15534 : โครงการพลังงานอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปีการศึกษา 2562
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
นางเพ็ญศิริ หน่อแก้ว (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 11/2/2563 15:51:42
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา (เบิกจ่ายจากงบพัฒนากิจกรรมนักศึกษา)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
07/02/2563  ถึง  30/09/2563
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  30  คน
รายละเอียด  1. อาจารย์ จำนวน 1 คน 2. เจ้าหน้าที่ จำนวน 3 คน 3. นักศึกษา จำนวน 26 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 30 คน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ วิทยาลัยพลังงานทดแทน หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน เบิกจ่ายจากงบพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ( สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทน ) 2563 57,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
นาย นักรบ  กลัดกลีบ
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ  ไชยชนะ
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2563 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 1.การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64 MJU 1.5 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด ุ63 MJU 1.5.3 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการพัฒนานักศึกษา 5 ด้านตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ก่อนสำเร็จการศึกษา
กลยุทธ์ 61-64MJU1.5.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เอื้อต่อการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านการพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียนของมหาวิทยาลัย
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2563] ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนุในระดับสากล
เป้าประสงค์ 1.2 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตาม อัตลักษณ์ที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด 1.2.2 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการพัฒนานักศึกษา 5 ด้านตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ก่อนสำเร็จการศึกษา
กลยุทธ์ 1.2.2.1 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เอื้อต่อการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านการพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียนของมหาวิทยาลัย
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีประเด็นยุทธศาสตร์ทางด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้บัณฑิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดี เก่งและมีความสุข มีเป้าประสงค์ นักศึกษาและศิษย์เก่ามีศักยภาพและทักษะในการดำเนินชีวิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์และมีกลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมจิตอาสาหรือกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและช่วยเหลือสังคมได้ ดังนั้นทางสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทนได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีจิตอาสาจึงได้มีการประชุมและมีข้อตกลงกันภายในวิทยาลัยจัดทำโครงการค่ายอาสาพัฒนาร่วมกับนักศึกษาภายในวิทยาลัยพลังงานทดแทน โดยโครงการนี้ได้จัดทำ ณ หมู่บ้าน ปุงยาง ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นพื้นที่ชนบทห่างไกลความเจริญ ไม่มีไฟฟ้าใช้ รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เนื่องด้วยทางชุมชนโดยกำนันตำบลนาปู่ป้อมได้ขอความอนุเคราะห์ระบบพลังงานแสงสว่างเพื่อติดตั้งภายในวัดปุงยาง จึงทำการประชุมร่วมกันมีความเห็นให้ดำเนินงานตามที่มีการขอความอนุเคราะห์จากชุมชนภายใต้โครงการ “พลังงานอาสาพัฒนาชุมชน”โดยแบ่งออกเป็นสองกิจกรรม กิจกรรมที่1.เข้าสำรวจพื้นที่ชุมชนเพื่อประมาณการอุปกรณ์และงบประมาณ กิจกรรมที่2.เข้าปฏิบัติงานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ภายในวัดและซ่อมบำรุงระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ภายในโรงเรียน นอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้รู้จักการทำงานอย่างมีกระบวนการหรือการทำงานเป็นทีมและทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อให้นักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทนมีจิตอาสาในการบำเพ็ญประโยชน์
เพื่อติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากระบบพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนในหมู่บ้าน
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : 1.นักศึกษาได้นำความรู้ความสามารถจากการเรียนมาใช้ในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 2.นักศึกษามีจิตอาสาในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 3.นักศึกษาได้รู้จักการทำงานอย่างมีกระบวนการหรือการทำงานเป็นทีม
KPI 1 : - ระดับความพึงพอใจของชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนในหมู่บ้าน
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 ระดับ 3.51
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : 1.นักศึกษาได้นำความรู้ความสามารถจากการเรียนมาใช้ในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 2.นักศึกษามีจิตอาสาในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 3.นักศึกษาได้รู้จักการทำงานอย่างมีกระบวนการหรือการทำงานเป็นทีม
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมที่1
-เข้าสำรวจพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
กิจกรรมที่2
-ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
-ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในโรงเรียน
-บริจาคอุปกรณ์การเรียน
-บริจาคอุปกรณ์กีฬา

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 07/02/2563 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นายนักรบ  กลัดกลีบ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 4 คนๆ ละ 3 วันๆละ 240 บาท สำหรับเข้าสำรวจพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 2,880.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,880.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าพาหนะสำหรับเข้าสำรวจพื้นที่ในการปฏิบัติงาน จำนวน 1,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 1,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าเบี้ยเลี้ยงจำนวน 30 คนๆละ 3 วันๆละ 240 บาท สำหรับติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
-ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในโรงเรียน
-บริจาคอุปกรณ์การเรียน
-บริจาคอุปกรณ์กีฬา
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 21,600.00 บาท 21,600.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าพาหนะสำหรับติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
-ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในโรงเรียน
-บริจาคอุปกรณ์การเรียน
-บริจาคอุปกรณ์กีฬา
จำนวน 5,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท 5,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 26520 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 26,520.00 บาท 26,520.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 57000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล