15538 : โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร แนวทางการศึกษา และให้ข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่นักศึกษา บัณฑิตและศิษย์เก่า
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
นางเพ็ญศิริ หน่อแก้ว (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 12/2/2563 13:33:08
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายนอก
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนางานเดิม
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
18/02/2563  ถึง  30/09/2563
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  160  คน
รายละเอียด  160 คน คือ นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่าวิทยาลัยพลังงานทดแทนและคณาจารย์ จำนวน 160 คน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ วิทยาลัยพลังงานทดแทน หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน ระมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563 แผนงานการเรียนการสอน งานสนับสนุนการจัดการศึกษา กองทุนกิจการนักศึกษา งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวน 20,000 บาท และ งบประมาณสนับสนุนจาก Incentive (หลัง 62) จำนวน 37,134 บาท
2563 57,134.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฑาภรณ์  ชนะถาวร
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ  ไชยชนะ
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านวิชาการ
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2563 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 1.การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64 MJU 1.5 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด ุ63 MJU 1.5.3 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการพัฒนานักศึกษา 5 ด้านตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ก่อนสำเร็จการศึกษา
กลยุทธ์ 61-64MJU1.5.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เอื้อต่อการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านการพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียนของมหาวิทยาลัย
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2563] ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนุในระดับสากล
เป้าประสงค์ 1.2 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตาม อัตลักษณ์ที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด 1.2.2 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการพัฒนานักศึกษา 5 ด้านตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ก่อนสำเร็จการศึกษา
กลยุทธ์ 1.2.2.1 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เอื้อต่อการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านการพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียนของมหาวิทยาลัย
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

วิทยาลัยพลังงานทดแทนมีหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนจำนวน 4 หลักสูตรคือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาพลังงานทดแทน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทน และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทน ซึ่งการประชาสัมพันธฺหลักสูตรทั้ง 4 หลักสูตรมีความจำเป็นเพื่อรักษาจำนวนของนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาให้ได้ตามเป้าของแผนการศึกษา อีกทั้งวิทยาลัยพลังงานทดแทน ได้ผลิตบัณฑิตในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง มีศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาออกไปทำงานในหลากหลายภาคส่วนทั่วประเทศ ซึ่งศิษย์เก่าเหล่านี้บางส่วนได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทนและบางส่วนทำงานที่ไม่ตรงสายงาน วิทยาลัยฯ มีช่องทางการในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและติดต่อสื่อสารกับศิษย์เก่ามาโดยตลอดในหลายช่องทาง เช่น Facebook Line และ website ของวิทยาลัย ดังนั้นการดำเนินการในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการให้ความรู้อย่างต่อเนื่องต่อนักเรียน นักศึกษา และศิตย์เก่าจึงมีความจำเป็นการพัฒนาวิทยาลัยพลังงานทดแทนด้านการเรียนการสอนและด้านกิจกรรมนักศึกษาได้เป็นอย่างดียิ่ง จึงเสนอจัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร แนวทางการศึกษา และให้ข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่นักศึกษา บัณฑิตและศิษย์เก่าขึ้น

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร แนวทางการศึกษาของวิทยาลัยพลังงานทดแทน
เพื่อให้ความรู้และข้อมูลด้านเทคโนโลยีพลังงานที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่บัณฑิตและศิษย์เก่า
เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่ากับวิทยาลัย
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : สถาบันการศึกษาอื่นที่ไดรับทราบหลักสูตรของวิทยาลัยพลังงานทดแทน
KPI 1 : จำนวนสถาบันการศึกษา
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3 สถาบัน 3
KPI 2 : นักเรียน/นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดสอนของวิทยาลัยพลังงานทดแทน
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
60 คน 60
ผลผลิต : ศิษย์เก่าได้รับความรู้และข้อมูลด้านเทคโนโลยีพลังงานที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่บัณฑิตและศิษย์เก่า
KPI 1 : มีความรู้ในการทางด้านพลังงานและในการประกอบอาชีพ เพิ่มขึ้น
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 2 : จำนวนอาจารย์ และศิษย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม บัณฑิตและศิษย์เก่า
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
100 คน 100
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : สถาบันการศึกษาอื่นที่ไดรับทราบหลักสูตรของวิทยาลัยพลังงานทดแทน
ชื่อกิจกรรม :
รายละเอียดกิจกรรม
1. จัดบรรยายเพื่อให้ความรู้
2. จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 18/02/2563 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาภรณ์  ชนะถาวร (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าพาหนะ 4 บาท/กม จำนวน 1,250 km จำนวน 5,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 15 วัน วันละ 240 บาท จำนวน 5 คน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 18,000.00 บาท 0.00 บาท 18,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงาน และวัสดุประชาสัมพันธ์
(แผ่นพับ , สมุดบันทึก, โปสเตอร์, ของที่ระลึก)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 20,000.00 บาท 0.00 บาท 20,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 43000.00
ผลผลิต : ศิษย์เก่าได้รับความรู้และข้อมูลด้านเทคโนโลยีพลังงานที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่บัณฑิตและศิษย์เก่า
ชื่อกิจกรรม :
รายละเอียดกิจกรรม
1.จัดบรรยายเพื่อให้ความรู้
2.จัดเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์กับศิษย์เก่า

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 18/02/2563 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาภรณ์  ชนะถาวร (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อๆ ละ 30 บาท จำนวน 100 คน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 6,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 6,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
อาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อๆ ละ 60 บาท จำนวน 100 คน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 6,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 6,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงาน และวัสดุประชาสัมพันธ์
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 2,134.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,134.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 14134.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล