15659 : โครงการเสริมสร้างสมรรถนะนักศึกษา: Be the next Gen of hospitality ตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะพื้นฐานของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน สาขาการโรงแรม ACCSTP แผนกอาหาร (Food Production) แผนกอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Service)
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
นางดวงใจ ไพพงค์ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 17/3/2563 15:04:08
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนางานเดิม
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
19/03/2563  ถึง  20/03/2563
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  50  คน
รายละเอียด  นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว คณาจารย์และวิทยากร
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้คณะพัฒนาการท่องเที่ยว แผนงานรอง : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน กิจกรรมหลักจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ แผนงานการเรียนการสอน งานจัดการศึกษาสาขาพัฒนาการท่องเที่ยว กองทุนเพื่อการศึกษา งบเงินอุดหนุน 2563 26,400.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
อาจารย์ อรุณโรจน์  พวงสุวรรณ
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านวิชาการ
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2563 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 1.การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64MJU 1.2 บัณฑิตมีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 63 MJU 1.2.2 ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำและศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี
กลยุทธ์ 61-64MJU 1.2.2 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนยุคใหม่ และพร้อมก้าวสู่การปฏิบัติงานในระดับนานาชาติ
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2563] ประเด็นยุทธศาสตร์ TDS63ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
เป้าประสงค์ TDS1.2 บัณฑิตมีสมรรถนะในระดับสากล (63)
ตัวชี้วัด TDS1.2.2 ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำและศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี (63)
กลยุทธ์ TDS1.2.2.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนยุคใหม่และพร้อมก้าวสู่การปฏิบัติงานในระดับนานาชาติ (63)
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์ประกอบด้วยทักษะสำคัญทั้งหมด 13 ด้าน ตามนโยบายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่กำหนดให้หลักสูตรต่าง ๆ มีการจัดทำหลักสูตรให้เป็นไปตามหลักการ Outcome-Based Education (OBE) หลักสูตรฯ จึงมีการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว ในแต่ละปี หลักสูตรฯ จึงได้วางแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาที่แตกต่างกันไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาทักษะที่หลักสูตรฯ ได้กำหนดไว้ในแต่ละชั้นปีการศึกษา ดังนี้ ชั้นปีที่ 1: นักศึกษาจะได้รับความรู้และทักษะเกี่ยวกับวิชาพื้นฐานที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด รวมถึงแนวคิดพื้นฐานและธรรมชาติของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่บริบทของการเป็นบุคลากรทางการท่องเที่ยวมืออาชีพ ชั้นปีที่ 2: นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาทักษะเฉพาะทางที่เกี่ยวกับองค์ประกอบที่สำคัญของธุรกิจท่องเที่ยว โดยให้นักศึกษาทดลองตามวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) และเรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากมืออาชีพ ชั้นปีที่ 3: นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ และการเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ โดยมีการฝึกปฏิบัติจริงเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารจัดการสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ ชั้นปีที่ 4: นักศึกษาสามารถบูรณาการองค์ความรู้ และทักษะด้านการบริหารจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว สู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และประชากรโลก นอกเหนือจากการดำเนินการเพื่อตอบรับนโยบายของมหาวิทยาลัยแล้ว การจัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะนักศึกษา: Be the next Gen of hospitality ตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะพื้นฐานของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน สาขาการโรงแรม ACCSTP ยังสอดคล้องตอบรับกับแผนการใช้หลักสูตรการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวที่กำหนดให้นักศึกษาพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับสมรรถนะพื้นฐานของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน และมีกิจกรรมฝึกประสบการณ์ 400 ชั่วโมงในระหว่างปิดภาคการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจลึกซึ้งในธุรกิจท่องเที่ยวประเภทต่าง ๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ชั้นปีที่ 2: กิจกรรมฝึกประสบการณ์ด้านธุรกิจโรงแรมและภัตตราคาร ชั้นปีที่ 3: กิจกรรมฝึกประสบการณ์ด้านธุรกิจขนส่ง ทัวร์ และ MICE ดังนั้น เพื่อให้นักศึกษาในชั้นปีที่ 2 สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายได้สามารถพัฒนาสมรรถนะของตนให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้กำหนด การจัดทำ “โครงการเสริมสร้างสมรรถนะนักศึกษา: Be the next Gen of hospitality ตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะพื้นฐานของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน สาขาการโรงแรม ACCSTP” ในแผนกอาหาร (Food Production) แผนกอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Service) จึงเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีทักษะและประสบการณ์เพื่อพร้อมแก่การเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจท่องเที่ยว

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะพื้นฐานของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน สาขาการโรงแรม ACCSTP แผนกอาหาร (Food Production) แผนกอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Service) โดยทดลองตามวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) และเรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากมืออาชีพ ตามวัตถุประสงค์การจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) โดยในระดับชั้นปีที่ 2 ซึ่งกำหนดให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะเฉพาะทางที่เกี่ยวกับองค์ประกอบที่สำคัญของธุรกิจท่องเที่ยว โดยให้นักศึกษาทดลองตามวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) และเรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากมืออาชีพ
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบูรณการกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาของแต่ละภาคการศึกษา (ธท 220 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ธท 242 การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม ธท 300 พฤติกรรมผู้บริโภคทางการท่องเที่ยว และ ธท 232 หลักมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวมืออาชีพ)
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : นักศึกษาได้พัฒนาสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะพื้นฐานของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน สาขาการโรงแรม ACCSTP แผนกอาหาร (Food Production) แผนกอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Service) โดยทดลองตามวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) และเรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากมืออาชีพฯ
KPI 1 : นักศึกษาสามารถใช้แนวปฏิบัติที่ดีเลิศที่ได้เรียนรู้จากมืออาชีพมาปฏิบัติทักษะงาน โรงแรม และ ภัตตาคาร ได้อย่างถูกต้องและตรงตามมาตรฐานการทำงานของสถานประกอบการ
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 2 : นักศึกษามีผลคะแนน pre test , post test เพิ่มขึ้น
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : นักศึกษาได้พัฒนาสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะพื้นฐานของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน สาขาการโรงแรม ACCSTP แผนกอาหาร (Food Production) แผนกอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Service) โดยทดลองตามวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) และเรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากมืออาชีพฯ
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมการเสริมสร้างสมรรถนะนักศึกษา: Be the next Gen of hospitality ตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะพื้นฐานของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน สาขาการโรงแรม ACCSTP แผนกอาหาร (Food Production) แผนกอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Service)

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 19/03/2563 - 20/03/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์อรุณโรจน์  พวงสุวรรณ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 600 บาท x 2 คน x 6 ชั่วโมง x 2 วัน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 14,400.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 14,400.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 12,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 12,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 26400.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล