15532 : สัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
น.ส.จีราพร ทิพย์เนตร (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 11/2/2563 16:21:43
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนางานเดิม
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
15/02/2563  ถึง  16/02/2563
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  20  คน
รายละเอียด  นักศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร และคณาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร หมวดรายจ่าย » งบดำเนินงาน 2563 10,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนวัฒน์  นิทัศน์วิจิตร
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านวิชาการ
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2563 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 1.การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64MJU 1.1 นักศึกษามีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด 63 MJU 1.1.5 ร้อยละของชิ้นงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ
กลยุทธ์ 63-64MJU 1.1.9 ส่งเสริมและพัฒนาการพัฒนาทักษะเพิ่มเติม Re Skill แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2563] ประเด็นยุทธศาสตร์ การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
เป้าประสงค์ นักศึกษามีสมรรถนะในระดับสากล
ตัวชี้วัด EN63-1.1.5 ร้อยละของชิ้นงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ
กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับผลิตผลงานวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

การจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (ปริญญาโทและปริญญาเอก) คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มุ่งพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่จากการค้นคว้าด้านวิศวกรรมอาหารให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในสาขาวิชาเพิ่มขึ้น สามารถคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ รวมถึงมีประสบการณ์การวิจัย จนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ภายหลังจากสำเร็จการศึกษา การสัมมนา จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการทำวิจัย และมีการจัดการกิจกรรมพิเศษเพื่อบูรณาการความรู้ด้านวิศวกรรมอาหาร เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) ทำให้ทั้งคณาจารย์ได้เพิ่มการพัฒนาทักษะทั้งด้านวิชาการให้นักศึกษา เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนางานวิจัย และพัฒนาการทำงานในอนาคต

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
1 เพื่อเป็นแนวทางให้เกิดการพัฒนาทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพ
2 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และบูรณาการความรู้ด้านวิศวกรรม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงาน รวมถึงรับข้อเสนอแนะจากอาจารย์ประจำหลักสูตร
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : ได้เรียนรู้และเสริมสร้างทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพ จากกิจกรรม การบรรยายเรื่อง “การนำเสนอผลงานเพื่อดึงดูดความสนใจผู้ลงทุน (How to pitching in English)” และกิจกรรมบูรณาการความรู้ด้านวิศวกรรมอาหารสู่การประยุกต์ใช้ในงานวิชาชีพวิศวกรรมอาหาร “Applying Food Engineering Knowledge to Food Engineering Profession”
KPI 1 : จำนวนแนวคิดการบูรณาการความรู้ด้านวิศวกรรมอาหารสู่การประยุกต์ใช้ในงานวิชาชีพวิศวกรรมอาหาร
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3 เรื่อง 3
KPI 2 : ความรู้ที่ได้รับจากการบรรยายพิเศษ
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
70 ร้อยละ 70
KPI 3 : จำนวนหัวข้อการบรรยายเรื่อง “การนำเสนอผลงานเพื่อดึงดูดความสนใจผู้ลงทุน”
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 เรื่อง 1
KPI 4 : แนวคิดการคิดค้นนวัตกรรมทางอาหาร
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
70 ร้อยละ 70
KPI 5 : ร้อยละของนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ (จาก 20 คน)
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : ได้เรียนรู้และเสริมสร้างทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพ จากกิจกรรม การบรรยายเรื่อง “การนำเสนอผลงานเพื่อดึงดูดความสนใจผู้ลงทุน (How to pitching in English)” และกิจกรรมบูรณาการความรู้ด้านวิศวกรรมอาหารสู่การประยุกต์ใช้ในงานวิชาชีพวิศวกรรมอาหาร “Applying Food Engineering Knowledge to Food Engineering Profession”
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมที่ 1 การบรรยายเรื่อง “การนำเสนอผลงานเพื่อดึงดูดความสนใจผู้ลงทุน (How to pitching in English)”
กิจกรรมที่ 2 ทำ Workshop ซึ่งเป็นกิจกรรมบูรณาการความรู้ด้านวิศวกรรมอาหารสู่การประยุกต์ใช้ในงานวิชาชีพวิศวกรรมอาหาร “Applying Food Engineering Knowledge to Food Engineering Profession”

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 15/02/2563 - 16/02/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนวัฒน์  นิทัศน์วิจิตร (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารกลางวัน และอาหารเย็น สำหรับ 20 คน คนละ 2 มื้อ มื้อละ 100 บาท
(20 x2 x 100) = 4,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 4,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 4,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับ 20 คน คนละ 2 มื้อ มื้อละ 30 บาท
(20 x 2 x 30) = 1,200 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 1,200.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,200.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
- ค่าจ้างเหมาบริการรถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คัน 3,500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 3,500.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 3,500.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
- ค่าถ่ายเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรม 1,300 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 1,300.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,300.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 10000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล