15658 : โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ในชุมชนเกษตรกรรม
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
นางเพ็ญศิริ หน่อแก้ว (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 17/3/2563 14:52:05
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการบริการวิชาการในลักษณะโครงการ (Project base) เพื่อบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
01/03/2563  ถึง  30/09/2563
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  100  คน
รายละเอียด  กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 100 คน ประกอบด้วย ชุมชนเกษตรกรรม จำนวน 10 แห่ง
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณแผ่นดิน วิทยาลัยพลังงานทดแทน หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน เบิกจ่ายจากโครงการบริการวิชาการในลักษณะ Project base เพื่อบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 2563 1,500,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
รองศาสตราจารย์ ดร. อัครินทร์  อินทนิเวศน์
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สราวุธ  พลวงษ์ศรี
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านบริการวิชาการ
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2563 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 4.การบริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชนด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64MJU 4.1 ระบบการบริหารจัดการงานบริการ วิชาการที่ดี มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด 63 MJU 4.1.2 จำนวนเงินรายได้จากการให้บริการวิชาการจากต่างประเทศ (Vision KPI)
กลยุทธ์ 61-64MJU 4.1.1 กำหนดยุทธศาสตร์การบริการวิชาการที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ตอบสนองการพัฒนาประเทศ แก้ปัญหาพื้นที่
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2563] ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชนเข้มแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง
เป้าประสงค์ 4.1 เป็นที่พึ่งของประชาชน และมีส่วนร่วมในการยกระดับการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
ตัวชี้วัด 4.1.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาชุมชนเป้าหมาย
กลยุทธ์ 4.1.1.1 พัฒนาการให้บริการวิชาการเพื่อมุ่งพัฒนาและเป็นที่พึ่งของชุมชนและสังคม
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยมีประชาชนจำนวนมากที่ประกอบอาชีพเกษตรกร เช่น ทำนา ทำไร่ ทำสวน ประมง เป็นต้น ดังนั้นน้ำจึงเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญอย่างมาก โดยจากข้อมูลพบว่าปริมาณน้ำกว่าร้อยละ 70 ถูกใช้ไปเพื่อการชลประทานเพื่อทำการเกษตร และปัจจุบันเกษตรกรมีการเปลี่ยนวิถีการทำเกษตรโดยหันมาใช้เครื่องมือเพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำเกษตรให้มากขึ้น เช่นการใช้เครื่องสูบน้ำที่ใช้น้ำมันหรือไฟฟ้า เพื่อสูบน้ำเข้าหรือออกจากพื้นที่ทำการเกษตร ซึ่งทำให้มีการลงทุนที่เพิ่มขึ้นและต้องจ่ายค่าพลังงานเพิ่มขึ้น อีกทั้งมีการพบปัญหาการใช้เครื่องสูบน้ำในพื้นที่ไม่มีไฟฟ้า หรือพื้นที่ที่เข้าถึงลำบากทำให้เกษตรกรเกษตรปัญหาขึ้น จึงมีงานวิจัยที่มีการศึกษาการนำพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศไทยมีศักยภาพเพียงพอมาใช้กับเครื่องสูบน้ำดังกล่าว เพื่อทดแทนการใช้น้ำมันหรือไฟฟ้า โดยจากข้อมูลการศึกษาพบว่า การใช้เครื่องสูบพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่จะสามารถสูบน้ำได้ประมาณ 5,000 – 15,000 ลิตร/ชั่วโมง และสามารถทดแทนการใช้น้ำมันหรือไฟฟ้าได้ 100 เปอร์เซ็นต์ โดยขึ้นอยู่กับขนาดและสภาพอากาศในช่วงเวลาดังกล่าว ดังนั้นในปัจจุบันเกษตรกรเริ่มนิยมหันมาใช้เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่มากขึ้น แต่เนื่องจากเกษตรกรจำนวนมากยังไม่มีความรู้ความเข้าใจและยังไม่สามารถสร้างเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ได้เองจึงจำเป็นต้องซื้อชุดสำเร็จจากผู้ผลิตซึ่งมีราคาสูงและยังเกิดปัญหาหลังจากเกษตรนำมาใช้งานแล้วเกิดการขัดข้อง ชำรุด เกษตรกรไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพิ่มขึ้น วิทยาลัยพลังงานทดแทน เป็นหน่วยงานที่มีการเรียนการสอนและทำวิจัยในด้านพลังงานทดแทน ซึ่งรวมทั้งมีองค์ความรู้และบุคลากรที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ จึงมีแนวคิดที่จะส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ให้แก่ ชุมชนเกษตรกรรมต่าง

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ให้กับชุมชนเกษตรกรรม
• เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตเป็นไฟฟ้าและใช้ในภาคเกษตรกรรมและครัวเรือน
• เพื่อสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะ ความรู้ และความเข้าใจในการใช้พลังงานทดแทน และสามารถแก้ปัญหาหลังการนำเทคโนโลยีไปใช้งานได้
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : พื้นที่สนับสนุนเทคโนโลยีและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนสำหรับชุมชนเกษตรกรรม จำนวน 10 แห่ง และ เผยแพร่เทคโนโลยีโดยใช้พลังงานทดแทน เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน
KPI 1 : ชุมชนเกษตรกรรมที่ได้รับการอบรม
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
10 แห่ง 10
KPI 2 : ร้อยละของกิจกรรมในโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
ประเภท : เชิงเวลา
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 3 : ร้อยละของงบประมาณที่มีการเบิกจ่ายตามระยะเวลาที่กำหนด
ประเภท : เชิงต้นทุน
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
100 ร้อยละ 100
KPI 4 : เอกสารการประกอบการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 เรื่อง 1
KPI 5 : ร้อยละของผู้เข้าอบรมที่มีความพึงพอใจต่อการอบรม
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : พื้นที่สนับสนุนเทคโนโลยีและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนสำหรับชุมชนเกษตรกรรม จำนวน 10 แห่ง และ เผยแพร่เทคโนโลยีโดยใช้พลังงานทดแทน เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมที่ 1 กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกชุมชนเกษตรกรรม และลงสำรวจพื้นที่เพื่อประเมินศักยภาพการนำเทคโนโลยีระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ไปใช้งาน และจัดทำชุดสาธิตเทคโนโลยี

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/03/2563 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
รองศาสตราจารย์ ดร.อัครินทร์  อินทนิเวศน์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการวิจัย คุณวุฒิปริญญาตรี 1 คน (15,000 บาท x 7 เดือน)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 105,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 105,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมารถยนต์พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับสำรวจพื้นที่ชุมชน จำนวน 1 คันๆละ 2,500 ครั้งละ 2 วัน จำนวน 4 ครั้ง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 20,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 20,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจัดทำแบบสอบถาม แบบประเมิน จำนวน 500 ชุดๆละ 40 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 20,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 20,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาจัดทำไวนิลโครงการ จำนวน 10 แผ่นๆละ 5,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 50,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 50,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานลงสำรวจพื้นที่ชุมชน จำนวน 10 คนๆ ละ 2 วันๆ ละ 200 บาท จำนวน 4 ครั้ง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 16,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 16,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 50,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 50,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 50,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 261000.00
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมที่ 2 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการณ์ด้านเทคโนโลยีเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/03/2563 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
รองศาสตราจารย์ ดร.อัครินทร์  อินทนิเวศน์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมารถยนต์สำหรับลงพื้นที่ทำกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 2 คันๆ ละ 2,500 ครั้งละ 2 วัน จำนวน 10 ครั้ง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 100,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 100,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าที่พักกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 10 ห้อง ๆ ละ 750 บาท จำนวน 1 คืน จำนวน 10 ครั้ง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 75,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 75,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ อาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 150 จำนวน 50 คน จำนวน 10 ครั้ง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 75,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 75,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ อาหารว่าง 2 มื้อๆละ 35 จำนวน 50 คน จำนวน 10 ครั้ง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 35,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 35,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเอกสารประกอบการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 50 ชุด ๆ ละ 70 บาท จำนวน 10 ครั้ง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 35,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 35,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าวิทยากร หลัก จำนวน 1 คน (8 ชั่วโมงๆละ 600 บาท จำนวน 10 ครั้ง)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 48,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 48,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าผู้ช่วยวิทยากร จำนวน 3 คน (8 ชั่วโมงๆละ 300 บาท จำนวน 10 ครั้ง)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 72,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 72,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน จำนวน 10 คนๆ ละ 2 วันๆละ 200 บาท จำนวน 10 ครั้ง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 40,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 40,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
วัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เช่น เหล็ก อะลูมิเนียม กระจก ลวดเชื่อม อุปกรณ์ประปา ท่อพีวีซี วัสดุเบ็ดเตล็ด เป็นต้น จำนวน 10 ครั้งๆละ 25,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 250,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 250,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้า ประกอบด้วย สายไฟ,สายเทอโมฯ,สวิทซ์ จำนวน 10 ครั้งๆละ 10,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 100,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 100,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 46,100 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 46,100.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 46,100.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 876100.00
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมย่อยที่ 3 ติดตามผลการดำเนินโครงการในพื้นที่ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/03/2563 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
รองศาสตราจารย์ ดร.อัครินทร์  อินทนิเวศน์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมารถยนต์พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับติดตามประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่ จำนวน 1 คันๆ ครั้งละ 2 วันๆละ 2,500 บาท จำนวน 10 ครั้ง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 50,000.00 บาท 0.00 บาท 50,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าที่พักสำหรับติดตามประเมินผลและให้คำปรึกษา 5 ห้องๆ ละ 750 บาท จำนวน 1 คืน จำนวน 10 ครั้ง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 37,500.00 บาท 0.00 บาท 37,500.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน จำนวน 10 คนๆละ 2 วันๆละ 200 บาท จำนวน 10 ครั้ง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 40,000.00 บาท 0.00 บาท 40,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 37,800 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 37,800.00 บาท 0.00 บาท 37,800.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุโฆษณา จำนวน 50,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 50,000.00 บาท 0.00 บาท 50,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 215300.00
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมย่อยที่ 4 สรุปผลการดำเนินงานโครงการและจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/03/2563 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
รองศาสตราจารย์ ดร.อัครินทร์  อินทนิเวศน์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อๆละ 150 บาท จำนวน 100 คน จำนวน 1 ครั้ง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 15,000.00 บาท 15,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อๆละ 35 บาท จำนวน 100 คน 1 ครั้ง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 7,000.00 บาท 7,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมารถยนต์พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับจัดประชุมสรุปโครงการ สำหรับตัวแทนของกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 10 ชุมชน จำนวน 10 คันๆ ครั้งละ 1 วันๆละ 2,500 บาท จำนวน 1 ครั้ง
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 25,000.00 บาท 25,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าวิทยากรหลัก จำนวน 1 คน (8 ชั่วโมงๆละ 600 บาท จำนวน 1 ครั้ง)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 4,800.00 บาท 4,800.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าผู้ช่วยวิทยากร จำนวน 2 คน (8 ชั่วโมงๆละ 300 บาท จำนวน 1 ครั้ง)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 4,800.00 บาท 4,800.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนนักศึกษา จำนวน 15 คนๆละ 2 วันๆละ 200 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 6,000.00 บาท 6,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 85,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 85,000.00 บาท 85,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 147600.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
รายการเอกสารประกอบ
7.เอกสารแนบย.002-เครื่องสูบน้ำ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล