย่อยที่ 5 วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าอบรม การประเมินผลการดำเนินโครงการ และสรุปผลการดำเนินโครงการ

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/03/2563 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจพรรณ  นิรัญศิลป์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุสำนักงาน ได้แก่กระดาษ ปากกา ดินสอ ค่าถ่ายเอกสาร และอื่นๆ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 30,000.00 บาท 30,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 30000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
รายการเอกสารประกอบ
7.เอกสารแนบ ย.002 - ก๊าชชีวภาพ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล